فرآیند ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت در سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

ontology,rdf,semantic web,web 2,Wrapper,آﻧﺘﺎﻟﻮژي,ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت,پروژه سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ,ﺣﺎﺷﯿﻪﮔﺬاري ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ,دانلود پروژه ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت,سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ,فرآیند ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت,وب معنایی
دانلود فایل فرآیند ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت در سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

دانلود فایل

ﭼﮑﯿﺪه:ﻇﻬﻮر وب، داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدي در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي HTML اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان وب ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در وب، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي، ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﺻﻔﺤﻪ وب ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در آن دﺷﻮار و زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ. وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣـﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾـﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ وب ﺟﺎري، ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺮز ﻟﯽ [1] ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﯾﺪي از وب ﺟﺎري ﻻزم دارد ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در وب دﺳﺘﺮﺳـﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در وب ﺟﻬﺖ ﻧﻤـﺎﯾﺶ آن ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎن ﻫـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷـﺪه اﻧـﺪ. ﻟـﺬا ﺑـﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﻗﻼم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از اﺑﺰاري ﺑﻨﺎم Wrapper اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﻮد. در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺘﺨﺮاج از ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ Crawler ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ آﻧﺘﺎﻟﻮژي داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻗﻼم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ، ﺣﺎﺷﯿﻪﮔﺬاري ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ، آﻧﺘﺎﻟﻮژي، RDF، ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت، Wrapperفهرست مطالب:ﭼﮑﯿﺪه1- مقدمهوب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﺘﺎﻟﻮژي در وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽوب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ، ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ2- ﻣﻌﺮﻓﯽ وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ2-1- ﻣﺸﮑﻼت وب ﻣﻮﺟﻮد2-2- ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ داﻧﺶ2-3- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺟﺰاي اﺳﺎﺳﯽ وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽRDFOntologyAgent2-4- ﻣﻌﻤﺎري وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ2-5- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي XML(XML Schema Definition (XSDXPATH2-6-آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ Resource Description Framework) RDF)ﻧﻤﺎﯾﺶ داﻧﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از RDFRDF/XML 2-7- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ RDF Schema (RDFS) ﻣﻌﺮﻓﯽ Taxonomy2-9- ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﯿﻒ آﻧﺘﺎﻟﻮژي2-10- ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﺘﺎﻟﻮژيﺗﻌﺮﯾﻒ آﻧﺘﺎﻟﻮژي در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎت (IT)2-11- ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻨﻄﻘﯽ آﻧﺘﺎﻟﻮژي ﻫﺎ2-12 ﺳﻄﻮح ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ داﻧﺶ2-13 ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ2-14 ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ3- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت3-1 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻞ3-2 ﻧﻘﺶ آﻧﺘﺎﻟﻮژيﻫﺎ3-4 ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽWEBOQL 1-4 World Wide Web Wrapper Factory) W4F-2-4OntoKnowledge -3-4 4-4- OntoPrise KIM -5-4 OntoGather -6-4 7-4 -ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ5- اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت5-1 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت5-2 اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺮﯾﺢ و اﻃﻼﻋﺎت ﺿﻤﻨﯽ 5-3 ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺎﺑﻊ5-4 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎديﺳﻨﺎرﯾﻮي دو: ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽﺳﻨﺎرﯾﻮي ﺳﻪ: اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ5-5 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪيمنابع و مأخذ

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪﮔﺬاري ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ آﻧﺘﺎﻟﻮژي RDF ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت Wrapper semantic web web 2 ontology دانلود پروژه ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت پروژه سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ فرآیند ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت سیستم وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

 • اسکریپت مچ فرم 4.2 فارسی به همراه درگاه و تقویم شمسی

  اسکریپت مچ فرم 4.2 فارسی به همراه درگاه و تقویم شمسی رفتن به سایت اصلی توضیحات:اسکریپت فوق العاده فرم سازی مچ فرم نسخه 4.2 فارسی سازی شده به همراه درگاه بانکی، سامانه پیامک و تقویم ثبت فرم شمسی با لایسنس…

