تشریح معیارهای مدل تعالی منابع انسانی (مطالعه موردی شرکت فولاد خوزستان)

استقرار تعالی سازمانی در فولاد خوزستان,پروژه تحلیل معیارهای تعالی سازمانی,پروژه کارشناسی تعالی سازمانی,پروژه مدل تعالی نیروی انسانی,تشریح معیارهای تعالی در سازمان,دانلود پروژه تعالی سازمانی,مدل تعالی سازمانی منابع انس,مدل تعالی منابع انسانی
دانلود فایل تشریح معیارهای مدل تعالی منابع انسانی (مطالعه موردی شرکت فولاد خوزستان)

دانلود فایل

مقدمه:در محیط پرتنش کسب وکار امروزی، مدیران سازمان ها با چالش های متعددی روبه رو هستند. آنها باید سازمان خود را به گونه ای هدایت و رهبری کنند که در برابر رقبای سرسخت بتوانند دوام آورند. تغییرات تکنولوژیک و نوآوری در محصول از یک سو و پیچیدگی مدیریت بر سازمان از سویی دیگر، راهی جز تکیه بر سرمایه های اصلی باقی نمی گذارد: منابع انسانی.اهمیت کارکنان روز به روز بیتر شناخته می شود. نگاه ابزاری به نیروی کار، دوران خود را سپری کرده است. انسان های کارامد، ارزش خود را بازیافته اند و مدیران دریافته اند که برای جذب ونگهداری آنها باید تلاش فراوانی به عمل آورند. تکنولوژی، سیستم های و ابزارهای نوین مدیریتی را نیز به کار گرفته اند. بدون این ابزارها نمی توان پایداری سازمان را حفظ کرد. اما به کارگیری این ابزارها خود نیازمند شناخت دقیق وانتخاب مناسبترین آنها با شرایط سازمان و از همه مهمتر یکپترچه سازی آنها با یکدیگر است. اطمینان از صحت انخاب فرایندهای مناسب و تلاش کافی برای استقرار آنها و سپس سنجش میزان اثربخشی آنها و در نهایت توجه به بهبود مستمر و حرکت در مسیر رشد ودستیابی به شاخص های برتر در مقایسه با بهترین سازمان ها از دیگر موضوعات با اهمبتی است که تمام رهبران سازمان های پیشرو به ان توجه خاص دارند و برای اطمینان از اینکه در مسیر درست حرکت می کنند وسازمان خود را به سمت اهداف استراتژیک رهنمون می شوند، از چارچوب های مدیریتی مناسب بهره می گیرند. امروزه مدل های تعالی سازمانی چنین نقشی را ایفا می کنند و به کمک رهبران سازمان ها می آیند تا آنها را قادر سازند که در مسیر تعالی حرکت کنند.این پژوهش تلاش دارد تا تعالی سازمان ها را از دید منابع انسانی مورد کنکاش قرار داده و به معرفی مدلی می پردازد که ضمن روشن کردن مسیر حرکت سازمان ها، امکان ارزیابی عملکرد و سنجش میزان موفقیت را نیز ممکن سازد.  امید است که بتواند نقش موثری در ارتفاء سطح مدیریت سازمان های کشورمان ایفا کند. فهرست مطالب:مقدمهمروری بر ادبیات پژوهش1- منابع انسانی در مدل دمینگاصول مدیریت کیفیت فراگیر دمینگ2- مدل منابع انسانی بالدریجمعیارهای مدل بالدریج3- مدل منابع انسانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)معیارهای مدل EFQM4- مدل منابع انسانی استاندارد ISO 9001:2008الزامات نظام مدیریت کیفیتتشریح مدل تعالی منابع انسانیمعیار1) رهبری منابع انسانیمعیار 2) استراتزی