پروژه مفهوم معماری نرم‌ افزار و مقایسه‌ای تحلیلی انواع آنها

rup,software architecture,software engineering,تحقیق ارزیابی کیفی نرم افزار,توسعه و سازگاری نرم افزاری,جریان های کاری نرم افزاری,سبک های معماری,معماری نرم افزار,مقایسه تحلیلی,مقایسه سبک های معم,مقایسه معماری های نرم افزار,مهندسی نرم افزار
دانلود فایل پروژه مفهوم معماری نرم‌ افزار و مقایسه‌ای تحلیلی انواع آنها

دانلود فایل

چکیده:هدف اصلی روش پیشنهاد شده در این مقاله، مقایسه معماری سیستم های نرم افزاری می باشد. تا کنون روش های بسیاری برای ارزیابی معماری نرم افزار پیشنهاد و بکار گرفته شده است. اما بیشتر این روش ها امکان واضح و مستقیمی برای مقایسه دو معماری ارائه نمی دهند. روش پیشنهادی امکان مقایسه دو معماری را در تمام دوره ی چرخه حیات نرم افزار تضمین می کند. این روش بر سه مفهوم اهداف کسب وکار، مدل کیفی استاندارد و سرویس های در سطح معماری استوار است. تمام مراحل این روش برمبنای اهداف کسب وکار انتخاب شده می باشد و تمام ویژگی های کیفی و اولویت ها از این اهداف استخراج می شوند. لذا با تغییر اهداف کسب وکار، بستر فراهم شده برای مقایسه تغییر چندانی نخواهد داشت و به سرعت مراحل انجام مقایسه بازسازی می شوند. با استفاده از مدل کیفی استاندارد، بیان، مستندسازی و اندازه گیری ویژگی های کیفی به صورت یکپارچه و ساده درخواهد آمد.  مقایسه دو معماری برمبنای سرویس های در سطح معماری صورت می پذیرد که این امر باعث محدود شدن دامنه ی بررسی مولفه ها و اندازه گیری ویژگی های کیفی می شود و از سوی دیگر امکان مقایسه هر دو معماری موجود در یک دامنه را، مستقل از موارد کاربرد خاص آن ها فراهم می سازد. از این روش می توان برای تعیین معماری مرجع برای خط توسعه نرم افزار، مرتب سازی معماری های پیشنهادی باتوجه به هدف کسب وکار خاص، نظارت بر میزان پیشرفت پروژه در یک فرآیند مبتنی بر معماری نرم افزار و اثبات بهبود حاصل از انجام تغییرات کلی یا جزئی بر معماری پیشین استفاده نمود.فهرست مطالب:چکیدهمقدمهفصل اول: مفهوم و دسته‌ بندی معماری‌ ها و جایگاه معماری نرم‌ افزار در آن1-1 مقدمه         1-2 تاریخچه معماری1-3 مفهوم و تعریف معماری1-4 چارچوبهای معماری1-4-1 چارچوب معماری Zachman1-4-2 چارچوب معماری FEAF1-4-3 چارچوب معماری C4ISR1-5 چارچوب‌ها و متدولوژی‌ها1-6 دسته‌بندی معماری‌ها1-6-1 معماری سیستم، معماری نرم‌افزار1-6-2 معماری سازمان1-6-3 معماری کسب و کار1-6-4 معماری اطلاعات1-6-5 معماری سیستمهای کاربردی1-6-6 معماری داده1-6-7 معماری تکنولوژی1-7 معماریهای دیگرفصل دوم: مفهوم معماری نرم‌ افزار و مقایسه‌ای تحلیلی بر تعاریف آنها2-1 مقدمه         2-2 مفهوم معماری نرم‌افزار2-3 تعاریف معماری