پایان نامه وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

پایان نامه زب,پایان نامه زبان فارسی نوشتاری,پایان نامه گفتار معیار,پایان نامه وند افزایی,تحقیق پیرامون وندافزایی,تحقیق مرجع گزینی وندافزایی,ستاک ساده فعلی,نظریه حاکمیت و مرجع گزینی در وندافزایی,نظریه مرجع گزینی در فارسی گفتاری,وندافزایی
دانلود فایل پایان نامه وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

دانلود فایل

پایان نامه وندافزایی به ستاکهای سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریة حاکمیت و مرجع گزینی)چکیده:به منظور بیان و توصیف مفاهیم و حفظ و غنای زبان می توان با استفاده از فرایند وندافزایی اقدام به واژه سازی و واژه پردازی کرد. این پژوهش بر آن است تا انواع وندها و ستاکهای سادة فعلی را که طی وندافزایی در گونه های مختلف زبان فارسی معیار از آنها استفاده می شود، تعیین نماید.علاوه بر آن ویژگیهای انواع مختلف وندافزایی به همراه تغییرات حاصل از این فرایند درهر یک از بخشهای نظام زبان بررسی خواهد شد. عواملی که مانع انواع وندافزایی می شوند، مطالعه خواهند شد و به تفاوت دو گونة نوشتاری و گفتاری زبان فارسی معیار که در نتیجة اعمال وندافزایی مشاهده می شوند، اشاره می شود. با توجه به نظریة حاکمیت و مرجع گزینی و طبق نتایج به دست آمده از بررسی داده های پیکره، در زبان فارسی معیار که دارای دو نوع وندافزایی آشکار و غیرآشکار است، از 49 پیشوند و پسوند تصریفی و اشتقاقی و 352 ستاک سادة فعلی طی وندافزایی تصریفی و اشتقاقی استفاده می شود. ستاکهای سادة فعلی، حاصل اتصال پسوند تصریفی زمان به ریشة انتزاعی فعل هستند. ریشة فعل، در هستة گروه فعلی و عناصر تصریفی فعل در هستة گروه تصریفی قرار دارند و وندهای اشتقاقی نیز دارای هیچ سطحی در سلسله مراتب ایکس تیره نیستند. در وندافزایی  به ستاک فعل گذر از وندافزايي غير آشكار تصریفي الزامی است. هر یک از انواع وندافزایی شامل ویژگیهای آوایی، معنایی، ساختواژی و نحوی خاصی است و در نتیجة اعمال آن تغییراتی در بخشهای نظام زبان به وجود می آید. علاوه بر آن، گاه عواملی دستوری و غیردستوری مانع این فرایند می شوند. همچنین در نتیجة وندافزایی تغییراتی در گونه های مختلف زبان مشاهده می شود. نوع ستاک، نوع وندها، تعداد وند و بر چسب گونه ای (نوشتاری و گفتاری) وندها و ستاکها در وندافزایی حائز اهمیت است.کلید واژه ها: وند، وندافزایی، ستاک سادة فعلی، نظریة حاکمیت و مرجع گزینی، زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیارفهرست مطالب:چکیدهفصل اول: کلیات پژوهش1-1- پیش گفتار1-2- تعریف موضوع1-3- ضرورت و سابقة پژوهش1-4- هدفهای پژوهش1-5- پرسشهای اصلی پژوهش1-6- فرضیه ها1-7- روش انجام پژوهش1-8- چارچوب نظری1-8-1- نظریة حاکمیت و مرجع گزینی1-8-1-1- نظریة ایکس تیره1-8-1-1-1- برخی از مزایای نحو ایکس تیره1-8-1-1-2- قواعد نظریة ایکس تیره1-8-2- گروه تصریفی1-9- تعریف اصطلاحات1-9-1- وند1-9-2- وند افزایی1-9-3- ستاک فعلی1-9-4- زبان فارسی معیار1-9-4-1- زبان فارسی نوشتاری معیار1-9-4-2- زبان فارسی گفتاری معیار1-10- ساختار پژوهشفصل دوم: پیشینة پژوهش2-1- پیش گفتار2-2- تاریخ مباحث ساختواژی در غرب2-2-1- ساختواژه در مکتب ساختگرایی2-2-2-ساختواژه در مکتب زایشی2-2-2-1- ساختواژه در نظریة حاکمیت و مرجع گزینی2-3- مطالعات زبانشناسان غیر ایرانی در زمینة ساختواژه2-3-1- چامسکی (1970)2-3-2-هله (1973)2-3-3-لیبر (1980)2-3-4-ویلیامز (1981)2-3-5-کیپارسکی (1982)2-3-6-سلکرک (1982)2-3-7-بائر (1983)2-3-8-متیوس (1991)2-3-9-کریستال (1992)2-3-10-کاتامبا (1993)2-3-11-کریستال (1997)2-4- مطالعات ایرانیان در زمینة ساختواژه2-4-1- پژوهشهای سنتی2-4-1-1- ابن سینا (قرن چهارم)2-4-1-2- شمس قیس رازی (قرن هفتم)2-4-1-3- میرزاحبیب اصفهانی (اوایل قرن چهاردهم)2-4-1-4- پنج استاد (1363)2-4-1-5- خانلری (1363)2-4-1-6- انوری و گیوی (1363)2-4-1-7- خلیلی (1371)2-4-1-8- نوبهار (1372)2-4-1-9- میرزایی (1372)2-4-1-10- مقربی (1372)2-4-1-11- شریعت (1375)2-4-2- پژوهشهای نوین2-4-2-1- پیرشفیعی (1361)2-4-2-2- فری (1370)2-4-2-3- صادقی (72-1370)2-4-2-4- کشانی (1371)2-4-2-5- سامعی (1375)2-4-2-6- اسحاقی (1375)2-4-2-7- طباطبایی (1376)2-4-2-8- هاجری (1377)2-4-2-9- مدرس خیابانی (1378)2-4-2-10- کمالی نفر (1378)2-4-2-11- قطره (1379)2-4-2-12- کلباسی (1380)2-4-2-13- شریف (1381)2-4-2-14- طباطبایی (1382)2-5- معایب دستورهای سنتی2-6- اشتقاق در زبان عربي2-7- اشتقاق در زبان فارسی از دیدگاه سنتیفصل سوم: فهرست افعال ساده و مشتقات3-1- پیش گفتار3-2- واژه3-2-1-واژه از نظر آوایی3-2-2-واژه از نظر ساختواژی3-2-3- واژه از نظر معنایی3-3- انواع واژه از نظر ساخت درونی3-3-1- واژة بسیط3-3-2-واژة غیربسیط3-3-2-1-واژة مرکب3-3-2-2- واژة مشتق 543-3-2-3- واژة مشتق – مرکب / مرکب – مشتق3-4- تکواژ3-5- گونة تکواژ3-6- تکواژ گونه3-7- انواع تکواژ در زبان فارسی3-7-1- انواع تکواژ از لحاظ توزیع3-7-1-1-تکواژ آزاد3-7-1-2- تکواژ وابسته3-7-2-انواع تکواژ آزاد و وابسته از لحاظ معنایی3-7-2-1-تکواژ آزاد واژگانی (قاموسی)3-7-2-2-تکواژ آزاد دستوری (نقشی)3-7-2-3- تکواژ وابستة واژگانی3-7-2-4-تکواژ وابستة دستوری3-7-3-انواع تکواژهای وابستة دستوری از لحاظ نقش3-7-3-1- وندهای تصریفی3-7-3-2-وندهای اشتقاقی3-7-3-3- واژه بستها3-7-3-3-1- واژه بستهای زبان فارسی3-7-4- انواع وندها از لحاظ جایگاه3-7-4-1- پیشوند3-7-4-2-پسوند3-7-4-3-میانوند3-7-4-4-پیراوند3-7-5- انواع وند از لحاظ میزان زایایی3-7-5-1- وندهای مرده3-7-5-2- وندهای سترون3-7-5-3-وندهای زایا3-8- وندافزایی3-8-1- وندافزایی تصریفی3-8-2- وندافزایی اشتقاقی3-9- انواع فعل در زبان فارسی از لحاظ ساختمان3-9-1- افعال بسیط3-9-2- افعال غیربسیط3-9-2-1- افعال مرکب3-9-3-2- افعال پیشوندی3-10- وند به چه افزوده می شود3-10-1- ریشه3-10-2- ستاک3-10-3- پایه3-11- تفاوت ریشه و پایه3-12- مبنای اشتقاق و تصریف3-13- ریشة فعل3-14- نکاتی دربارة فهرست افعال ساده- فهرست افعال سادهفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1- پیش گفتار4-2- وندافزایی در زبان فارسی معیار4-2-1- وندافزایی آشکار4-2-1-1- پیشوندافزایی4-2-1-2- پسوند افزایی4-2-2-وندافزایی غیر آشکار4-3-وندافزایی تصریفی و اشتقاقی در زبان فارسی معیاربخش اول: وندافزایی تصریفی4-4- وندافزایی تصریفی در زبان فارسی معیار4-4-1- وندافزایی غیرآشکار تصریفی4-4-2-وندافزایی آشکار تصریفی4-4-2-1-پیشوند افزایی تصریفی4-4-2-2-پسوند افزایی تصریفی4-5- وندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند4-5-1-پیشوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند4-5-1-1- /na-/ پیشوند تصریفی منفی ساز4-5-1-2- /be-/ پیشوند تصریفی وجه ساز4-5-1-3- /mi-/ پیشوند تصریفی وجه ساز4-5-1-3-1- استفاده از افعال کمکی برای بیان وجه4-5-1-4- /mi-/ پیشوند تصریفی نمود ساز4-5-2- پسوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند4-5-2-1- /-e/ پسوند تصریفی