منابع انسانیمعیار3) برنامه ریزی وتامین منابع انسانیمعیار4) جبران خدماتمعیار5) توسعه منابع انسانیمعیار6) روابط کار و کارکنانمعیار7) نتایج ادراکی منابع انسانیمعیار8) نتایج عملکردی منابع انسانیمعیار9) نتایج سازمانیمطالعه موردی شرکت فولاد خوزستانپراكندگي جغرافياييمحصولات اصليمشتريان اصليبیانیه چشم انداز سازمان بیانیه ماموریت سازمان چشم انداز حوزه منابع انساني ماموریت حوزه منابع انساني فرايند توليدظرفيت توليد واحدهاي عملياتيمعیار1) رهبري منابع انساني1-1) رهبری منابع انسانی در فرآيند طراحی و استقرار استراتژی کسب و کار و استراتژی منابع انسانی مشارکت فعال دارد2-1) رهبری منابع انسانی شخصاً درتوسعه فرهنگ سازمانی نقش فعالی داردو بعنوان یک الگوی رفتاری عمل می نماید مشاركت رهبران در طراحي و استقرار ارکان جهت ساز سازمانیدر نظر گرفتن نیازهای ذینفعان در طراحی استراتژیها آسیب شناسی و تحلیل فرهنگ سازمانی 3-1) رهبری منابع انسانی شخصاً از اجرای کارا و اثربخش فرايندهاوخدمات منابع انسانی اطمینان حاصل می کندطراحی و استقرار فرآیندها و سیستمهای کیپارچه منابع انسانی كارايي و اثربخشي فرآيندها وخدمات منابع انساني بهره وری منابع انسانی 4-1) رهبری منابع انسانی شخصاً برای افزايش رضايت ،انگيزه و تعهد کارکنان بطور مؤثر ایفای نقش می کندآگاهي از نيازها و خواسته هاي كاركنان 5-1) رهبری منابع انسانی شخصاً فرآیند تغییر و تحول سازمانی را مدیریت می نماید درك محرك هاي داخلي و بيروني مؤثر در تغييرات و تحولات سازمانمعيار 2) استراتژي منابع انساني1-2) استراتژي منابع انسانی با توجه به شرایط و عوامل محیطی درونی و بیرونی سازمان طراحی و تدوین می شودتوسعه خلاقیت و نوآوري در طراحی و استقرار استراتژيها و زیرسیستمهاي منابع انسانی 2-2) استراتژي منابع انسانی ازطریق تع یین اهداف بلندمدت وکوتاه مدت و برنامه هاي عملیاتی مناسب بطوراثربخش استقرارمی یابدتدوین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت منابع انسانی 3-2) از روشهاي مناسب به منظور اطمینان از آگاهی و درك استراتژي منابع انسانی توسط مدیران و کارکنان و همچنین حفظ و ارتقاء تعهدو انگیزه آنان براي استقرار آن استفاده می شوداطلاع رساني و آگاه سازی مدیران و كاركنان از استراتژيهاي منابع انسانيمعيار 3) برنامه ريزي و تأمين منابع انساني1-3) برنامه ریزي مناسب براي برآورد منابع انسانی مورد نیاز سازمان انجام می شود.همسو ساختن ساختار سازمان در جهت پشتيباني از استراتژ يهاتعیین منابع انسانی مورد نياز سازمان2-3) فرآیندهای جذب و استخدام مناسب سازمان طراحی و استقرارمی یابندفرآیند انتخاب و جذب نیروی کار 3-3) فرآیند جامعه پذیري و بکارگماري افراد جذب شده طراحی و استقرار می یابندفرآیند جامعه پذیری و بکارگماری4-3) فرصتهاي پیشرفت شغلی براي کارکنان برنامه ریزي و مدیریت می شودفرصتهای پيشرفت شغلي 5-3) نیاز آینده سازمان به مدیران