نرم‌افزار2-4 دلایل وجود تعاریف مختلف برای معماری نرم‌افزار2-4-1 وجود دیدگاهها و رویکردهای متفاوت2-4-2 کیفی بودن شناسه “سطح بالا بودن” در مفهوم معماری2-4-3 تفاوت در کلمات مورد استفاده در تعاریف2-5 ارائه جدول اجزاء تشکیل دهنده تعاریف2-5-1 اجزاء معماری نرم‌افزار و منطق انتخاب اجزاء2-5-2 ارتباط‌های بین اجزاء معماری نرم‌افزار2-5-3 مجموعه اجزاء معماری نرم‌افزار و ارتباط بین آنها2-6 تعریف و مقایسه پارمترهای متناظر در چارچوب2-6-1 رابطه، ارتباط، تعامل، اتصال2-6-2 اجزاء نرم‌افزاری، موئلفه، زيرسيستم2-6-3 خصوصيت، واسط، رفتار2-6-4 ساختار، سازماندهی، چارچوبفصل سوم: مفهوم، تعریف و سنجش مشخصه‌های کیفی در معماری نرم‌افزار3-1 مقدمه         3-2 مفهوم کیفیت نرم‌افزار و مشخصه‌های کیفی3-3 تعریف کیفیت در نرم‌افزار و مشخصه‌های کیفی3-4 Observable via Execution3-5 Not Observable via Execution3-6 معرفی برخی از صفات کیفی نرم‌افزار بر اساس دسته‌بندی [Bass 03]3-7 صفات دسته اول: صفات کیفی سیستمی3-7-1 Availability3-7-2 Performance3-7-3 Security3-7-4 Functionality3-7-5 Usability3-7-6 Modifiability3-7-7 Portability3-7-8 Reusability3-7-9 Integrability3-7-10 Testability3-8 صفات دسته دوم: صفات کیفی کسب و کار3-8-1 Time to Market3-8-2 Cost and benefit3-8-3 Projected lifetime of the system3-8-4 Targeted Market3-8-5 Rollout schedule3-8-6 Integration with legacy systems3-9 صفات دسته سوم: صفات کیفی معماری3-9-1 Conceptual Integration3-9-2 Correctness and Completeness3-9-3 Buildability3-10 Trade-Off موجود بین صفات کیفیفصل چهارم: سبک‌ها و الگوهای معماری نرم‌افزار و نحوه ارزیابی و انتخاب آنها4-1 مقدمه و تاریخچه4-2 تعریف سبک معماری4-2-1 تعاریف مختلف سبک معماری نرم‌افزار4-3 معرفی برخی سبک‌های متداول4-3-1 سبک‌های متمركز روي داده4-3-2 سبک‌های جريان داده4-3-3 سبک‌های ماشين مجازي4-3-4 سبک‌های فراخواني و بازگشت4-3-5 سبک‌های موئلفه‌های مستقل4-3-6 سبك‌هاي چند ريختي4-4 الگوهای معماری نرم‌افزار4-5 سازماندهي الگوها4-5-1 الگوهاي پياده‌سازي4-5-2 الگوهاي طراحي4-5-3 الگوهاي معماري4-6 الگوها و سبک‌ها4-7 ارزیابی و انتخاب یک سبک معماری نرم‌افزار4-7-1 پارامترهای ارزیابی سبکها4-7-2 جدول ارزیابی سبکها4-7-3 تکمیل جدول ارزیابی سبکها4-7-4 ارائه الگوریتم استفاده از جدول4-7-5 مشکلات موجودفصل پنجم: طرح مشکل موجود، سوابق، راهکارها و کارهای انجام شده5-1 مقدمه           5-2 طرح مشکل موجود در سبکهای معماری نرم‌افزار5-3 دسته‌بندی‌های سبکهای معماری5-3-1 دسته‌بندی‌های موضوعی5-3-2 دسته‌بندی‌ سبکهای معماری بر اساس [Clements 02-1]5-3-3 دسته‌بندی‌های سیستمیفصل