 • شبيه سازي و آموزش کولیس

  آموزش اندازه گیری در مکانیک,آموزش اندازه گیری کولیس در فلش پلیر,آموزش کولیس,آموزشکولیس با Flash Player,اندازه گیری در مهندسی مکانیک,شبيه سازي آموزش کولیس,شبیه سازی کولیس,کولیس اندازه گیری Flash Player دانلود فایل شبيه سازي و آموزش کولیس دانلود فایل توضیحات:يک مجموعه آموزشي…

 • پاورپوینت انرژي هاي پاك

  انرژي هاي پاك,انرژی پاک چیست,انواع انرژی های پاک,بررسی انواع انرژی پاک,پاورپوینت در مورد انرژی های پاک,پاورپوینت محیط زیست,تحقیق در مورد انرژی پاک,دانلود پاورپوینت,دانلود تحقیق محیط زیست,مقاله انرژی پاک دانلود فایل پاورپوینت انرژي هاي پاك دانلود فایل مقدمه:براساس بررسی ها و…

 • آن مرد در باران رفت

  دانلود داستان,دانلود رایگان کتاب,دانلود رمان,دانلود کتاب,شهرام شفيعى,کتاب داستان دانلود فایل آن مرد در باران رفت دانلود فایل آن مرد در باران رفت، نویسنده: شهرام شفيعى   دانلود برچسب ها: دانلود کتاب دانلود رمان دانلود داستان شهرام شفيعى کتاب داستان دانلود…

 • آلياژ سطحي تيتانيوم خالص تجاري در محيط حاوي گاز نيتروژن توسط TIG

  TIG,TiN,آلياژ سطحي تيتانيوم,آلیاژ تیتانیوم,تيانيوم خالص تجاري,تیتانیم,تیتانیوم,دانلود مقاله,كامپوزيت سطحي,گاز نيتروژن,متالوژی تیتانیوم,مقاله متالوژی دانلود فایل آلياژ سطحي تيتانيوم خالص تجاري در محيط حاوي گاز نيتروژن توسط TIG دانلود فایل چکیده:آلياژ سازي تيتانيم خالص تجاري با بكارگيري فرآيند قوس تنگستن (TIG) روي تيتانيم…

 • راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم سوخت رسانی پراید کاربراتوری

  آموزش سرویس پراید کاربراتوری,پراید کاربراتوری,تعمیر سوخت رسانی پراید,تنظیم موت,دانلود کتاب,دانلود کتاب راهنمای تعمیر پراید,راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی پراید,سرویس سیستم سوخت رسانی,سیستم سوخت رسانی پراید کاربراتوری,کتاب آموزش تعمیر پراید دانلود فایل راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم سوخت رسانی پراید کاربراتوری…

 • تأثير ورزش در كاهش افسردگي جوانان حدود سني 18 ساله

  آثار ورزش بر کاهش افسردگی,افسردگي در جوانان ورزشكار,پرسشنامه افسردگی بک,تاثیر ورزش بر کاهش افسردگی,تاثیر ورزش در افسردگی,رابطه افسردگی و ورزش در جوانان,نقش ورزش در کنترل افسردگی دانلود فایل تأثير ورزش در كاهش افسردگي جوانان حدود سني 18 ساله دانلود فایل…

 • بررسی و مقایسه مضامین اخلاقی در اشعار انوری، ابن یمین و پروین اعتصامی

  بررسی اخلاق اشعار ابن یمین,بررسی اخلاق اشعار انوری,بررسی اخلاق اشعار پروین اعتصامی,پایان نامه ادبيات تعليمي,پایان نامه بررسی اخلاق در ادبیات,پایان نامه بررسی اشعار ابن یمین,پایان نامه بررسی اشعار انوری,پایان نامه بررسی اشعار پروین اعتصامی دانلود فایل بررسی و مقایسه مضامین…

 • شناسایی و رتبه بندی شاخص های حیاتی در ارزیابی عملکرد کارکنان

  شناسایی و رتبه بندی شاخص های حیاتی در ارزیابی عملکرد کارکنان رفتن به سایت اصلی بشر از آغاز خلقت با محدويت‌هاي خود از زمان و مکان و توان، درصدد اين مهم است که از منابع مورد دسترس حداکثر استفاده را…

