کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات

رفتن به سایت اصلی

کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری
اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های
تشریحی برای کنکوریها

فصل اول: مقدمهاي بر هوش مصنوعی
   
ما انسانها لقب انسان
هوشمند را به خود دادهایم. علت این نامگذاري، اهمیت بسیار زیاد توانایی فکـري
اسـت. دانشـمندان هـزاران

سال است که تلاش
میکنند نحوهي فکر کردن انسان را کشف کنند، یعنی چگونه یک انسان میتواند حس کند،
بفهمد، پیشبینـی
کند و در جهانی بسیار
بزرگتر و پیچیده تر از خود تغییر ایجاد کند.
 
رشته ي هوش مصنوعی از
این هم فراتر رفته و نه تنهاي براي درك موجودات هوشمند تلاش میکنـد بلکـه قصـد
دارد موجـوداتی
هوشمند نیز بسازد 
 
اصطلاح هوش مصنوعی در
سال 1956، پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد. رشته هایی نظیر فلسفه، ریاضـیات،
اقتصـاد، عصـب
شناسی، روانشناسی،
مهندسی کامپیوتر، نظریه کنترل، سایبرنتیک و زبانشناسی به طور بنیادي در نظریات و
دیـدگاههـاي هـوش
مصنوعی تأثیرگذار
بوده اند-

  
طبق شکل 1ـ 1 تعاریف
هوش مصنوعی به چهار دسته تقسیم شدهاند که در ادامه این فصـل هـر یـک از ایـن چهـار
رویکـرد مـورد
بررسی قرار میگیرند
 
عملکرد انسانی: رهیافت تست تورینگ 
تست تورینگ که توسط
آلن تورینگ (1950) مطرح شد، تعریف عملکرد قابل قبولی را از هوش ارائه میکند. به
جاي ارائـه لیسـتی

طولانی و بحثانگیز
جهت مشخص کردن میزان هوش، تورینگ تستی را مطرح کرد. در این تسـت، کـامپیوتر توسـط
فـردي مـورد

آزمایش قرار میگیرد،
بهطوريکه این فرد دور از کامپیوتر قرار دارد، کامپیوتر به پرسشهاي مطرح شده پاسخ
میدهد. تست وقتـی

پایان مییابد که این
شخص نتواند تشخیص دهد که پاسخدهنده یک انسان یا چیز دیگري است. برنامهنویسی کردن
کامپیوتري کـه

بتواند این کار را
انجام دهد، به تلاش زیادي نیاز دارد. چنین کامپیوتري باید قابلیتهاي زیر را داشته
باشد: 
پردازش زبان طبیعی،
تا به راحتی بتواند با انگلیسی محاورهاي ارتباط برقرار کند. 
نمایش دانش، تا آنچه
را که میداند یا میشنود ذخیره کند. 

استدلال خودکار، تا
با استفاده از اطلاعات ذخیره شده، به پرسشها پاسخ دهد و نتایج جدیدي بهدست آورد. 
یادگیري ماشین، تا با
شرایط جدید سازگار شود و الگو را کشف و برونیابی کند. 
      
سیستمهایی که عقلانی
فکر میکنند سیستمهایی که مشابه انسان فکر میکنند 
مطالعه تواناییهاي
ذهنی از طریق مدلهاي محاسباتی (چارنیاك

و مک درمات، 1985) 

مطالعه محاسباتی که
منجر به درك و استدلال میشود (ونیتون،

 (1992
تلاشی جدید و
هیجانانگیز براي ساخت کامپیوترهاي متفکر،
ماشینهاي متفکر و
باحس کامل (هاکلند، )1985 

خودکارسازي و
فعالیتهاي مرتبط با تفکر انسان، فعال یتهایی مثل
تصمیمگیري، حل مسئله،
یادگیري و … (بلمن، 1978) 

