پایان نامه تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته

آموزش واژه بر اساس معنا,اهمیت معنایی زبان شناسی,پایان نامه آموزش فارسی به,پایان نامه رشته زبان شناسی,تجزیه مولفه ای زبان شناسی,تحقیق آموزش واژه براساس نظريه,تعمیم افراطی در زبان شناسی,حوزه های معنایی زبان شناسی,مدخل های واژگانی در زبان
دانلود فایل پایان نامه تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته

دانلود فایل

چکیده:این پایان نامه به تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیرفارسی زبانان سطح پیشرفته می پردازد. سوالاتی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها بوده است عبارتند از: 1- کارآمدترین نظریه برای آموزش واژه کدام نظریه است؟ 2- آیا بهترین روش برای آموزش واژه به زبان آموزان غیرفارسی زبان روش حوزه های معنایی است؟ 3- آیا آموزش واژه ها براساس نظریه حوزه های معنایی در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد؟ 4- آیا روش حوزه های معنایی محدودیتی در نوع سوال ها ایجاد می کند؟ فرضیه های این تحقیق عبارتند از: 1- بهترین نظریه برای آموزش واژه نظریه حوزه های معنایی است. 2- کارآمدترین روش آموزش واژه روش حوزه های معنایی است. 3- آموزش واژه در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد. 4- روش حوزه های معنایی در نوع سوالها محدودیت ایجاد می کند. اهداف تحقیق:1- تهیه و تدوین متن های آموزش واژه2- تبیین نظریه حوزه های معنایی3- بررسی کارآمدی روش حوزه های معنایی در آموزش واژه این نوع تحقیق، تحقیقی نظری است که برپایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. پایان نامه حاضر در 5 فصل تهیه شده است: فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم: مطالعات پیشین، فصل سوم: به تهیه و تدوین متن های آموزش واژه می پردازد، فصل چهارم: شامل ده متن آموزشی براساس موضوعات مختلف فرهنگی، ادبی، تاریخی، اجتماعی است، فصل پنجم: خلاصه و نتیجه، شامل بیان خلاصه ای از فصول مختلف و نتایج تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.واژه های کلیدی: حوزه های معنایی ، مدخل های واژگانی، تجزیه مولفه ای، اهمیت معنایی، تثبیت معنا، کوچکترین صورت آزاد، تعمیم افراطی.فهرست مطالب:چکیدهفصل نخست: کليات     1-1 مقدمه     1-2 بيان موضوع     1-3 هدف تحقيق و اهميت آن     1-4سوالات و فرضيه های تحقيق     1- 5 مفاهيم      1-5-1 واژه      1-5-2 آموزش      1- 5- 3 نظريه آموزش      1- 5- 4 يادگيري      1- 5- 5 رابطه ی آموزش و يادگيري      1-5-6 مقايسه آموزش با يادگيري      1- 5- 7 حوزه هاي معنايي      1-5-8 خلاصه      فصل دوم: مطالعات پيشين      2-1 اهميت واژه و مطالعات انجام شده در زمينه ی آموزش واژه      2-2 فرايندهاي واژه سازي      2- 2-1 انواع فرايندهاي واژه سازي      2-2-1-1 تصريف      2-2-1-2 اشتقاق      2-2-1-3 ترکيب      2-2-1-4 قرض گيري /وام گيري      2-2-1-4-1 ترجمه قرضي /عاريتي       2-2-1-5 گسترش/تعميم      2-2-1-6 تخصيص     2-2-1-7 کوتاه سازي     2-2-1-7-1 سر واژه سازي     2-2-1-7-2 اختصار سازي     2-2-1-7-3 پسين سازي     2-2-1-7-4 بريدن     2- 2- 1- 8 تبديل     2-2-2-1-9 ادغام / آميزش     2-2-1-10 ابداع     2-2- 1-11 نام آوا     2- 2- 1- 12 مضاعف سازي     2-3- انواع واژه     2-3- 1 واژه هاي قاموسي و واژه هاي دستوري نقش نما     2-3-2 واژه هاي دريافتي و واژه هاي توليدي     2-4- سير تحول واژه     2-4-1 دوره ي بي توجهي به واژه     2-4-2 دلايل بي توجهي به آموزش واژه در گذشته     2-4-3 دوره ي توجه     2-4-4 دوره ي پيشرفت     2-5 يادگيري واژه     2-5-1 مراحل يادگيري واژه     2-6 اصول اساسي در آموزش زبان     2-7 راهکارهاي يادگيري و ياد آوري      2-7-1 انواع راهکارهاي يادگيري     2-8 عوامل درون واژه اي موثر بر يادگيري واژه     2-9 انواع راهکارهاي يادگيري واژه     2-9-1 راهکارهاي مبتني بر تکرار واژه / معناي واژه     2-9-2 راهکارهاي مبتني برتجزيه و