وعناصرکلیدي برآوردوبراي تأمین وپرورش آنهابراساس مدلهاي شایستگی برنامه ریزي می شودشناسايي دانش وشايستگيها الگوی تدوین شایستگ یهای مدیرانمعيار4) جبران خدمت1-4)پرداخت ثابت به کارکنان متناسب با مقتضیات خاص سازمان طراحی و اجرا می شود بيشينه نظام جبران و خدمات در فولاد خوزستان نظام جبران و خدمات طرح هاي پرداخت متنوع 2-4) پرداختهاي متغیر مبتنی بر عملکرد و مزایا و تسهیلات رفاهی متناسب با مطلوبیتهاي گروههاي مختلف کارکنان طراحی و اجرا می شودطرحهاي انگيزشي مبتني بر عملكرد توجه به مطلوبيتهاي گروه هاي مختلف كاركنان در نظام جبران خدمات 3-4) برنامه هاي توسعه و بهبود مستمر سطح سلامت ، بهداشت و ایمنی در سازمان طراحی و اجرا   می شودمديريت بهداشت ، درمان ، ايمني و محيط زيست کشف و تحلیل علل حوادث ، آسیب ها و بیماری های شغلی و پیش گیري از وقوع احتمالی آنها رويكردهاي مشاوره ، اطلاع رسانی وآموزش کارکنان بمنظور ارتقاء سلامت جسمی و روانی آنان معيار5) توسعه منابع انساني1-5) دانش سازمان مبتنی بر مدلهای متناسب با مقتضیات درونی و محیطی سازمان مدیریت می شودنظام مدیریت دانش سيستم جامع اطلاعاتي فولاد 2-5) برنامه های آموزش و يادگيری در سطح فردی ، تيمی و سازمانی طراحی و به طور مؤثر اجرا می شودمحورهای آموزش نيازسنجي آموزشي برنامه ريزي آموزشي 3-5) مدیریت عملکرد منابع انسانی بر اساس اهداف فردی،تيمی و واحدی که طی دوره های مختلف با مشاركت ذينفعان تدوين میشود اجرا می شودنظام مديريت عملكرد فولاد خوزستان و همسويي اهداف فردي و واحدي با اهداف سازماني معيار 6) روابط کار و كاركنان1-6) ارتباطات کار و كاركنان برنامه ريزی و مديريت می شوداهداف و سیاستهای ارتباطی طراحی و استقرار برنامه و کانالهای ارتباطی مناسب تحليل تأثير روابط كار و كاركنان 2-6) از روشها و برنامه های مدون براي توسعه مشارکت خلاق ، تفویض اختیار و افزایش تعهد و اعتماد کارکنان و مديران استفاده می شودروشهای جلب مشارکت خلاق كاركنان در شركت فولاد خوزستان نظام پيشنهادات نظام فعاليت هاي گروه هاي بهبود كارWIT) )اشاعه فرهنگ كار مشاركتي و روشهای ترویج خلاقیت و نوآوریرويكردهاي ايجاد اعتماد و تعهد در كاركنان ايجاد فرصتهاي برابرتفويض اختيار واگذاری سهام رسيدگي بموقع به شكايتها و تخلفات صندوق رسيدگي به شكايات هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداریبرقراري ارتباط با ذينفعان و جلب مشاركت آنها معیار7) شاخص هاي ادراکی منابع انساني 1-7) نتایج ادراكي تعهد سازماني2-7) نتابج ادراكي رضایت شغلي8) شاخصهاي عملکردی منابع انساني1-8) نتايج عملكردي برنامه ريزي و تامين منابع انساني2-8) نتايج عملكردي جبران خدمات منابع انسانی3-8) نتايج عملكردي توسعه منابع انساني4-8) نتايج عملكردي روابط كار و کارکنان معیار9) نتايج سازمان1-9) دستاوردهاي كليدي عملکرد سازمان2-9) شاخص هاي عملكردي سازمان3-9) نتایج مشتریان و جامعه