 • بررسی آمار بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه

  آمار استفاده از کامپیوتر و عملکرد دانش آموزان,آمار رابطه استفاده از رایانه و عملکرد تحصیلی,آمار کیفیت تحصیل و رایانه,بررسی آماری رابطه رایانه و عملکرد تحصیلی,پروژه آمار استفاده از کامپیوتر و تحصیل,دانلود پر,دانلود پروژه آمار,دانلود تحقیق آمار دانلود فایل بررسی آمار…

 • تحلیل کواریانس و اندازه‌گیريهاي تکراري در نرم افزار آماري SPSS

  بررسی تحلیلی کواریانس,تحقیق تحلیل آماری,تحقیق تحلیل کواریانس,تحلیل اندازه‌گیري تکراري,تحلیل اندازه‌گیري هاي تکراري,تحلیل کواریانس,تحلیل نرم افزار SPSS,تحلیل نرم افزار آماري,مقاله تحلیل آماری کواریانس,مقاله تحلیل کواریانس دانلود فایل تحلیل کواریانس و اندازه‌گیريهاي تکراري در نرم افزار آماري SPSS دانلود فایل مقدمه:تحلیل کواریانس…

 • پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن گچ و خاک

  پروژه کارآفرینی استخراج گچ و خاک,پروژه کارآفرینی گچ و خاک,پروژه کارآفرینی معدن گچ و خاک,طرح توجیهی استخراج گچ و خاک,طرح توجیهی گچ و خاک,طرح توجیهی معدن گچ و خاک,طرح کارآفرینی استخراج گچ و خاک,طرح کارآفرینی گچ و خاک,طرح کارآفرینی معدن…

 • بانک ایمیل خریداران اینترنتی

  بانک ایمیل خریداران اینترنتی رفتن به سایت اصلی به نام خدا سلام این بانک ایمیل شامل ایمیل خریدارانی است که به طور مستمر و دایمی احتیاجات روزمره خود را از اینترنت تهیه میکنند.بانک ایمیل موجود به وسیله قدرتمندترین نرم افزار…

 • مقاله آفات مرکبات

  آفات مرکبات,پروانه برگخوار,پیشگیری از آفات,دانلود مقاله آفات مرک,دشمنان طبیعی,زیست‌شناسی,سپردار قهوه ای مرکبات,شپشک,شته سبز,کنترل غیر شیمیایی آفات,کنه,مبارزه با آفات,مبارزه با آفت,مبارزه شیمیایی با شپشک های مرکبات دانلود فایل مقاله آفات مرکبات دانلود فایل قسمتی از متن: شپشک آرد آلود جنوب Nipaecoccusviridishomدر نواحی…

 • گرمایش جهانی

  Global warming,جهان گرمایی,دلیل اهمیت گرمایش جهانی,راهکارهایی برای کاهش جهان گرمای,ضررهای اقتصادی گرم شدن کره ی زمین,عوامل مؤثر بر گرم شدن کره ی زمین,گرم شدن کره ی زمین,گرمایش جهانی,گرمایش جهانی و کاشت درخت دانلود فایل گرمایش جهانی دانلود فایل بخشی از…

 • نقشه منحنی های هم تبخیر استان البرز

  استان البرز,خطوط هم تبخیر,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه هم تبخیر,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,منحنی های هم تبخیر,نقاط هم تبخیر البرز,نقشه,هم تبخیر,هواشناسی دانلود فایل نقشه منحنی های هم تبخیر استان البرز دانلود فایل - خطوط هم تبخیر، خطوطی که نقاط با تبخیر یکسان…

 • بررسی ساختار و عملکرد موتورهای پله‌اي

  انواع ساختار موتور پله‌اي,انواع کاربرد موتور پله‌اي,پروژه کاربرد موتور پله‌اي,پروژه موتور پله‌اي,تحقیق موتور پله‌اي,تحقیق موتورهای پله‌اي,ساختار موتور پله‌اي,طراحی موتور پله‌اي,مشخصه هاي موتور پله‌اي دانلود فایل بررسی ساختار و عملکرد موتورهای پله‌اي دانلود فایل بخشی از متن:شكل 1-1 مقطع عرضي ساختار…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بندر گز (واقع در استان گلستان)