تحليل ويژگي واژه     2-9-3 راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل ساده      2-9-4 راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل پيچيده      2-10 روش يارگيري حافظه      2-11 آموزش واژه     2-12 روش ها آموزش  واژه      2-2-1 روش مستقيم و روش غير مستقيم      2-12- 1-1 روش مستقيم      2- 12-1-1-1 آموزش راهکارها     2-12-1- 1- 2 گسترش واژه + آموزش صريح     2-12-1-1-3 فعاليت هاي کلاس      2-12-1-2 روش غير مستقيم      2-12-1-2-1 متن به تنهايي      2-12-2-1 فعاليت هاي برنامه ريزي نشده      2-12- 2- 2 فعاليت هاي برنامه ريزي شده  روش هاي آموزش واژه      2-12-2-2 -1 آموزش واژگان غير فعال      2-12-2-2-1-1 تکرار      2-12-2-2-1-2 روش هاي جفت پيوسته      2-12-2-2-1-3 فهرست واژه      2-12-2-2-1-4 روش واژه کليدي      2-12-2-2-1-5 روش ترجمه      2-12-2-2-1-6 آموزش با کمک روابط واژگاني      2-12- 2-2-1-7 ارائه ي تصوير       2-12-2-2-1-8 اجراي نمايش      2-12- 2-2-1-9 خانواده هاي واژگاني      2-12-2-2-1-10 روش هاي معنايي     2-12-2-2-1-10-1 روش حوزه هاي معنايي     2-12-2-2-1-10-2 تجزيه و تحليل مولفه هاي معنايي     2-12-2-2-1-11 روش شاگرد محوري : دفترچه ی واژگاني      2-12-2-2-1-12 کاربرد فرهنگ      2-12-2-2-1-13 يادگيري واژه از طريق بافت      2-12-2-2-2 آموزش واژگان فعال      2-12-2-2-2-1 روش سلسه مورسيا و روزن ويگ      2-12-2-2-2-2 روش پيجين سازي      2-12-2-2-2-3 روش لوکاس      2-13 تعداد واژه      2-14 انتخاب واژه      2-15 معيارهاي انتخاب واژه      2-16 ارائه ي واژه      2-17 وسايل کمک آموزش ديداري و يادگيري      2-18 ملاحظات معني شناختي      2-18-1 معني شناسي ساختاري      2-18-2 حوزه هاي معنايي     2-18-3 انواع حوزه هاي معنايي      2-18-4 روابط معنايي     2-18-4-1 هم معنايي     2-18-4-2 شمول معنايي     2-18-4-3 با هم آيي     2-18-4-4 رابطه جزء- کل     2-18-4-5 تباين معنايي     2-18-4-6 تقابل معنايي     2-19 ملاحظات روانشناسي زبان      2-19-1 حافظه      2-19-1-1 انواع حافظه      2-9-1-1-1 حافظه کوتاه مدت      2-9-1-1-2 حافظه بلند مدت      2-19-1-1-3 حافظه معناشناسي      2-20 واژگان      2-20-1 واژگان ذهني      2-20-2 سازماندهي واژگان ذهني      2-20-3 اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی     2-21 اصول آموزش واژه      2-22 خلاصه      فصل سوم: تهيه و تدوين متن هاي آموزش واژه      3-1 مقدمه      3-2 نحوه ي انتخاب واحدهاي درسي , واژه ها ساختارها     3-2-1 چگونگي انتخاب عنوان واحدهاي درسي     3-2-2 نحوه ی انتخاب ساختارها      3-3 ملاحظات کلي      3-3-1 اطلاعات مربوط به زبان آموز      3-3-2 اطلاعات مربوط به شرح درس      3-3-3 اطلاعات آموزش      3-4 ساختار کلي واحدهاي درسي      3-4-1 مرحله پيش از خواندن      3-4-1-1 تصوير      3-4-1-2 پرسش     3-4-2 مرحله خواندن      3-4-3 مرحله پس از خواندن      3-4-3-1 سوال هاي درک مطلب      3-4-3-2 تمرين کاربرد واژه      3-4-3-3 تمرين باهم آوايي     3-4-3-4 تمرين تطبيقي      3-4-3-5 تمرين واژه هاي مترادف و متضاد      3-4-3-6 متن هاي خواندني      3-4-3-7 تمرين شبکه ی واژگاني      3-4-3-8 تمرين گروهي      3-4-3-9 تمرين هاي تصويري     3-4-3-10 تکليف      3-4-3-11 تمرين مربوط به مراحل انجام يک کار       3-4-3-12 تمرين هاي ديگر      3-5 خلاصه      فصل چهارم: متن هاي آموزش واژه      4-1 سهراب سپهري      4-2 گل آقا      4-3 چغازنبيل      4-4 زبان آموزي ميمون ها      4-5 پست      4-6 سال نو     4-7 فرودگاه      4-8 طلاي سرخ ايران      4-9 جهانگردي چيست ؟ جهانگرد کيست ؟     4-10 بوي خوش چاي      4-11 خلاصه      فصل پنجم: خلاصه و نتيجه      5-1 خلاصه و نتيجه      5-2 موضوعاتي براي تحقيق      منابع      منابع فارسي     منابع انگليسي     واژه نامه      فارسي- انگليسي      انگليسي- فارسيچکیده انگلیسی