سیستمهایی که عقلانی
عمل میکنند سیستمهایی که مشابه انسان عمل میکنند 
هوش محاسباتی، مطالعه
طراحی عاملهاي هوشمند است (نیل و

همکاران، )1998 
AI به رفتار هوشمندانه
در هواپیما مربوط می شود (نیلون، )1998 

هنر ساخت ماشینهایی
که کارهاي را انجام میدهند که آن کارها

توسط انسان با فکر
کردن انجام میشوند (کورزویل، )1990 

مطالعه براي ساخت
کامپیوترها براي انجام کارهایی که فعلاً انسان آنها
را به بهتر انجام
میدهد (ریچ و نایت، 1991) 

شکل 1-1 چهار دسته از
تعاریف هوش مصنوعی 

تست تورینگ از تعامل
فیزیکی بین محقق و کامپیوتر اجتناب میکند، زیرا شبیهسـازي فیزیکـی فـرد بـراي
هوشـمندي، ضـروري

نیست. تست کامل
تورینگ شامل سیگنال ویدیویی است که محقق از طریق آن میتواند تواناییهاي ادراکی
آزمون دهنده را تسـت

کند. براي عبور از
تست کامل تورینگ، کامپیوتر به موارد زیر نیاز دارد: 
بنیایی کامپیوتر،
براي درك اشیاء و 

روباتیک، براي
دستکاري اشیاء و جابه جایی آنها. 

مخالفین تست تورینگ
بر این اعتقادند که براي سنجش هوشمندي، همواره نیاز به عملکرد مانند آن موجود
نیست. به عنوان مثـال

هواپیماي ساخته شده
توسط برادران رایت مانند پرندهها با بال زدن پرواز نمیکرد بلکه طبق اصول
آیرودینامیـک بـه پـرواز درآمـد،

همچنین آنها هدف تلاش
خود را ساختن ماشینی تعریف نکردند که آنقدر شبیه کبوتر پرواز کند که کبوترهاي دیگر
را فریب دهد. 

تفکر انسانی: رهیافت مدلسازي شناختی 
اگر بخواهیم بگوییم
برنامهاي مثل انسان فکر می کند، باید با چگونگی فکر کردن انسان آشنا باشیم. لذا
بایـد بـه چگـونگی عملکـرد

مغز انسان بپردازیم.
دو روش براي این کار وجود دارد: 

* درونگرایی (سعی کنیم
به افکار خود پی ببریم) 

* تجربیات روا نشناسی
اگر تئوريهاي دقیقی
راجع به ذهن خود داشته باشیم، میتوانیم آنها را به برنامه کامپیوتري تبدیل کنیم.
اگر ورودي هـا/خروجیهـا

و رفتارهاي زمانبندي
برنامهها با رفتارهاي متناظر انسان تطبیق کند، نتیجه میگیریم که بعضی از راه
کارهاي برنامـههـا، در انسـان

نیز کاربرد دارد.
بهعنوان مثال، آلن نیوئل و هربرت سیمون که GPS (حلکننده
مسئلههاي عمومی) را ایجاد کردند، اعتقاد نداشـتند
که برنامه آنها
مسئلهها را به درستی حل کند. آنها سعی کردند ردیابی مراحل استدلال برنامه را با
مراحل حل مسئله توسـط انسـان

در یک مسئله، مقایسه
کنند. علم شناخت که علمی میان رشتهاي است، مدلهاي کامپیوتريِ هوش مصنوعی و فنون
تجربـی روان-

شناسی را با هم ترکیب
کرده تا فرضیه هاي دقیق و آزمونپذیر از عملکرد ذهن انسان به دست آورد

سؤالات چهار گزینهاي فصل اول 
 -1 کدامیک از جملات زیر
نادرست است؟ 

1) در نگرش قوانین تفکر،
تأکید عمده بر روي استنتاجهاي صحیح است. 

2) تولید استنتاجهاي
صحیح قسمتی از وجود یک عامل عقلانی است. 

3) عقلانی بودن مساوي با
استنتاج منطقی است. 