نمود ساز4-5-2-2-/-ân/ پسوند تصریفی سببی ساز4-5-2-3-/-id/ پسوند تصریفی گذشته ساز4-5-2-4-پسوندهای تصریفی مطابقت4-6- پسوندهای تصریفی زبان فارسی که به پایه های غیرفعلی می پیوندند4-6-1- /-ân , -hâ/ پسوندهای تصریفی جمع ساز4-6-2-/-tar/ پسوند تصریفی صفت تفضیلی4-6-3-/-om/ پسوند تصریفی اعداد4-7- ستاکهای حال بدون صورت تصریفی4-8- جدول وندهای تصریفی ستاکهای سادة فعلی4-9- تلفیق انواع وندافزایی تصریفی و ستاکهای سادة فعلی4-10- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی تصریفی4-10-1- ویژگیهای آوایی وندافزایی تصریفی4-10-1-1-تکواژ گونگی4-10-1-2-توزیع تکمیلی4-10-1-3-همگونی4-10-1-4-درج همخوان4-10-1-5- حذف4-10-1-5-1-حذف آخرین همخوان پسوند مطابقت4-10-1-5-2-حذف بخشی از ستاک فعلی4-10-1-5-3-حذف همخوان میانجی4-10-1-5-4-حذف واکة و همخوان ستاك4-10-1-6- تغییر همخوان4-10-1-6-1- تغییر همخوان پسوند تصریفی مطابقت4-10-1-6-2- تغییر همخوان ستاک4-10-1-7- تغییر جایگاه تکیة ستاک4-10-2-ویژگیهای معنایی وندافزایی تصریفی4-10-2-1- معنی قاعده مند و پیش بینی پذیر4-10-2-2-نشانداری معنایی4-10-3-ویژگیهای ساختواژی وندافزایی تصریفی4-10-3-1- زایایی4-10-3-2-نبودن خلاء اتفاقی4-10-3-3-قاعده مندی4-10-3-4-عدم قابلیت جایگزینی4-10-3-5-وند آرایی4-10-3-6- وندافزایی چندگانه4-10-3-7- همنشینی و جانشینی وندها4-10-3-8- افزایش تعداد مدخلهای واژگانی4-10-4- ویژگیهای نحوی وندافزایی تصریفی4-10-4-1-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن4-10-4-2-ساخت موضوعی4-10-4-3- هستة گروه فعلی4-10-4-4-عنصر تصریفی INFL4-10-4-4-1-اتصال وندهای زمان و مطابقت4-10-4-4-2-اتصال پیشوند منفی ساز4-10-4-5- وندهای تصریفی وجه ساز، نمود ساز و سببی ساز4-10-4-6- جایگاه افعال کمکی4-11- محدودیتهای وندافزایی تصریفی4-11-1- محدودیتهای آوایی4-11-2- محدودیتهای معنایی4-11-3- محدودیتهای ساختواژی4-11-3-1- ممانعت4-11-3-2- نوع ستاک فعلی4-11-4- محدودیتهای نحویبخش دوم: وندافزایی اشتقاقی4-12- وندافزایی اشتقاقی در زبان فارسی معیار4-13- وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی4-13-1- تبدیل ستاک فعلی به اسم4-13-1-1- تبدیل ستاک حال به اسم4-13-1-2-تبدیل ستاک گذشته به اسم4-13-2- تبدیل اسم به ریشة فعلی4-13-3-تبدیل فعل تصریف شده به پایة غیرفعلی4-13-3-1- تبدل فعل مضارع به اسم4-13-3-2- تبدیل فعل ماضی به اسم4-13-3-3- تبدیل فعل امر به مقولة غیر فعلی4-13-3-4-تبدیل فعل نهی به مقولة غیر فعلی4-13-4-تبدیل صفت به اسم4-14- اهمیت وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی4-15- پیشوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند4-15-1- پیشوند اشتقاقی نفی /na-, nâ-/ 14-15-2- پیشوندهای فعلی- تفاوت فعلهای مرکب و پیشوندیتفاوت قیدها و پیشوندهای فعلی4-15-2-1- باز – /bâz-/4-15-2-2- سر – /sar-/4-15-2-3- پیش – /piš-/4-15-2-4- بر – /bar-/4-15-2-5- در – /dar-/4-15-2-6- وا- /vâ-/4-15-2-7- پس – /pas-/4-15-2-8- فرا- /farâ-/4-15-2-9- فرو- /foru-/4-15-2-10- ور – /var-/4-16- فهرست مشتقات حاصل از پیوند پیشوندهای فعلی با ستاکهای فعلی4-17- جدول بسامدی پیشوندهای فعلی4-18- پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای فعلی می پیوندند4-18-1- پسوندهای اشتقاقی ستاک حال4-18-1-1- -َنده /-ande/4-18-1-1-1- ستاکهیا حال بدون پسوند /-ande/4-18-1-2- -ِش /-eš/4-18-1-3- تکواژ صفر / /4-18-1-4- -ه، ـه /-e/4-18-1-5- -ان /-ân/4-18-1-6- -ا /-â/4-18-1-7- -َک /-ak/4-18-1-8- مان /-mân/4-18-1-9- -َند /-and/4-18-1-10- ناک /-nâk/4-18-1-11- گار/-gâr/4-18-1-12- – و /-u/4-18-1-13- – انه /-âne/4-18-1-14- اک /-âk/4-18-1-15- – ون /-un/4-18-1-16- – ال /-âl/4-18-1-17- گاه /-gâh/4-18-1-18-چه /-če/4-18-1-19—ار /-âr/4-18-2- پسوندهای اشتقاقی ستاک گذشته4-18-2-1- -َن /-an/4-18-2-2- -ه، ـه /-e/4-18-2-2-1- ستاکهای گذشته بدون پسوند اشتقاقی /-e/4-18-2-3-تکواژ صفر / /-4-18-2-4- -ار /-âr/4-18-2-5-گار /-gâr/4-18-2-6-مان /-mân/4-19- ستاکهای حال بدون مشتق4-20- نکته ای دربارة پسوندهای /-i, -gar, -gâh, -kâr/ 14-21- جدول بسامدی پسوندهای ستاک حال4-22-جدول بسامدی پسوندهای ستاک گذشته4-23- تعداد وندهای اشتقاقی زبان فارسی که معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند4-24- تعداد مشتقات وندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند4-25- تلفیق انواع وندافزایی اشتقاقی و ستاکهای سادة فعلی4-26- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی اشتقاقی4-26-1- ویژگیهای آوایی وندافزایی اشتقاقی4-26-1-1-درج واکه4-26-1-2-حذف واکه4-26-1-3-تغییر جایگاه تکیه4-26-1-4-هم آوایی4-26-2-ویژگیهای معنایی وندافزایی اشتقاقی4-26-2-1-تغییر معنا4-26-2-2-هستة معنایی4-26-2-3-بی قاعدگی و پیش بینی ناپذیر بودن معنا4-26-2-4-چندمعنایی4-26-2-5- نشانداری معنایی4-26-3- ویژگیهای ساختواژی وندافزایی اشتقاقی4-26-3-1- زایایی4-26-3-1-1- زایایی فرایند4-26-3-1-2- زایایی وند4-26-3-1-3- زایايی بر حسب نوع پایه4-26-3-2- واژگانی شدگی4-26-3-3-شفافیت و تیرگی4-26-3-4-ممانعت4-26-3-5-خلاء اتفاقی4-26-3-6-بی قاعدگی4-26-3-7-انحصار4-26-3-8-قابلیت جایگزینی4-26-3-9-وندافزایی چندگانه4-26-3-10-جانشینی وندها4-26-3-11-وندآرایی4-26-4- ویژگیهای نحوی وندافزایی اشتقاقی4-26-4-1-تعبیر مقولة پایه4-26-4-2-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن4-26-4-3- جایگاه وند اشتقاقی4-26-4-4- چارچوب زیر مقوله ای وند4-26-4-5- ساخت موضوعی4-27- محدودیتهای وندافزایی اشتقاقی4-27-1- محدودیتهای دستوری4-27-1-1-محدودیتهای آوایی4-27-1-2- محدودیتهای معنایی4-27-1-2-1-ابهام معنایی4-27-1-2-2-نشانداری معنایی4-27-1-3- محدودیتهای ساختواژی4-27-1-3-1-ممانعت4-27-1-3-2-عدم تناسب گونه ای وند و ستاک فعلی4-27-1-3-3-تعداد وندهای اشتقاقی 4-27-1-3-4-زایا نبودن وند4-27-1-4–محدودیتهای نحوی4-27-1-4-1-واژه بست4-27-1-4-2-پسوند تصریفی مطابقت4-27-2- محدودیتهای غیر دستوری4-27-2-1- محدودیتهای زیباشناختیفصل پنجم: یافته ها و نتایج5-1- پیش گفتار5-2- یافته های پژوهش5-2-1- زبان فارسی معیار از چه وندها و ستاکهای سادة فعلی در وند افزایی استفاده می کند؟ 5-2-2-ویژگیهای انواع مختلف وندافزایی چیست؟5-2-3- تغییرات حاصل از انواع وندافزایی چیست؟5-2-4-وندافزایی تابع چه محدودیتهایی است؟5-2-5-چه تفاوتهایی در نتیجة وندافزایی در گونه های مختلف زبان فارسی معیار دیده می شود؟5-3- پیامدهای نظری و کاربردی پژوهش5-3-1-وندهای تصریفی5-3-2- وندهای اشتقاقی5-3-3- ستاکها5-3-4- فرایندها5-4- پیشنهادهايی برای پژوهشهای بیشتر- واژه نامهواژه نامة فارسی- انگلیسیواژه نامهٴ انگلیسی- فارسی- کتابنامه- کتابنامة فارسی- کتابنامة انگلیسیچکیدة انگلیسی- پیوستپیوست 1: افعال سادة پربسامدپیوست 2: ریشه های فعلی با دو ستاک گذشتهپیوست 3: صورتهای سببیپیوست 4: ستاکهای گونة گفتاریپیوست 5: اسامی خاص مشتقفهرست جدولهافهرست نمودارها