ششم: ارائه یک استاندارد برای سازماندهی سبکهای معماری نرم‌افزار6-1 مقدمه6-2 ورودی و خروجی‌های یک استاندارد سازماندهی سبکها6-3 بررسی جنبه‌های موجود برای ارائه یک استاندارد سازماندهی6-3-1 دسته‌بندی‌های سیستمی6-3-2 دسته‌بندی‌های موضوعی6-3-3 روشهای ارزیابی سبکهای معماری نرم‌افزار6-3-4 روشهایی استاندارد برای مستند کردن و جمع‌بندی سبکها6-4 اجزاء استاندارد سازماندهی سبکها6-4-1 دسته‌بندی پیشنهادی برای کلیه سبکهای معماری نرم‌افزار6-4-2 کاتالوگ مستند سازی کلیه سبکهای معماری نرم‌افزار6-5 معرفی فرایند ایجاد استاندارد سازماندهی سبکها6-6 فاز اول: تهيه استانداردهاي مورد نياز6-6-1 قدم اول: ارائه یک استاندارد برای دسته‌بندی انواع سیستم‌های نرم‌افزاری6-6-2 قدم دوم: ارائه یک استاندارد  برای دسته‌بندی انواع سبکهای معماری نرم‌افزار6-6-3 قدم سوم: ارائه یک استاندارد برای مستند کردن هر سبک معماری نرم‌افزار6-6-4 قدم چهارم: ارائه یک استاندارد برای دسته‌بندی انواع مشخصه‌های کیفی6-7 فاز دوم: تهيه دسته‌بندي استاندارد و قالب استانداردِ کاتالوگ سبکها6-7-1 قدم اول: ارائه يک قالب دسته‌بندي استاندارد براي سبکهاي معماري نرم‌افزار6-7-2 قدم دوم: ارائه يک قالب استاندارد براي کاتالوگ کليه سبکهاي معماري نرم افزار6-8 فاز سوم: جمع‌آوري و مستند کردن سبکهاي موجود و ارائه روشهاي ارزيابي6-8-1 قدم اول: اضافه کردن سبکهای دسته‌بندی‌های موضوعی به استاندارد6-8-2 قدم دوم: اضافه کردن سبکهای دسته‌بندی‌های سیستمی به استاندارد6-8-3 قدم سوم: تهيه يا ارائه مدل ارزيابي براي سبکهاي هر نوع سبک/نوع سيستم6-9 فاز چهارم: ارائه طرحهاي کاربرد، توسعه و سازگاري استاندارد6-9-1 قدم اول: ارائه طرح استانداردِ ارائه سبکهای جدید6-9-2 قدم دوم: ارائه طرحها و قوانين توسعه استانداردهاي موجود6-10 جمع‌بندی کلی استاندارد ارائه شدهفصل هفتم: مدلسازی فرایندهای استاندارد ارائه شده، بر اساس UML7-1 مقدمه7-2 فرایند مدلسازی فرایند7-3 مدل کردن منابع کسب‌ وکار7-4 مدل کردن اهداف کسب‌ وکار7-5 تعیین Actor های کسب‌ وکار7-6 مدل جریانهای کاری موجود در استاندارد7-7 جریانهای کاری فاز اول7-7-1 فاز اول- قدم اول7-7-2 فاز اول- قدم دوم7-7-3 فاز اول- قدم سوم7-7-4 فاز اول- قدم چهارم7-8 جریانهای کاری فاز دوم7-8-1 فاز دوم- قدم اول7-8-2 فاز دوم- قدم دوم7-9 جریانهای کاری فاز سوم7-9-1 فاز سوم- قدم اول7-9-2 فاز سوم- قدم دوم7-9-3 فاز سوم- قدم سوم7-10 جریانهای کاری فاز چهارم7-10-1 فاز چهارم- قدم اول7-10-2 فاز چهارم- قدم دوم7-11 مدل خروجی‌های کسب‌ و کارفصل هشتم: خلاصه، نتیجه‌گیری و کارهای آینده8-1 مقدمه8-2 خلاصه و نتیجه‌گیری8-3 کارهای آینده8-4 در نهایتمنابع و مراجعفهرست جدول‌هافهرست شکل‌ها