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
حوزه های معنایی زبان شناسی مدخل های واژگانی در زبان تجزیه مولفه ای زبان شناسی اهمیت معنایی زبان شناسی تعمیم افراطی در زبان شناسی تحقیق آموزش واژه براساس نظريه آموزش واژه بر اساس معنا پایان نامه رشته زبان شناسی پایان نامه آموزش فارسی به

 • پرسشنامه اعتماد سازمانی

  اعتماد سازمانی,پرسشنامه آماده مدیریت,پرسشنامه اعتماد سازمانی,پرسشنامه رایگان,پرسشنامه مدیریت,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه مدیریت,سنجش اعتماد سازمانی,کارشناسی ارشد,مدیریت دانلود فایل پرسشنامه اعتماد سازمانی دانلود فایل توضیحات:این پرسشنامه یک پرسشنامه استندارد می باشد که در یکی از تحقیقات چاپ شده در سال 2013 مورد استفاده…

 • سمينار خوشه بندی داده ها

  سمينار خوشه بندی داده ها رفتن به سایت اصلی گزارش تخصصی، منظم، ویرایش شده و بدون مشابه در سایر سایت ها می باشدمقدمه:در این پروژه روش های خوشه بندی مورد برسی قرار می گیرد  هدف از خوشه بندی یافتن خوشه…

 • معرفی شرکت سونی

  آشنایی با شرکت sony,آشنایی با شرکت سونی,بررسی مدیریت شرکت سونی,پاورپوینت شرکت سونی,پاورپوینت معرفی شرکت سونی,تاریخچه شرکت سونی,تاریخچه محصولات سونی,مدیریت شرکت sony دانلود فایل معرفی شرکت سونی دانلود فایل مقدمه:در اكتبر سال 1945، زماني كه دو مهندس هوشمند ژاپني در اتاق…