4) مواردي از رفتار
منطقی وجود دارند که نمیتوانند به صورت استدلالی بیان شوند تا قادر به ذکر با
استنتاج گردند. 

 -2 کدامیک از گزینه هاي
زیر نادرست است؟ 

1) رسیدن به منطق کامل و
انجام عمل صحیح در محیطهاي پیچیده همواره امکانپذیر نیست. 
2) استنتاج صحیح تنها
فرآیند صحیحی براي حصول منطقی بودن است و نه شرط لازم. 
3) منطقی عمل کردن شامل
منطقی فکر کردن، استدلال و استنتاج نیز میباشد. 
4) عقب کشیدن دست از یک
اجاق داغ یک رفتار منطقی براساس استنتاج و استدلال است. 
 -3 تعریف زیر در کدام
گروه از تعاریف قرار میگیرد؟ 

«مطالعه ي محاسباتی که
امکان مشاهده، استدلال و عمل را فراهم میکند.» 
1) عملکرد منطقی 2) تفکر
منطقی 
3) عملکرد انسانگونه 4)
تفکر انسانگونه 

 -4 آزمون تورینگ در کدام
حیطه قرار میگیرد؟ 

1) عملکرد عقلانی 2)
تفکر عقلانی 

3) عملکرد انسانگونه 4)
تفکر انسانگونه 

 -5 برنامه GPS کدامیک از تعاریف هوش مصنوعی را یادآور می ؟شود 
1) عملکرد عقلانی 2)
تفکر عقلانی 

3) عملکرد انسانگونه 4)
تفکر انسانگونه هوش مصنوعی 

پاسخ سؤالات چهارگزینهاي فصل اول 
 -1 گزینه ي « 3» صحیح
است. 
استنتاج صحیح به
معناي عقلانیت کامل نیست، زیرا اغلب وضعیتهایی وجود دارد که هیچ کـار درسـتی بـراي
انجـام دادن وجـود

ندارد، در حالی که
باید کاري صورت گیرد. (مانند عقب کشیدن دست از یک اجاق داغ) 
 -2 گزینه ي « 4» صحیح
است. 
 -3 گزینه ي « 2» صحیح
است. 
 -4 گزینه ي « 3» صحیح
است. 
 -5 گزینه ي « 4» صحیح
است. 
برنامهي GPS توسط آلن نیوول و هربرت سیمون نوشته شد و تلاش برنامهي آنها بر حل
مسائل به نحوي بود که انسان مسـأله را بـا
استدلال حل میکند. 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانلود کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانلود کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها دانلود کتاب تست دانشجویی دانلود پروژه ومقاله کسب درآم

 • پاورپوینت آشنايی با برنامه ريزی کالبدی شهری (شهر جديد انديشه)

  آشنايی با برنامه ريزی کالبدی شهری,بررسی کالبدی شهری شهر اندیشه,بررسی معماری کالبدی شهر اندیشه,پاورپوینت برنامه ريزی کالبدی شهری,پاورپوینت درس معماری,پاورپوینت معماری شهر اندیشه,پروژه برنامه ريزی کالبدی شهری,پروژه معماری کالبدی شهر اندیشه دانلود فایل پاورپوینت آشنايی با برنامه ريزی کالبدی شهری…

 • کیفیت زندگی و الزامات عصر دیجیتال در ایران

  الزامات زندگی,الزامات زندگی دیجیتالی,تاثیر فناوری اطلاعات در کیفیت زندگی,دانلود مقاله,دیجیتال ایران,زندگی دیجیتال,عصر دیجیتال,عصر دیجیتال در ایران,عصر دیجیتالی زندگی,کامپیوتر,کیفیت زندگی دیجیتالی,مقاله فناوری اطلاعات دانلود فایل کیفیت زندگی و الزامات عصر دیجیتال در ایران دانلود فایل بخشی از متن:... همچنین مي توان…

 • دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی- تالیف دکتر رضا رسولی- پیام نور -pdf

  دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی- تالیف دکتر رضا رسولی- پیام نور -pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی تالیف دکتر رضا رسولی انتشارات پیام نور شامل 196 صفحه با فرمت pdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: مدیریت…

 • اصول طراحی سوله ها

  اصول طراحی سوله ها رفتن به سایت اصلی سوله چیست؟معمولا جهت ساخت سالنهای صنعتی از مقاطع با مقطع متغیر استفاده می شود که ابعاد و وزن این مقاطع با توجه به کاربری هر واحد صنعتی تغییر می نماید. که مهترین…

 • تحقیق جبران خسارت معنوی در حقوق ایران

  احکام جبران معنوی,تحقیق پیرامون جبران خسارت,تحقیق جبران خسارت,جبران خسارت,جبران در حقوق ایران,جبران معنوی,جبران معنوی در حقوق ایران,دانلود تحقیق,قوانین جبران معنوی,مقاله جبران خسارت,مقاله در مورد جبران معنوی دانلود فایل تحقیق جبران خسارت معنوی در حقوق ایران دانلود فایل چكيده:حقوق معنوي همواره…

 • اینورتر فتوولتاییک (PV) با لینک AC فرکانس بالا

  v تلفات سوئیچینگ,الکترولیت,اینورتر با لینک AC فرکانس بالا,اینورتر فرکانس بالا,اینورتر ولتاژ ac,اینورتر ولتاژ dc,تولید هارمونیک,ردیابی نقطه حداکثر توان,مقاله اینورتر PV,مقاله اینورتر فتوولتاییک,مقاله لینک AC دانلود فایل اینورتر فتوولتاییک (PV) با لینک AC فرکانس بالا دانلود فایل High-Frequency AC-Link PV Inverterچکیده:در…

 • گزارش کارآموزی برق، شرکت شهاب تلویزیون

  پروژه کارآموزی شرکت شهاب,دانلود پروژه کارآ,دانلود پروژه کارآموزی مهندسی برق,دانلود کارآموزی تعمیر تلویزیون,دانلود گزارش کارآموزی,شرکت شهاب تلویزیون,کارآموزی شرکت شهاب تلویزیون,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی الکترونیک,گزارش کارآموزی رشته برق دانلود فایل گزارش کارآموزی برق، شرکت شهاب تلویزیون دانلود فایل قسمتی از متن:قبل از…

 • گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

  آزمایشگاه مکانیک خاک,دانلود گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک,دانلود گزارش کار آزمایشگاه,گزارش آزمایشگاه,گزارش آزمایشگاه درس مکانیک خاک,گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک,گزارش کار آزمایشگاه درس مکانیک خاک,گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک دانلود فایل گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک دانلود فایل گزارش کامل و بی…

 • تحقیق امکان رهن سهام شرکت های تجاری

  احکام حقوقی رهن,امکان رهن شرکت,امکان رهن کردن سهام شرکت,تحقیق رهن سهام,دانلود تحقیق حقوق,رهن سهام شرکت های تجاری,شرایط حقوقی رهن شرکت,قوانین حقوقی رهن شرکت ها,قوانین رهن سهام,قوانین رهن سهام شرکت دانلود فایل تحقیق امکان رهن سهام شرکت های تجاری دانلود فایل…

 • طرح توجیهی بهره برداری از معدن خاك نسوز

  امکان سنجی استخراج معدن,توجیه اقتصادی خاک نسوز,توجیه فنی خاک نسوز,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی معدن خاك نسوز,طرح توجیهی خاك نسوز,طرح کارآفرینی معدن خاك نسوز,طرح کسب و کار معدن خاك نسوز,کارآفرینی بهره برداری معدن خاك نسوز دانلود فایل طرح توجیهی بهره…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان طبس (واقع در استان یزد)

  استان یزد,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان طبس,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان طبس دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان طبس (واقع در استان یزد) دانلود فایل توضیحات:-…