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه وند افزایی وندافزایی ستاک ساده فعلی نظریه حاکمیت و مرجع گزینی در وندافزایی پایان نامه زبان فارسی نوشتاری پایان نامه گفتار معیار تحقیق مرجع گزینی وندافزایی تحقیق پیرامون وندافزایی نظریه مرجع گزینی در فارسی گفتاری پایان نامه زب

 • مقاله طرح توزیع کلید کارآمد برای تامین امنیت پروتکل های مسیریابی داده‌ محور در wsn های سلسله‌ مراتبی

  Efficient Key Distribution,Routi,wsn های سلسله‌ مراتبی,امنیت پروتکل مسیریابی,امنیت مسیریابی,تامین امنیت پروتکل های مسیریابی,شبکه حسگر بیسیم,مسیریابی داد ه‌محور,مقاله ترجمه شده شبکه,مقاله توزیع کلید شبکه حسگر,مقاله طرح توزیع کلید کارآمد دانلود فایل مقاله طرح توزیع کلید کارآمد برای تامین امنیت پروتکل های…

 • تحقیق پیرامون سردخانه نگهداری انواع میوه

  آشنایی با عملکرد سردخانه ها,بررسی سردخانه های میوه,تحقیق سردخانه آستان قدس رضوی,تحقیق سردخانه میوه,دانلود تحقیق سردخانه,روش عملکرد سردخانه های,سردخانه نگهداری میوه,مقاله سردخانه میوه جات,نحوه نگهداری میوه در سردخانه دانلود فایل تحقیق پیرامون سردخانه نگهداری انواع میوه دانلود فایل بخشی از…

 • پاورپوینت معرفی و راهنمایی کلی طرح درس «بدیع»

  پاورپوینت ادبیات,پاورپوینت بدیع,پاورپوینت طرح درس بدیع,پاورپوینت معرفی درس بدیع,پاورپوینت معرفی طرح درس بدیع,دانلود پاورپوینت,دانلود پروژه ادبیات,درس بدیع,طرح درس بدیع دانلود فایل پاورپوینت معرفی و راهنمایی کلی طرح درس «بدیع» دانلود فایل معرفی و راهنمایی کلی طرح درس «بدیع» و جایگاه…