 • برنامه هشدار دهنده موبایل و تبلت

  برنامه امنیت اندروید فارسی,برنامه امنیت تبلت,برنامه امنیت موبایل,برنامه امنیتی اندروید,برنامه اندروید,برنامه اندورید هشدار دهنده,هشدار دهنده اندروید,هشدار دهنده تبلت,هشدار دهنده موبایل دانلود فایل برنامه هشدار دهنده موبایل و تبلت دانلود فایل توضیحات:این برنامه هشدار دهنده مو بایل و تبلت های اندروییدی…

 • نقشه بخش های شهرستان طارم

  بخش های شهرستان طارم,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان طارم,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان طارم,لایه جی آی اس بخشهای طارم,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های طارم,نقشه ی جی آی اس بخش های طارم دانلود فایل نقشه…

 • گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش کمپرسور تک مرحله ای و دو مرحله ای )

  گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش کمپرسور تک مرحله ای و دو مرحله ای ) رفتن به سایت اصلی هدف آزمایشتئوری آزمایشنحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاهاعداد و محاسباترسم جداول وترسیم نمودار هاپاسخ به سوالات   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها:…

 • نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان مهاباد (واقع در استان آذربایجان غربی)

  استان آذربایجان غربی,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان مهاباد,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود فایل نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان مهاباد…

 • پایان نامه دستگاه ها و شبکه های ATM

  پپروژه شبکه های خودپرداز ATM,پروژه پایانی خودپرداز,پروژه دستگاه ATM,تحقیق atm,تحقیق خودپرداز,تحقیق شبکه های ATM,مقاله atm,مقاله آماده رشته کامپیوتر ATM,مقاله دستگاه خود پرداز,مقاله رشته IT دانلود فایل پایان نامه دستگاه ها و شبکه های ATM دانلود فایل چکیده:تقریبا در تمامی کشورهای…

 • سوالات رايج درباره اعتياد و درمان آن

  اعتیاد,اعتیاد اکستازی,اعتیاد چیست,ترک اعتیاد,داروهای اعتیاد آور,دانلود مقاله رایگان,درمان اعتیاد,درمان قطعی اعتیاد,سم زدائی در معتاد,سم زدایی,فرایند سم زدایی,معتاد کیست,مقاله رایگان,مواد اعتیاد آور,مواد مخدر دانلود فایل سوالات رايج درباره اعتياد و درمان آن دانلود فایل فهرست سوالات پاسخ داده شده در این…

 • مقاله بررسي ارتباط متقابل مديريت دانش و يادگيري سازماني

  ارتباط مديريت دانش و يادگيري سازماني,تاثیر مدیریت دانش در یادگیری سازمانی,رابطه مدیریت دانش و یادگیری,عوامل مدیریت دانش,عوامل موثر بر مدیریت دانش,عوامل موثر بر یادگیری سازمانی,عوامل یادگیری د,مدیریت دانش,مدیریت دانش در سازمان,یادگیری سازمانی دانلود فایل مقاله بررسي ارتباط متقابل مديريت دانش…

 • گزارش کارآموزی حسابداری در اداره مخابرات استان قزوین

  پروژه کارآموزی حسابداری مخابرات,حسابداری اداره مخابرات استان قزوین,حسابداری مخابرات,دانلود کارآموزی حسابداری,کارآموزی رشته حسابداری مخابرات,گزارش کارآموزی حسابداری دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری در اداره مخابرات استان قزوین دانلود فایل پیشگفتار:در طول دوره کارآموزی در شرکت مخابرات استان قزوین با اطلاعات بسیار…