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
معماری نرم افزار مهندسی نرم افزار سبک های معماری مقایسه تحلیلی rup software engineering software architecture مقایسه معماری های نرم افزار تحقیق ارزیابی کیفی نرم افزار توسعه و سازگاری نرم افزاری جریان های کاری نرم افزاری مقایسه سبک های معم

 • راهنمای تعمیرات وسرویس موتور تیانا

  راهنمای تعمیرات وسرویس موتور تیانا رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: آموزش تعمیرات مکلنیک موتور تیانا راهنمای تعمیرات وسرویس موتور تیانا موتور تیانا تعمیرات تیانا

 • طراحی تك چرخ

  SOLID WORKS,پروژه SOLID WORKS,پروژه سالیدورک,پروژه طراحی تك چرخ,تك چرخ,سالیدورک,طراحی تك چرخ,طراحی تك چرخ در SOLID WORKS,طراحی تك چرخ در سالید ورک,طراحی سالیدورک,طراحی سه بعدی تك چرخ دانلود فایل طراحی تك چرخ دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در…

 • پاورپوینت زدایش یا لایه برداری در نیمه هادی ها

  anisotropic,isotropic,lift off,Sputtering,پاورپوینت تکنولوژی نیمه هادی ها,پاورپوینت لایه برداری,درجه انتخاب در لایه برداری,رزیست,زدایش تر,زدایش خشک,زدایش در نیمه هادی ها,فیزیک الکترونیک,لایه بردا,لایه برداری همه سویه,لایه برداری یک سویه دانلود فایل پاورپوینت زدایش یا لایه برداری در نیمه هادی ها دانلود فایل توضیحات:سمینار…

 • پروژه آمار بررسی رابطه میزان درآمد و تحصیلات معلمین و كارمندان

  پروژه آمار بررسی رابطه میزان درآمد و تحصیلات معلمین و كارمندان رفتن به سایت اصلی پروژه آمار بررسی رابطه میزان درآمد و تحصیلات معلمین و كارمندانشامل :داده ها،نمودار دایره ای،نمودار میله ای،نمودار ساقه و برگ،نمودار منحني فراواني تجمعي، نمودار درصد…

 • بررسی حقوق از دریچه‌ی ایران باستان

  احکام حقوقی ایران باستان,ایران باستان و حقوق افراد,بررسی تاریخ حقوقی ایران,بررسی حقوقی در ایران باستان,تاریخ حقوق در ایران,تاریخ حقوق در ایران باستان,تحقیق حقوق در ایران باستان,قوانین حقوقی ایران باستان,کار تحقیقی حقوق دانلود فایل بررسی حقوق از دریچه‌ی ایران باستان دانلود…

 • طراحی Shock Assembly در نرم افزارکتیا

  پروژه طراحی Shock Assembly,پروژه طراحی کتیا,پروژه کتیا,پروژه مونتاژ Shock Assembly,دانلود پروژه,دانلود پروژه آماده کتیا,طراحی Shock Assembly در کتیا,طراحی و مونتاژ Shock Assembly,مونتاژ Shock Assembly,نرم افزار کتیا دانلود فایل طراحی Shock Assembly در نرم افزارکتیا دانلود فایل توضیحات:کتیا یک نرم‌افزار طراحی…

 • بررسی تاثیر معلولیت جسمی، حرکتی (ناشی از فلج مغزی) بر میزان هوش بهرکودکان

  بررسی تاثیر معلولیت جسمی بر هوش,پایان نامه تاثیر معلولیت بر هوش بهر,تاثیر معلولیت جسمی بر هوش بهرکودکان,تاثیر معلولیت حرکتی از فلج مغزی,تاثیر معلولیت حرکتی بر هوش,رابطه معلولیت حرکتی و هوش بهر,هوش بهر در کودکان معلول جسمی دانلود فایل بررسی تاثیر…

 • پاورپوينت ميکرومتر

  پاورپوينت ميکرومتر رفتن به سایت اصلی پاورپوينت کامل دستگاه ميکرومتر ، به همراه تصاوير کامل براي هر عنوانعناوين :تاريخچه و نام دستگاهميکرومتر  خارجياجزاء مختلف ميکرومترخارجيجغجغهقفل ميکرومتر دقت ميکرومترهاميکرومتريونيورسالخواندن ميکرومترميکرومترهاي خارجي ورنيه دارميکرومتر اينچيتنظيم صفر ميکرومترتست تنظيمصفرکردن پوسته وغلافروش اندازه گيرياندازه…

 • پاورپوینت سرمایه فکری اجتماعی

  پاورپوینت رفتار سازمانی,پاورپوینت مدیریت رفتار سازمان پیشرفته,پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی,تحقیق سرمایه فکری اجتماعی,سرمایه انسان,سرمایه فکری اجتماعی در سازمان,سرمایه فکری سازمانی,عناصر سرمایه فکری,مدل سرمایه فکری اجتماعی,مفهوم سرمایه فکری دانلود فایل پاورپوینت سرمایه فکری اجتماعی دانلود فایل بخشی از متن:سازمانهاي امروزي براي…