 • طرح توجیهی توليد نشاسته از گندم

  امکان سنجی توليد نشاسته,دانلود پروژه کارآفرینی,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی نشاسته از گندم,طرح توجیهی توليد نشاسته,طرح توليد نشاسته,طرح کارآفرینی توليد نشاسته از گندم,طرح کسب و کار توليد نشاسته از گندم,کارآفرینی توليد نشاسته از گندم دانلود فایل طرح توجیهی توليد نشاسته…

 • گزارش کارآموزی مخابرات در مرکز تلفن خاتم الانبياء

  پروژه کارآموزی مخابرات خاتم الانبياء,پروژه کارآموزی مرکز تلفن,کارآموزی در سالن مرکز تلفن,کارآموزی در مرکز تلفن خاتم الانبياء,کارآموزی مخابرات,کارآموزی مخابرات خاتم الانب,گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن,گزارش کارآموزی مخابرات خاتم الانبياء دانلود فایل گزارش کارآموزی مخابرات در مرکز تلفن خاتم الانبياء…

 • حل المسائل VLSI

  حل المسائل VLSI,دانلود حل المسائل VLSI,دانلود حل المسائل برق,دانلود حل المسائل صاحب زمانی,دانلود کتاب VLSI,دانلود کتاب صاحب زمانی دانلود فایل حل المسائل VLSI دانلود فایل حل المسائل VLSIاین فایل حاوی دو حل المسائل از معروف ترین کتاب های مرجع این…

 • بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان

  ازدواج دانشجویی,ازدواج دانشجویی موفق,بررسی علل ازدواج موفق,بررسی موفقیت ازدواج دانشجویی,تحقیق ازدواج دانشجویان,تحقیق ازدواج دانشجویی,عوامل ازدواج موفق دانشجویان,موفقیت در ازدواج دانشجویی دانلود فایل بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان دانلود فایل چکیده: بررسی علل و عوامل موثر بر…

 • گزارش کارآموزی حسابداری، بانک رفاه

  پروژه کارآموزی حسابداری,خرید گزارش کارآموزی,دانلود کارآموزی بانک رفاه,دانلود کارآموزی حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی بانک رفاه,کارآموزی حسا,کارآموزی در بانک رفاه,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی بانک رفاه,گزارش کارآموزی حسابداری دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری، بانک رفاه دانلود فایل بخشی از متن:بانك رفاه در خرداد ماه…

 • بررسی معيارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام

  انتخاب همسر از دید اسلام,انتخاب همسر در اسلام,بررسی معيارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام,پایان نامه روانشناسی,پایان نامه معیار انتخاب همسر,پایان نامه معیارهای انتخاب همسر,روش انتخاب همسر,معیارهای انتخاب همسر دانلود فایل بررسی معيارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام دانلود فایل چکیده:انتخاب…

 • فناوري اطلاعات و جهاني شدن

  تحقیق ارتباطات در جهانی شدن,تحقیق تاثیر اینترنت بر جهانی شدن,تحقیق رابطه فناوري اطلاعات و جهاني شدن,تحقیق عوامل جهانی شدن,تحقیق نقش اینترنت در جهانی,رابطه فناوری اطلاعات و جهانی شدن,فناوری ارتباطات در جهانی شدن,نقش فناوری اطلاعات در جهانی شدن دانلود فایل فناوري…

 • پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی نان لواش

  پروژه تولید و بسته بندی نان لواش,پروژه کارآفرینی تولید نان لواش,دانلود طرح بسته بندی نان لواش,دانلود طرح تولید نان لواش,طرح توجیهی بسته بندی نان لواش,طرح توجیهی تولید و بسته بندی نان,طرح کارآفرینی بسته بندی نان لواش,طرح کارآفرینی نان لواش دانلود…

 • راهنماي استفاده از Webmail HBINET

  Webmail HBINET,Webmail چیست,پروژه Webmail HBINET,پروژه پیرامون Webmail,تحقیق Webmail,تحقیق Webmail HBINET,تحقیق در مورد Webmail,راهنماي Web mail HBINET,راهنمای استفاده از Webmail HBINET دانلود فایل راهنماي استفاده از Webmail HBINET دانلود فایل مقدمه:Out look web Access to Microsoft Exchange Server برنامه اي متشكل…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شوش (واقع در استان خوزستان)

  استان خوزستان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان شوش,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شوش دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شوش (واقع در استان خوزستان) دانلود فایل توضیحات:-…