  استان گلستان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان بندر گز,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بندر گز دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بندر گز (واقع در استان گلستان)…

 • بررسی اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي

  پایان نامه پیرامون نارسا خوانی,پایان نامه درمان نوروسایکولوژی,پایان نامه رشته روانشناسی,پایان نامه نوروسایکولوژی,تحقیق کودکان نارساخوان,دانلود پایان نامه کودکان استثنایی,روش,شیوه های درمانی نوروسایکولوژی,کارآمدی خواندن,نارساخوانی تحولی دانلود فایل بررسی اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي دانلود…

 • تحقیق امکان رهن سهام شرکت های تجاری

  احکام حقوقی رهن,امکان رهن شرکت,امکان رهن کردن سهام شرکت,تحقیق رهن سهام,دانلود تحقیق حقوق,رهن سهام شرکت های تجاری,شرایط حقوقی رهن شرکت,قوانین حقوقی رهن شرکت ها,قوانین رهن سهام,قوانین رهن سهام شرکت دانلود فایل تحقیق امکان رهن سهام شرکت های تجاری دانلود فایل…

 • پایان نامه بررسی سطوح مختلف اضطراب بر حافظه و پیشرفت تحصیلی

  اضطراب و پیشرفت تحصیلی,بررسی سطوح مختلف اضطراب,پایان نامه روانشناسی,پایان نامه سطوح اضطراب,پایان نامه علوم تربیتی,تاثیر اضطراب بر حافظه,تاثیر اضطراب بر دانش آموزان,تاثیر اضطراب بر یادگیری,حافظه و پیشرفت تحصیلی,دانلود پایان نامه,سطوح اضطراب دانلود فایل پایان نامه بررسی سطوح مختلف اضطراب بر…

 • گزارش كارآموزي آموزشگاه طراحي لباس

  پروژه کاراموزی طراحی لباس,دانلود کارآموزی طراحی لباس,كارآموزي در آموزشگاه طراحي لباس,کارآموزی آموزشگاه گلشن صبا,کارآموزی در گلشن صبا,کارآموزی طراحی لباس,گزارش آموزشگاه طراحی لباس,گزارش کارآموزی طراحی لبای دانلود فایل گزارش كارآموزي آموزشگاه طراحي لباس دانلود فایل بخشی از مقدمه:تا آنجا كه تاريخ…

 • تابع متغير مختلط 1

  پایان نامه تابع متغير,پایان نامه تابع متغير مختلط 1,پایان نامه تابع مختلط,پروژه تابع متغير,پروژه تابع متغير مختلط 1,پروژه تابع مختلط,تابع متغير مختلط دانلود فایل تابع متغير مختلط 1 دانلود فایل بخشی از متن:نظريه ي تابع ها از يک متغيير مختلط…

 • پاورپوینت خط تولید و طراحی طلا و جواهر

  پاورپوینت خط تولید طلا,پاورپوینت ذوب طلا,پاورپوینت طراحی طلا و جواهر,پاورپوینت طلا سازی,پاورپوینت مراحل ساخت طلا,تحقیق ریخته گری طلا,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت طلا,روش ذوب طلا,ریخته گری طلا دانلود فایل پاورپوینت خط تولید و طراحی طلا و جواهر دانلود فایل بخشی از مقدمه:طلا…

 • فرهنگ و ارتباطات سازمانی

  ارتباطات سازمانی,پاورپوینت ارتباطات سازمانی,پاورپوینت فرهنگ سازمانی,پاورپوینت مدیریت,تحقیق رشته مدیریت,دانلود پاورپوینت,دانلود مقاله مدیریت,فرهنگ سازمانی دانلود فایل فرهنگ و ارتباطات سازمانی دانلود فایل توضیحات:این فایل مربوط به یک کارگاه آموزشی ارائه شده در دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1392 می باشد.…