 • لیست شرکتهای شرکت کننده نمایشگاه اگریفود 2016

  لیست شرکتهای شرکت کننده نمایشگاه اگریفود 2016 رفتن به سایت اصلی دانلود لیست شرکتهای تولید مواد غذایی شرکت کننده در نمایشگاه اگریفود 2016(1395)به همراه تلفن کارخانه و دفتر فروش و  نام مدیر و شماره همراه و آدرس می باشد .تعداد…

 • پرسشنامه مشكلات بين فردي (IIP-32)

  ارزیابی روابط بین فردی,ارزیابی مشکلات بین فردی,پرسشنامه ارزیابی روابط فرد,پرسشنامه بارخام و همكاران,پرسشنامه روانشناسی روابط فردی,پرسشنامه مشكلات بين فردي,پرسشنامه مشکلات فردی IIP 32,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه آماده,سنجش مشکلات بین فردی دانلود فایل پرسشنامه مشكلات بين فردي (IIP-32) دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد…

 • تحقیق برنامه ریزی شهری

  اصول شهرسازی,برنامه ریزی شهری,تحقیق ارکان شهر سازی,دانلود تحقیق شهرسازی,سیما و منظر شهر,شهرسازی,طراحی شهری,طرح جامع شهری,طرح ریزی شهری,طرح هادی شهری,مبانی برنامه ریزی شهری,مبانی شهر سازی,مدیریت شهری,مقاله شهرسازی دانلود فایل تحقیق برنامه ریزی شهری دانلود فایل بخشی از متن:به مجموعه روشها و…

 • طراحی صفحات وب HTML

  html,آشنایی با طراحی HTML,آموزش HTML,آموزش طراحی با HTML,پروژه HTML,پروژه ساخت صفحات وب,پروژه طراحی صفحه وب,پروژه کامپیوتر,دانلود پروژه نرم افزار,طراحی html صفحات وب,طراحی صفحات وب دانلود فایل طراحی صفحات وب HTML دانلود فایل توضیحات:پروژه کامل درباره طراحی صفحات وب با استفاده…

 • برق خودروها

  برق خودروها رفتن به سایت اصلی با توجه به اینکه اغلب وسایل مورد بحث الکتریکی بوده و محتاج منبع عظیمی از نیرو می باشد و باطری ها جوابگوی میزان مصرف بالای مصرف کننده ها نیستند، نیاز به مولد نیروی الکتریکی…

 • بررسی خط اوستایی

  ترجمه خط اوستایی,خط اوستایی,دانلود مقاله خط اوستایی,معرفی خط اوستایی,مقاله خط اوستایی,نشانه های دستوری خط اوستایی,ویژگی خط اوستایی دانلود فایل بررسی خط اوستایی دانلود فایل چکیده:موضوع، درباره خط اوستایی است؛ این که این خط از چه زمان و برای چه اموری…

 • آلبوم مدل موی شینیون زنانه

  آلبوم مدل های موی شینیون,آلبوم موی شینیون جدید,آلبوم موی شینیون زنانه,انواع مدل موی شینیون,مجموعه مدل موی شینیون,مدل موی دخترانه,مدل موی شیک زنانه,مدل موی شینیون زنانه,مدل موی فانتزی,مدل موی مجلسی زنانه دانلود فایل آلبوم مدل موی شینیون زنانه دانلود فایل توضیحات:آلبوم…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی

  پایان نامه هویت سازمانی,پیشینه تحقیق هویت سازمانی,تئوريهای هویت سازمانی,دانلود پایان نامه,دانلود مبانی نظری پایان نامه,مبانی نظری پایان نامه,مبانی نظری در هویت سازمانی,مبانی نظری هویت سازمانی,نظريه های هویت سازمانی,هویت سازمانی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی دانلود فایل…

 • پاورپوینت فرانک لوید رایت (زندگی نامه + آثار + پلان ها)

  پاورپوینت فرانک لوید رایت (زندگی نامه + آثار + پلان ها) رفتن به سایت اصلی شامل متن و تصویر از آثار و پلان های خانه آبشار ، در 30 اسلاید می باشد. فهرست مطالب:زندگی نامه فرانک لوید رایتدیدگاه معماری فرانک لوید…