 • ارزیابی خط مشی سازمانی

  ارزیابی خط مشی,ارزیابی رسمی خط مشی,ارزیابی غیر رسمی خط مشی,خط مشی سازمانی,دانلود مقاله مدیریت,مراحل ارزیابی خط مشی دانلود فایل ارزیابی خط مشی سازمانی دانلود فایل چکیده:در تحقیق حاضر به بررسی ارزیابی خط مش ها پرداخته شد. خط مشي، يك برنامه…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مسجد سلیمان (واقع در استان خوزستان)

  استان خوزستان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مسجد سلیمان,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مسجد سلیمان (واقع…

 • الگوی تدریس و روش های ارزشیابی دانش آموزان زیست شناسی

  پروژ خبره فرهنگیان,پروژه الگوی تدریس زیست شناسی,پروژه خبره ارزشیابی دانش آموزان,پروژه خبره الگوی تدریس,پروژه خبره دبیر زیست شناسی,پروژه خبره زیست شناسی,تحقیق ارتقا فرهنگیان,روش های ارزشیابی دانش آموزان,مقاله خبره فرهنگیان,مقاله خبره و عالی دانلود فایل الگوی تدریس و روش های ارزشیابی…

 • کتاب ترجمه و شرح کامل تحریر الروضه فی شرح اللمعه- شامل قضا،شهادت،حدود،قصاص،دیات- سید محمد صدری

  کتاب ترجمه و شرح کامل تحریر الروضه فی شرح اللمعه- شامل قضا،شهادت،حدود،قصاص،دیات- سید محمد صدری رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب ترجمه و شرح کامل تحریر الروضه فی شرح اللمعه شامل قضا،شهادت،حدود،قصاص،دیات سید محمد صدریشامل 224 صفحه pdf   پرداخت و…

 • نقش بیکاری در انحرافات اجتماعی (اعتیاد در شهر مشهد)

  نقش بیکاری در انحرافات اجتماعی (اعتیاد در شهر مشهد) رفتن به سایت اصلی تحقیق 12 صفحه ای ورد   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: نقش بیکاری در انحرافات اجتماعی (اعتیاد در شهر مشهد)

 • مستند سازي سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2008

  استاندارد ایزو 9001 ويرايش 2008,پاورپوینت استاندارد ايزو 9001 ويرايش 2008,پاورپوینت سيستم مديريت كيفيت,پاورپوینت مستند سازي,سیستم مدیریت كيفيت,مستند سازي,مستند سازی استاندارد,مستند سازی بر اساس استاندارد ايزو 9001,مستند سازی سيستم مديريت دانلود فایل مستند سازي سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ايزو…

 • شیپ فایل شهرستان های استان گلستان

  GIS,township,استان گلستان,دانلود شهرستان ها,شیپ فایل شهرستان,شیپ فایل شهرستان ها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرستان ها,نقشه شهرستان ها دانلود فایل شیپ فایل شهرستان های استان گلستان دانلود فایل مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree…

 • پایان نامه اسطورة سیاوش، پیشینة تاریخی و گسترش آن در فرهنگ ایران

  پایان نامه اسطورة سیاوش، پیشینة تاریخی و گسترش آن در فرهنگ ایران رفتن به سایت اصلی مقدمه:سپاس مر خدايي كه غنچه‌هاي دست نخورده را در پهنة گيتي آفريد و آدمي را نيروي انديشه و سخنوري بخشيد.قوم ايراني داراي كهن‌ترين و…

 • برنامه كامل تبديل واحدهای مهندسی

  برنامه تبدیل واحد,تبدیل واحد مهندسی,تبدیل واحدها,فايل كامل تبديل واحد ها,نرم افزار تبدیل واحد دانلود فایل برنامه كامل تبديل واحدهای مهندسی دانلود فایل  فايل كامل تبديل واحد های مهندسی تهيه شده در محيط اكسل، فقط کافی است عدد خود را وارد…

 • گزارش كارآموزي مکانیک در شرکت كشت و صنعت مغان

  پروژه كشت و صنعت مغان مکانیک,پروژه مکانیک كشت و صنعت مغان,دانل,دانلود کارآموزی كشت و صنعت مغان,كارآموزي در كشت و صنعت مغان,کارآموزی در كشت و صنعت مغان,کارآموزی مکانیک كشت و صنعت مغان,گزارش کاراموزی كشت و صنعت مغان,گزارش مکانیک كشت و صنعت…

 • پایان نامه بررسی توسعه شغلی کارکنان دولتی

  پایان نامه بررسی توسعه شغلی کارکنان دولتی رفتن به سایت اصلی چکیده : هدف اصلی این پژوهش، " بررسی توسعه شغلی کارکنان دولتی " است. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری…