 • بررسی معناي هنر از نظر نظام هاي فكري و جهان بيني‌ هاي مختلف

  بررسی معناي هنر,تحقیق رشته هنر,جهان بینی های مختلف هنر,معنای هنر با روش‌هاي گوناگون,مقاله معنای هنر,هنر از نظر جهان‌ بيني‌ هاي مختلف,هنر از نظر نظام‌ هاي فكري,هنر در نظامهای فکری جهان دانلود فایل بررسی معناي هنر از نظر نظام هاي فكري…

 • پاورپوینت معنویت و هوش معنوی

  پاورپوینت معنویت و هوش معنوی رفتن به سایت اصلی بخشی از چکیده: چكيده از جمله موضوعاتي كه امروزه به طور گسترده، در سازمان ها به آن توجه مي شود، معنويت و اخلاق است. پدیده «پیچیدگی انواع محیط» در عصر كنوني،…

 • مدیریت شایستگی پروژه

  ECI,management competency,PMBOK,تحقیق مدیریت,تحقیق مدیریت پروژه,دانلود پروژه,دانلود مقاله,شایستگی,شایستگی در مدیریت,شایستگی مدیریت پروژه,مدیریت پروژه,مقاله مدیریت,مقاله مدیریت پروژه دانلود فایل مدیریت شایستگی پروژه دانلود فایل چکیده:شایستگی مدیریت پروژه بعنوان یک منبع حیاتی مزیت رقابتی و کلید موفقیت در تحویل پروژه، شناخته می شود.…

 • گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری

  پروژه شرکت خدمات کامپیوتری,پروژه کارآموزی شبکه کامپیوتری,دانلود پروژه کارآموزی شبکه,دانلود کارآموزی شرکت کامپیوتری,کارآموزی در خدمات کامپیوتری,گزارش کار آموزی خدمات کامپیوتری,گزارش کار آموزی شرکت کامپیوتری دانلود فایل گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری دانلود فایل بخشی از متن:این موسسه در سال 1380 راه…

 • پاورپوینت درباره زندگی نامه کمال و الملک و آثار

  پاورپوینت درباره زندگی نامه کمال و الملک و آثار رفتن به سایت اصلی مقدمه:محمّد غفــّاری مشهور به کمال الملک در سال 1224 هجری شمسی در کاشان و در خانواده ای هنردوست و هنرمند زاده شد.در واقع «نقـّاشی» پیشه ی اجدادی…

 • پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند95

  پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند95 رفتن به سایت اصلی پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند 95 بصورت کامل شامل پاسخ کامل سوال سقف شیبدار (شیروانی) و پلان های زیر زمین ، همکف و پلان تیپ طبقات ،…

 • پاورپوینت روابط آب و خاک و گیاه

  پاورپوینت آب و خاک,پاورپوینت آب و خاک و گیاه,پاورپوینت خاک و گیاه,پاورپوینت کشاورزی,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کشاورزی,روابط آب و خاک و گیاه دانلود فایل پاورپوینت روابط آب و خاک و گیاه دانلود فایل قسمتی از متن:در شرايط مزرعه، ريشه‌ها در خاک…

 • کارتحقیقی رشته حقوق: کلاهبرداری اینترنتی

  کارتحقیقی رشته حقوق: کلاهبرداری اینترنتی رفتن به سایت اصلی کارتحقیقی رشته حقوق: کلاهبرداری اینترنتی    پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: کارتحقیقی رشته حقوق: کلاهبرداری اینترنتی

 • شیوه تعلیم و تربيت فرزندان

  تربيت فرزندان,تربیت فرزندان,تربیت کودک,تعلیم و تربیت فرزند,دانلود کتاب,شیوه تعلیم و تربيت فرزندان,کتاب تربیت فرزند,کتاب روانشناسی,نحوه تربیت کودک دانلود فایل شیوه تعلیم و تربيت فرزندان دانلود فایل شیوه تعلیم و تربيت فرزندان، تالیف: شهربانو کوپال   دانلود برچسب ها: تربيت فرزندان…