 • بازرسی چشمی در بازرسی جوش

  آموزش بازرسی چشمی,اصول بازرسی چشمی,بازرسی چشمی VT,بازرسی چشمی جوش,بازرسی چشمی جوشکاری,بررسی بازرسی چشمی,تحقیق بازرسی چشمی دانلود فایل بازرسی چشمی در بازرسی جوش دانلود فایل بخشی از متن:بازرسی چشمی (VT) یکی از رایج ترین آزمایشات و بهترین تعریف برای تستهای غیر…

 • راهنماي تغذيه و رژيم درماني

  تغذیم درست در رژیم,راهنماي تغذيه,راهنمای تغذیه درست,راهنمای رژیم درمانی,رژيم درماني,رژیم چاقی,رژیم غذایی افراد لاغر,رژیم غذایی برای چاقی,رژیم غذایی لاغری,رژیم لاغری,کتاب تغذیه و رژیم,کتاب رژیم درمانی دانلود فایل راهنماي تغذيه و رژيم درماني دانلود فایل بخشی از متن:رژیم غذایی مجموعه غذایی…

 • موانع موثر در دستیابی به مدل بهینه مدیریت شهری در ایران

  دانلود مقاله,شهرداری,مدل بهینه,مدل بهینه در مدیریت,مدل بهینه مدیریت,مدل مدیریت شهری,مدیریت بهینه,مدیریت شهرداری,مدیریت شهری,مدیریت شهری در ایران,مقاله مدیریت,موانع موثر مدیریت شهری دانلود فایل موانع موثر در دستیابی به مدل بهینه مدیریت شهری در ایران دانلود فایل توضیحات:این مقاله در کنفرانس بین…

 • پاورپوینت مضرات استفاده از تلفن همراه برای دانش آموزان

  آثار منفی موبایل در دانش آموزان,آسیب موبایل برای دانش آموزان,بررسی ضررهای موبایل برای کودکان,بررسی مضرات موبایل برای کودکان,پاورپوینت آسیب های استفاده از موبایل,تاثیر تلفن همراه بر کودکان,تاثیر موبایل بر دانش آموزان,ضررهای موبایل دانلود فایل پاورپوینت مضرات استفاده از تلفن همراه…

 • پایان نامه پردازش تصویر پیرامون نویز تصاویر دیجیتال

  پایان نامه پردازش تصویر پیرامون نویز تصاویر دیجیتال رفتن به سایت اصلی چکیده:روش های زیادی برای حذف نویز تصاویر وجود دارد، در این مقاله سعی شده است با استفاده از دو روش معادلات مشتقات جزئی و مدل ترکیبی به نام…

 • بررسی مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر

  بررسی مسئولیت پذیری,پایان نامه در مورد مسئولیت پذیری,پایان نامه روانشناسی,پایان نامه علوم تربیتی,حیطه ج,حیطه خانواده,دانلود,دانلود پایان نامه,مسئولیت پذیری,مسئولیت پذیری دانش آموران,مسئولیت پذیری دختران,مسئولیت در جامعه,مسئولیت در خانواده دانلود فایل بررسی مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان…

 • کد قالب بیا تو موزیک html برای وبلاگ

  کد قالب بیا تو موزیک html برای وبلاگ رفتن به سایت اصلی کد قالب بیا تو موزیک html برای وبلاگبا طراحی عالی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: قالب بیا تو موزیک

 • ريخته گري فشار پايين در قالب هاي دائمي

  پاورپوینت متالوژی,تحقیق متالوژی,دانلود پاورپوینت,ذوب فلز,ریخته گری,ریخته گری فشار پایین,قالب هاي دائمي,قالب هاي دائمي ذوب,قالب هاي دائمي ریخته گری,كوره هاي نگهدارنده دانلود فایل ريخته گري فشار پايين در قالب هاي دائمي دانلود فایل مقدمه:اگر چه ريخته گري در فشار پايين حدود…

 • بررسی حقوقی معامله به قصد فرار از دين

  احکام معامله برای فرار از دين,حقوق فرار از دين,حقوق قصد فرار از دين,حقوق معامله,حقوق معامله در فرار از دين,فرار از دين,کار تحقیق حقوق,کار تحقیقی 2,کار تحقیقی 2 فرار از دين,معامله به قصد فرار از دين دانلود فایل بررسی حقوقی معامله…