 • جایگاه بزه دیده در مسئولیت کیفری

  جایگاه بزه دیده در مسئولیت کیفری رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: جایگاه بزه دیده مسئولیت کیفری

 • بررسی و مقایسه هوش هيجاني در بین دانشجویان رشته مشاوره و مهندسی

  بررسی روانی هوش هيجاني,بررسی هوش هيجاني,پایان نامه هوش هيجاني,پروژه مقایسه هوش هيجاني,عوامل روانی هوش هيجاني,عوامل هوش هيجاني,مقایسه هوش هيجاني,هوش هيجاني در دانشجویان,هوش هيجاني رشته مهندسی و مشاوره دانلود فایل بررسی و مقایسه هوش هيجاني در بین دانشجویان رشته مشاوره و…

 • سورس کد برنامه یافتن بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد

  برنامه به زبان فرترن,برنامه فرترن یافتن مقسوم علیه مشترک,پروژه برنامه نویسی فرترن,دانلود پر,دانلود سورس کد برنامه فرترن,مقسوم علیه مشترک در فرترن,مقسوم علیه مشترک دو عدد در فرترن,یافتن بزرگترین مقسوم علیه مشترک,یافتن مقسوم علیه مشترک در فرترن دانلود فایل سورس کد…

 • زندگی نامه جلال آل احمد

  بررسی آثار جلال آل احمد,بررسی عقاید جلال آل احمد,بیوگرافی جلال آل احمد,تحقیق جلال آل احمد,ترجمه های جلال آل,جلال آل احمد,زمینه های فکری جلال آل احمد,زندگی نامه جلال آل احمد,مقاله پیرامون جلال آل احمد,مقاله جلال آل احمد,نقد آثار جلال آل احمد…

 • پاورپوینت قدیمی ترین سکونتگاه بشری خاورمیانه در کرمانشاه

  اولین سکونتگاه انسان,اولین سکونتگاه انسان در کرمانشاه,اولین سکونتگاه بشر,اولین سکونتگاه بشردر کرمانشاه,تحقیق اولین سکونت گاه بشر,دانلود پاورپوینت اولین سکونت انسان,قدیمی ترین سکونتگاه انسان,قدیمی ترین سکونتگاه بشر دانلود فایل پاورپوینت قدیمی ترین سکونتگاه بشری خاورمیانه در کرمانشاه دانلود فایل بخشی از…

 • پاورپوینت اثر کمبود آهن و کلسیم بر روی گیاه

  اثر کمبود آهن و کلسیم در گیاه,بررسی آثار کمبود کلسیم در گیاهان,بررسی اثر کمبود آهن در گیاه,بررسی اثر کمبود آهن در گیاهان,پاورپوینت تاثیر کلسیم بر گیاهان,پاورپوینت نقش آهن در گیاهان,تاثیر کمبود کلسیم بر روی گیاه,تحقیق تاثیر کمبود آهن و کلسیم…

 • 1700 Vocabulary List of Michael Buckhoff’s TOEFL iBT

  1700 Vocabulary List of Michael Buckhoff’s TOEFL iBT رفتن به سایت اصلی این کتاب توسط نویسنده معروف کتاب های تافل اقای Michael Buckhoff نوشته شده است و در آن 1700 واژه پرتکرار تافل به همراه توضیح، مترادف ها و مثال برای…

 • طرح توجیهی مرغ گوشتی 30000 قطعه ای

  طرح توجیهی مرغ گوشتی 30000 قطعه ای رفتن به سایت اصلی   طرح توجیهی مرغ گوشتی 30000 قطعه ای   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: طرح توجیهی مرغ گوشتی 30000 قطعه ای