 • تحقیق بررسی زهر عقرب و روش درمان آن

  بررسی زهر عقرب,بررسی سم کژ دم,تحقیق پیرامون عقرب,تحقیق زهر عقرب,خصوصیات زهر عقرب,خصوصیات عقرب,درمان عقرب گزیدگی,مکانیسم تاثیر زهر عقرب,ویژگی زهر عقرب دانلود فایل تحقیق بررسی زهر عقرب و روش درمان آن دانلود فایل بخشی از متن:عقرب ها بند پایان 8 پایی…

 • راهنمای تصویری نصب ArcGIS 9.3 برروی لب تاب

  ArcGIS,آموزش تصویری ArcGIS,آموزش تصویری نصب ArcGIS,آموزش نصب ArcGIS,آموزش نصب ArcGIS لب تاب,راهنمای ArcGIS,راهنمای تصویری نصب ArcGIS,روش نصب ArcGIS,نصب ArcGIS,نصب ArcGIS روی لب تاب دانلود فایل راهنمای تصویری نصب ArcGIS 9.3 برروی لب تاب دانلود فایل بخشی از متن:مراحل نصب ArcGIS…

 • بررسی کامل سیستم های توصیه گر (Recommender systems)

  dataminig,Recommend er system,پروژه سامانه‌ تصمیم‌ یار,پروژه سامانه‌ توصیه گر,پروژه سیستم توصیه گر,داده کاوی,دانلود پروژه داده کاوی,سامانه‌های تصمیم‌یار,سیستم های توصیه گر دانلود فایل بررسی کامل سیستم های توصیه گر (Recommender systems) دانلود فایل چکیده:امروزه به علت رشد روز افزون اینترنت و…

 • بررسی مالی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری

  بررسی مالی بازیافت شهرداری,بررسی مالی سازمان بازیافت,بررسی مالی سازمان تبدیل مواد,بررسی مالی شهرداری,پروژه مالی بازیافت شهرداری,پروژه مالی سازمان بازیافت,پروژه مالی سازمان تبدیل مواد,پروژه مالی شهرداری دانلود فایل بررسی مالی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری دانلود فایل بخشی از متن:سازمان…

 • پاورپوینت عنکبوتیان

  پاورپوینت بررسی عنکبوتیان,پاورپوینت زیست شناسی,پاورپوینت کلیسرداران,تحقیق پیرامون عنکبوتیان,خانواده عنکبوتیان,دانلود پاورپوینت,دانلود تحقیق در مورد عنکبوتیان,رده بندی کلیسرداران,زیست شناسی عنکبوتیان,عنکبوتیان دانلود فایل پاورپوینت عنکبوتیان دانلود فایل مقدمه:زیر شاخه عنکبوتیان یا کلیسرداران دارای تنوع و تعدد بسیاری بوده و گرچه پراکندگی گونه‌های آنها…

 • تحقیق چگونه می توانیم کیفیت زندگی خود و خانواده مان را بهبود ببخشیم؟

  افزایش کیفیت خانواده,افزایش کیفیت زندگی,افزایش کیفیت زندگی خانوداده,تحقیق پیرامون موفقیت,تحقیق دانش آموزی کیفیت زندگی,دانلود تحقیق کیفیت زندگی,کیفیت زندگی,موفقیت خود و خانواده,موفقیت در زندگی دانلود فایل تحقیق چگونه می توانیم کیفیت زندگی خود و خانواده مان را بهبود ببخشیم؟ دانلود فایل…

 • گزارش كارآموزي كارخانه قند

  پروژه کارآموی کارخانه قند,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود گزارش كارآموزي كارخانه قند,دانلود گزارش ک,كارخانه آذرقند نقده,کارآموزی صنایع غذایی تولید قند,کارآموزی كارخانه قند,کارآموزی مکانیک کارخانه قند,گزارش كارآموزي,گزارش كارآموزي در كارخانه قند دانلود فایل گزارش كارآموزي كارخانه قند دانلود فایل توضیحات:داراي مفاهيم كلي و…