 • کار تحقیقی حقوق - تعدد نتیجه در قانون مجازات اسلامی

  کار تحقیقی حقوق - تعدد نتیجه در قانون مجازات اسلامی رفتن به سایت اصلی کار تحقیقی حقوق - تعدد نتیجه در قانون مجازات اسلامی مشتمل بر 15 صفحه ورد   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: کار تحقیقی حقوق تعدد…

 • قاعده حجیت قول ذی الیه

  قاعده حجیت قول ذی الیه رفتن به سایت اصلی قاعده حجیت قول ذی الیه   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: قاعده حجیت قول ذی الیه

 • 100سوال gisباجواب

  100سوال gisباجواب رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: 100سوال gisباجواب

 • پاورپوینت سرسیلندر

  انواع سرسیلندر,باز و بستن سرسیلندر,پاورپوینت پیرامون سرسیلندر,پاورپوینت در مورد سرسیلندر,تحقیق در مورد سرسیلندر,جنس سرسیلندر,جنس واشر سرسیلندر,دانلود پاورپوینت سرسیلندر,سرسیلندر,علائم سو,عیوب سرسیلندر,عیوب واشر سر سیلندر,واشر سرسیلندر دانلود فایل پاورپوینت سرسیلندر دانلود فایل بخشی از متن:سرسیلندر در پوشی است که با بلوک سیلندر تشکیل اطاق احتراق…

 • معرفی شرکت سونی

  آشنایی با شرکت sony,آشنایی با شرکت سونی,بررسی مدیریت شرکت سونی,پاورپوینت شرکت سونی,پاورپوینت معرفی شرکت سونی,تاریخچه شرکت سونی,تاریخچه محصولات سونی,مدیریت شرکت sony دانلود فایل معرفی شرکت سونی دانلود فایل مقدمه:در اكتبر سال 1945، زماني كه دو مهندس هوشمند ژاپني در اتاق…

 • شیپ فایل زمین لغزش های استان چهارمحال و بختیاری

  GIS,landslide,استان چهارمحال و بختیاری,دانلود نقشه زمین لغزش ها,شیپ فایل زمین لغزش ها,شیپ فایل زمین لغزش و مرز,لایه ج,لایه جی آی اسی زمین لغزش ها,لایه زمین لغزش و مرز استان,محدوده سیاسی,محدوده سیاسی و زمین لغزش,نقشه زمین لغزش ها دانلود فایل شیپ…

 • فرهنگ کارآفرینی در ایران و جهان

  فرهنگ کارآفرینی در ایران و جهان رفتن به سایت اصلی فرهنگ کارآفرینی در ایران و جهان   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: فرهنگ کارآفرینی در ایران و جهان

 • تحقيق انسان و معماري

  انسان و معماري,انسانها و معماري روز,بررسی معماری ایران باستان,تاثیر انسان در معماری,تاریخچه معماری ایران,تحقيق در رابطه با معماري,تحقیق معماری,دانلود تحقيق,كار تحقيقي معماري,معماري معاصر,معماری مدرن,معماری نوین دانلود فایل تحقيق انسان و معماري دانلود فایل مقدمه:پس از سال‌ها زندگی پراكنده و بدوی…

 • دانلود مقاله نحوه شرح حال نویسی و معاینه فیزیکی بیمار

  دانلود مقاله نحوه شرح حال نویسی و معاینه فیزیکی بیمار رفتن به سایت اصلی عنوان نحوه شرح حال نویسی و معاینه فیزیکی بیمار رشته رشته های علوم پزشکی تعداد اسلاید 34 فرمت PPTX(پاورپوینت) قیمت(تومان) 7800 خرید و دانلود موضوع مقاله:نحوه…

 • بررسی چت (chat) و روابط بين افراد و جوانان

  آثار روابط چت,بررسی تاثیر چت در روابط,بررسی روابط مجازی چت,پایان نامه چت رُم,پروژه چت بین افراد,روابط بين افراد و جوانان,روابط چت چیست,روانشناسی چت دانلود فایل بررسی چت (chat) و روابط بين افراد و جوانان دانلود فایل مقدمه:ارتباط بین انسانها همواره…