 • تفاوت core competency با مزیت نسبی و مزیت رقابتی

  competency,Core Competency,پاورپوینت Core Competency,پاورپوینت مزیت نسبی و رقابتی,دانلود مقاله مدیریت,شایستگی سازمانی,مزیت رقابتی,مزیت نسبی,مقاله مزیت نسبی دانلود فایل تفاوت core competency با مزیت نسبی و مزیت رقابتی دانلود فایل قسمتی از متن:Core Competency یا شایستگی های اصلی، منابع و قابلیت هایی…

 • گزارش كار آزمايشگاه بررسي سيستم قدرت

  آز سیستم قدرت,آزمايشگاه بررسي سيستم قدرت,آزمایشگاه سیستم قدرت,دانلود گزارش کار,سیستم قدرت,گزارش آز سی,گزارش آزمايشگاه بررسي سيستم قدرت,گزارش آزمایشگاه رشته برق,گزارش كار آز بررسي سيستم قدرت,گزارش كار آزمايشگاه سيستم قدرت,گزارش کار آزمایشگاه دانلود فایل گزارش كار آزمايشگاه بررسي سيستم قدرت دانلود…

 • گزارش جلسه آموزش خانواده

  گزارش جلسه آموزش خانواده رفتن به سایت اصلی گزارش جلسه آموزش خانوادهفرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی:  قابل ویرایشdocx تعداد صفحات: ۲ حجم فایل: ۱۳ kb قیمت: : ۵۰۰۰ تومانموضوع جلسه: رفتارهای طبیعی و غیر طبیعی کودکان درمقطع دبستانخلاصه…

 • پایان نامه اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت به شیوه گروهی بر کاهش نشانه های بحران هویت میانسالی

  افزایش رضایت از زندگی میان سالان,بررسی بحران هویت میانسالی,برنامه روان درمانی کوتاه مدت,پایان نامه اثربخشی روان درمانی,روان درمانی پویشی,روان درمانی کاهش نشانه های بحران هویت,روان درمانی کوتاه مدت,روان درمانی گروهی دانلود فایل پایان نامه اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت…

 • يادداشتي بر داستان فردا از صادق هدايت از محمد بهارلو

  يادداشتي بر داستان فردا از صادق هدايت از محمد بهارلو رفتن به سایت اصلی بخشی از متن اصلی :فردا به شيوه تک‌گويي دروني نوشته شده است:1- تک‌گويي مهدي زاغي 2- تک‌گويي غلام. و غرض از آن آشنايي مستقيم با زندگي…

 • دستگاه پرس طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  Catia,solidworks,پروژه CATIA,پروژه NX,پروژه PRO,پروژه SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,دستگاه پرس در کتیا,سالیدورک دستگاه پرس,طراحی دستگاه پرس,طراحی سه بعدی دستگاه پرس دانلود فایل دستگاه پرس طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل توضیحات:دستگاه پرس طراحی شده…

 • برنامه برگزاری آزمون آنلاین تحت وب

  ازمون گیر سوال,برگزاری آزمون آنلاین,برنامه امتحان آنلاین,برنامه برگزاری آزمون,پروژه آزمون آنلاین,پروژه امتحان اینترنتی,پروژه تستا,تست انلاین دانلود فایل برنامه برگزاری آزمون آنلاین تحت وب دانلود فایل توضیحات:ازمون گیر انلاین ویژه اساتید و معلمین گرامیبرگزاری ازمون بصورت تستی و ص غ با…

 • طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی

  آموزش پرورش مرغ گوشتی,پروژه کارآفرینی مرغ گوشتی,توجیه اقتصادی مرغداری,توجیه فنی مرغداری,دانلود طرح توجیهی,طرح پرورش مرغ گوشتی,طرح توجیهی پرورش مرغ,طرح توجیهی مرغ گوشتی,طرح سالن مرغداری,طرح کارآفرینی مرغ گوشتی دانلود فایل طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی دانلود فایل توضیحات:طرح توجیهی پرورش مرغ…