 • نقشه بخش های شهرستان نائین

  بخش های شهرستان نائین,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان نائین,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان نائین,لایه جی آی اس بخشهای نائین,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های نائین,نقشه ی جی آی اس بخش های نائین دانلود فایل نقشه…

 • تحقیق پیرامون سرقت

  احکام مجازات انواع سرقت,انواع سرقت,بررسی جرم سرقت,تحقیق احکام دزدی,تحقیق احکام سرقت,تحقیق در مورد سرقت,حقوق سرقت,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق سرقت,سرقت,قوانین سرقت در اسلام,مجازات دزدی,مجازات سرقت دانلود فایل تحقیق پیرامون سرقت دانلود فایل بخشی از متن:جرايم مسلحانه بويژه سرقتهاي مسلحانه جبري, راهزني, اخاذي…

 • بررسی رابطه باورهاي ديني و ازدواج موفق

  بررسی عوامل ازدواج موفق,پایان نامه ازدواج موفق,پروژه بررسی مذهب و ازدواج موفق,تاثیر باورهای دینی بر ازدواج موفق,تاثیر عقاید مذهبی در ازدواج,تاثیر عقاید مذهبی در ازدواج موفق,رابطه ي باورهاي ديني و ازدواج,نقش عقاید دینی در ازدواج موفق دانلود فایل بررسی رابطه…

 • دانلود کتاب درآمدی بر روانشناسی دین -دکتر مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل -pdf

  دانلود کتاب درآمدی بر روانشناسی دین -دکتر مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل -pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب درآمدی بر روانشناسی دین دکتر مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصلشامل 180 صفحه pdf   پرداخت و دریافت فایل…

 • راهنمای اخذ 50 نمایندگی رایگان و بدون سرمایه

  اخذ نمایندگی رایگان,اعطای نمایندگی بدون سرمایه,بکیج اخذ رایگان نمایندگی,بکیج سرمایه گذتری,دریافت نمایندگی,دریافت نمایندگی رایگان,راهنمای اخذ نمایندگی,شغل دوم,کسب و کار,نمایندگی بدون سرمایه,نمایندگی رایگان دانلود فایل راهنمای اخذ 50 نمایندگی رایگان و بدون سرمایه دانلود فایل توضیحات:اگر سرمایه مورد نیاز برای شروع…

 • نقشه ی زمین شناسی استان خراسان شمالی

  شیپ فایل زمین شناسی,شیپ فایل زمین شناسی استان,شیپ فایل سازندهای استان,شیپ فایل لیتولوژی استان,نقشه زمین شناسی,نقشه زمین شناسی استان,نقشه لیتولوژی استان,نقشه ی زمین شناسی استان خراسان شمالی,نقشه ی سازند ها دانلود فایل نقشه ی زمین شناسی استان خراسان شمالی دانلود…

 • خلاصه کتاب اصول حسابداری 1

  اصول حسابداری 1 پیام نور,اصول حسابداری 1 خلاسه,حسابداری 1,خلاصه اصول حسابداری 1,خلاصه حسابداری 1 پیام نور,خلاصه کتاب حسابداری 1,دانلود کتاب حسابداری 1,کتاب حسابداری 1 پیام نور دانلود فایل خلاصه کتاب اصول حسابداری 1 دانلود فایل توضیحات:این فایل به صورت خلاصه…

 • تحقیق جايگاه چك در اسناد تجاري و بررسی تطبیقی آن با لایحه جدید قانون تجارت

  تحقیق جايگاه چك در اسناد تجاري و بررسی تطبیقی آن با لایحه جدید قانون تجارت رفتن به سایت اصلی مقدمه:اسناد تجاری به عنوان ابزار پرداخت نقش بسیار مهمی  در حقوق بازرگانی در تمام نظام های حقوقی ایفا می کند .…