 • بررسی حسابداري بودجه اي

  انواع حسابداری بودجه,پروژه بودجه ریزی,پیش بینی بودجه,تحقیق بودجه,تحقیق بودجه ریزی,حسابداري بودجه اي,حسابداری انواع بودجه,حسابداری بودجه,سنجش میزان بودجه دانلود فایل بررسی حسابداري بودجه اي دانلود فایل بخشی از متن:بودجه دو طرف دارد: درآمد و هزينه هر يك از اين دو طرف…

 • بانک توسعه آسیا

  بانک توسعه آسیا رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آماده جهت ارائه در کلاس با موضوعات بانکداری،حسابداری،مدیریت،مدیریت مالی،اقتصاد.   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: بانکداری حسابداری مدیریت مدیریت مالی اقتصاد

 • دانلود مقاله در مورد کربوهیدارتها-اصول تغذیه

  دانلود مقاله در مورد کربوهیدارتها-اصول تغذیه رفتن به سایت اصلی عنوان کربوهیدارتها-اصول تغذیه رشته رشته های علوم پزشکی و تربیت بدنی(اصول تغذیه-تغذیه-علوم غذایی-صنایع غذایی-تربیت بدنی) تعداد صفحه 21 فرمت PDF قیمت(تومان) 5000 خرید و دانلود موضوع:مقاله در مورد کربوهیدارتها-اصول تغذیه…

 • طرح توجیهی تولید پودر تخم مرغ

  BP پودر تخم مرغ,امکان سنجی پودر تخم مرغ,دانلود طرح توجیهی,طرح تجاری پودر تخم مرغ,طرح توجیهی پودر تخم مرغ,طرح توجیهی تولید پودر تخم مرغ,طرح کارآفرینی پودر تخم مرغ,طرح کسب و کار پودر تخم مرغ,کارآفرینی پودر تخم مرغ دانلود فایل طرح توجیهی…

 • بررسی خزش در کامپوزیت های تقویت شده با ذرات

  بررس خزش کامپوزیتهای سرامیکی,پروژه خرش در کامپوزیت,خرش کامپوزیت زمینه سرامیکی,خزش کامپوزیت تقویت شده با ذرات,خواص کامپوزیت سرایکی,سمینار بررسی کامپوزیت سرامیکی,سمینار خزش کامپوزیت,عوامل موثر بر خزش کامپوزیتها,کامپوزیتهای تقویت شده با ذرات دانلود فایل بررسی خزش در کامپوزیت های تقویت شده با…

 • شبكه هاي بي سيم

  امنیت شبکه های بی سیم,انواع شبکه های بی سیم,پروژه شبكه هاي بي سيم,پروژه شبکه های محلی بی سیم,تحقیق امنیت در شبکه بی سیسم,تحقیق امینت شبکه بی سیم,تحقیق شبکه بی سیم,تحقیق شبکه محلی بی سیم دانلود فایل شبكه هاي بي سيم…

 • بررسی بورس اوراق بهادار

  بررسی سیستم بورس,بورس اوراق بهادار,بورس در اقتصاد,پروژه بورس اوراق بهادار,تحقیق آشنایی با بورس,تحقیق اقتصاد بورس,تحقیق بورس,تحقیق پیرامون بورس,تحقیق در مورد بورس,رابطه اقتصاد و بورس دانلود فایل بررسی بورس اوراق بهادار دانلود فایل بخشی از متن:روشن است كه اقتصاد كلاسيك كه…

 • تحقیق آموزش الكترونيكي

  e learning,آموزش از راه دور,ابزارهاي E learning,استانداردهاي آموزش الکترونیکی,انواع آموزش الکترونیکی,تحقیق آموزش مجاری,طبقه بندی تاریخی E Learning,مزایای آموزش مجازی,معايب آموزش از راه دور,مفاهیم آموزش الکترونیکی,ویژگیهای E learning دانلود فایل تحقیق آموزش الكترونيكي دانلود فایل چكيده:آموزش الكترونيكي به عنوان ابزاري تازه،…