 • پاورپوینت خالص سازی DNA از سلول‌هاي زنده

  استخراج DNA از سلول های زنده,پاورپوینت استخراج DNA از سلول زنده,پاورپوینت خالص سازی DNA,پاورپوینت خالص سازی دی ان ای,جدا کردن DNA از سلولهای زنده,روش استخراج دی ان ای,روش خالص سازی DNA,گرفته DNA سلولهای زنده دانلود فایل پاورپوینت خالص سازی DNA…

 • پایان نامه بررسی بین استفاده از رسانه و سبک زندگی در رضایت فرزند

  پایان نامه بررسی بین استفاده از رسانه و سبک زندگی در رضایت فرزند رفتن به سایت اصلی پایان نامه بررسی بین استفاده از رسانه و سبک زندگی در رضایت فرزند   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پایان نامه بررسی…

 • فیلتر money flow index بازار بورس

  فیلتر money flow index بازار بورس رفتن به سایت اصلی توضیحات:نمودار money flow index از جمله نمودارهای پرکاربرد توسط خبرگان بازار سهام می باشد. این نمودار ورود و یا خروج جریان نقدینگی در سهم را نشان می دهد.این فیلتر سهم…

 • طراحی شبکه های آب رسانی

  پروژه درس بناهای آبی,پروژه طراحی آب و فاضلاب,پروژه طراحی کانال آبی,پروژه مهندسی آب و فاضلاب,دانلود پروژه آب و فاضلاب,دانلود پروژه بناهای آبی,دانلود پروژه شبکه های آب رسانی,طراحی بناهای آبی,مهندسی آب و فاضلاب دانلود فایل طراحی شبکه های آب رسانی دانلود…

 • شیپ فایل شهرهای استان گلستان به صورت نقطه ای

  City,GIS,استان گلستان,دانلود نقشه شهر ها,شیپ فایل آماده,شیپ فایل شهر و مرز استان,شیپ فایل شهرها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرها,لایه شهرها و مرز استان,محدوده سیاسی,محدوده سیاسی و شهرها,نقشه شهرها دانلود فایل شیپ فایل شهرهای استان گلستان به صورت نقطه…

 • بررسی و مقايسه ويژگي هاي شخصيتي در بين زنان و مردان شاغل

  بررسی شخصیت زنان و مردان شاغل,شخصیت زنان و مردان در محل کار,مقايسه ويژگي هاي شخصيتي زنان,مقایسه شخصیت زنان و مردان شاغل,مقایسه ویژگی شخصیتی مردان,ویژگی شخصیتی زنان شاغل,ویژگی شخصیتی مردان شاغل دانلود فایل بررسی و مقايسه ويژگي هاي شخصيتي در بين…

 • وضعیت حقوقی غایب مفقود الاثر

  وضعیت حقوقی غایب مفقود الاثر رفتن به سایت اصلی وضعیت حقوقی غایب مفقود الاثر   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: وضعیت حقوقی غایب مفقود الاثر

 • شیپ فایل زمین لغزش های استان کرمانشاه

  GIS,landslide,استان کرمانشاه,دانلود نقشه زمین لغزش ها,شیپ فایل زمین لغزش ها,شیپ فایل زمین لغزش و مرز,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی زمین لغزش ها,لایه زمین لغزش و مرز استان,محدوده سیاسی,محدوده سیاسی و زمین لغزش,نقشه زمین لغزش ها دانلود فایل شیپ…

 • ارزیابی خسارات و تعیین سطح زیر کشت محصولات با استفاده از فناوری های نوین در بیمه کشاورزی

  ارزیابی خسارات و تعیین سطح زیر کشت محصولات با استفاده از فناوری های نوین در بیمه کشاورزی رفتن به سایت اصلی این فایل بصورت پاورپونت زیبا و مرتب با منابع در موود ارزیابی خسارات و تعیین سطح زیر کشت محصولات…

 • مقاله بررسی پشه های کولکس و آادس بیماری مرتبط با آنها

  مقاله بررسی پشه های کولکس و آادس بیماری مرتبط با آنها رفتن به سایت اصلی بررسی پشه های گونه های کولکس و آادس که در این مقاله علاوه بر ساختار کلی این پشه ها بیماری زایی و نقش آنها در…

 • پاورپوینت درباره سبک هنری اتوماتیسم

  پاورپوینت درباره سبک هنری اتوماتیسم رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پاورپوینت درباره سبک هنری اتوماتیسم