 • پاور پوینت بررسی ترافیک و ساماندهی فضایی خیابان شهری

  بررسی ترافیک,بررسی ترافیک و ساماندهی فضایی خیابان,بررسی فضای شهری,تحققی ساماندهی فضایی,تحقیق در مورد ترافیک شهری,تحلیل فضای شهری,دانلود پاور پوینت,دانلود پاورپوینت فضای شهری,ساماندهی فضای خیابان شهری دانلود فایل پاور پوینت بررسی ترافیک و ساماندهی فضایی خیابان شهری دانلود فایل پاورپوینت بررسی…

 • طراحی و مونتاژترمز دستی 405 در نرم افزار کتیا

  پروژه طراحی ترمز دستی,پروژه طراحی کتیا,پروژه کتیا,پروژه مونتاژ ترمز دستی,دانلود پروژه,دانلود پروژه آماده کتیا,طراحی ترمز دستی 405 در کتیا,طراحی و مونتاژترمز دستی 405,مونتاژ ترمز دستی 405,نرم افزار کتیا دانلود فایل طراحی و مونتاژترمز دستی 405 در نرم افزار کتیا دانلود…

 • نقشه بخش های شهرستان سیرجان

  بخش های شهرستان سیرجان,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان سیرجان,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان سیرجان,لایه جی آی اس بخشهای سیرجان,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های سیرجان,نقشه ی جی آی اس بخش های سیرجان دانلود فایل نقشه…

 • بررسی مومیایی ها

  انواع میمیایی ها,بررسی موميايي ها,پروژه موميايي ها,تحقیق در مورد موميايي ها,تحقیق موميايي,دانلود تحقیق موميايي ها,مقاله بررسی موميايي ها,مقاله موميايي دانلود فایل بررسی مومیایی ها دانلود فایل بخشی از متن:هنگامي كه انسان مي ميرد و آن گونه كه در آلمان و…

 • گزارش کارآموزی و توجیه فنی و مالی كارخانه كاشي و سرامیک صبا

  پروژه کارآموزی سرامیک,توجیه فنی صبا کاشی,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی کارخانه کاشی صبا,دانلود گزارش کارآموزی,طرح توجیهی تولید کاشی صبا,کارآموزی تولید کاشی کف,کارآموزی در کارخانه تولید کاشی,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی سرامیک دانلود فایل گزارش کارآموزی و توجیه فنی و مالی كارخانه كاشي و…

 • گزارش کارآموزی اجرای ساختمان فولادی

  پروژه کارآموزی ساخ,دانلود گزارش کارآموزی عمران,کارآموزی اجرای ساختمان فلزی,کارآموزی اجرای ساختمان فولادی,کارآموزی اجرای سازه فلزی,کارآموزی اجرای سازه فولادی,گزارش کارآموزی ساختمان فلزی,گزارش کارآموزی ساختمان فولادی,گزارش کارآموزی مهندسی عمران دانلود فایل گزارش کارآموزی اجرای ساختمان فولادی دانلود فایل مقدمه:اجرای ساختمانی اسکلت فلزی…

 • پاسخ نامه تشریحی آزمون تاسیسات مکانیکی آبان 93

  پاسخ نامه تشریحی آزمون تاسیسات مکانیکی آبان 93 رفتن به سایت اصلی  دانلود پاسخ تشریحی تاسیسات مکانیکی آزمون نظام مهندسی آبان 93 ◄محتویات این محصول:- دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی آبان 93 حل تشریحی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی آبان 93باکمترین قیمت…

 • حل دستگاه معادلات خطی با روش تکراری ژاکوبی

  پروژه حل دستگاه معادله خطی در محاسبات عددی,پروژه درس محاسبات عددی,پروژه دستگاه معادلات خطی,پروژه محاسبات عددی,حل دستگاه معادلات خطی با روش تکراری ژاکوبی,حل دستگاه معادله خطی,دانلود پروژه,روش تکراری ژاکوبی,محاسبات عددی دانلود فایل حل دستگاه معادلات خطی با روش تکراری ژاکوبی…