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
مدل تعالی منابع انسانی پروژه مدل تعالی نیروی انسانی پروژه کارشناسی تعالی سازمانی دانلود پروژه تعالی سازمانی استقرار تعالی سازمانی در فولاد خوزستان تشریح معیارهای تعالی در سازمان پروژه تحلیل معیارهای تعالی سازمانی مدل تعالی سازمانی منابع انس

 • طرح توجیهی تولید الکل صنعتی

  پروژه تولید الکل صنعتی,پروژه کارآفرینی تولید الکل,توجیه اقتصادی الکل صنعتی,توجیه فنی الکل صنعتی,توجیه مالی الکل صنعتی,تولید الکل صنعتی,طرح توجیهی تولید الکل,طرح تولید الکل صنعتی,طرح کارآفرینی الكل صنعتي مهر مراغه,کارآفرینی تولید الکل دانلود فایل طرح توجیهی تولید الکل صنعتی دانلود فایل…

 • نگرشی نوین به QFD به عنوان ابزاری جهت بهینه سازی فرایند نظام مدیریت کیفیت جامع

  ابزار QFD,بهینه سازی فرایند,تحقیق رشته مدیریت,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,عملکرد کیفیت,گسترش عملکرد کیفیت,مقاله مدیریت,نظام مدیریت کیفیت جامع دانلود فایل نگرشی نوین به QFD به عنوان ابزاری جهت بهینه سازی فرایند نظام مدیریت کیفیت جامع دانلود فایل بخشی از چکیده: مشتری و مشتری…

 • دانلود کتاب روانشناسی شخصیت- دکتر یوسف کریمی- پیام نور- pdf

  دانلود کتاب روانشناسی شخصیت- دکتر یوسف کریمی- پیام نور- pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب روانشناسی شخصیت دکتر یوسف کریمی پیام نور شامل 122 صفحه با فرمتpdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: روانشناسی شخصیت کریمی

 • پاورپوينت آلودگی نوری

  آشنایی با آلودگی نور,آلودگی روشنایی,آلودگی نور,آلودگی نوری,ایمنی و استاندارد نور,بررسی آلودگی روشنایی,بررسی استاندارد نور محیط,پاورپوينت آلودگی نوري,پاورپوینت آلودگی محیطی,پاورپوینت ایمنی,پاورپوینت محیط زیست,دانلود پاورپوینت دانلود فایل پاورپوينت آلودگی نوری دانلود فایل بخشی از متن:سالهاست که دیگر فرق شب و روز ناچیز…

 • بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

  بررسی مدل دیچو و دچو مدیریت سود,پایان نامه حاکمیت شرکتی,پایان نامه کارشناسی ارشد حسابدار,پایان نامه مدیریت سود,رابطه حاکمیت شرکتی و سود,رابطه مدیریت سود و حاکمیت رکتی,عوامل موثر بر مدیریت سود,مدل مک نیکولز حاکمیت شرکتی دانلود فایل بررسی رابطه بین ویژگی…

 • تحقيق مفهوم مصونيت دولتها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين الملل

  تئوري مصونيت مطلق,تحقيق در رابطه با مصونيت دولتها,تحقیق رشته حقوق بین الملل,تعريف شبه جرمهاي دولت,حقوق مصونیت بین المللی,دانلود تحقیق,ديدگاه حقوق بين الملل,مصونیت بین المللی,مفهموم مصونيت دولتها,منابع عرضي مصونيت,منابع قراردادي مصونيت دانلود فایل تحقيق مفهوم مصونيت دولتها و سران آنها از…

 • طرح توجیهی تولید وسائل تصویر برداری پزشکی (الکتروکاردیوگراف)

  پروژه کارآفرینی دستگاه نوار قلب,تولید دستگاه ECG,تولید دستگاه الکتروکاردیوگراف,تولید کاغذ الکتروکاردیوگراف,دانلود طرح توجیهی,طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی,طرح توجیهی تولید دستگاه نوار قبل,طرح توجیهی دستگاه نوار قل,طرح کارآفرینی تجهیزات پزشکی دانلود فایل طرح توجیهی تولید وسائل تصویر برداری پزشکی (الکتروکاردیوگراف) دانلود…

 • 10 پلان معماري زيبا به ابعاد مختلف

  dwg,اتوكد,پلان ساختمان,پلان معماري,دانلود پلان معماری,دانلود مجموعه پلان اتوکد,دانلود نقشه اتوکد,مجموعه 10 پلان زیبا,مجموعه پلان معماری,مجموعه نشقه اتوکد,معماري,نقشه معماري,نقشه معماری اتوکد,نقشه هاي اتوكد دانلود فایل 10 پلان معماري زيبا به ابعاد مختلف دانلود فایل توضیحات:دانلود پلان معماري اتوكد 10 پلان معماري…

 • معرفی برخی تکنولوژی ها در خودرو

  معرفی برخی تکنولوژی ها در خودرو رفتن به سایت اصلی سیستم ترمز ABS یکی از تکنولوژی‌های برتر در صنعت خودرو می‌باشد و جان بسیاری از انسان‌ها را نجات داده است. سیستم ترمز ضدقفل (Anti-lock braking systems) در طی سالیان به…

 • تحقیق پیرامون جوشکاری

  پروژه جوشکاری,تاریخچه جوشکاری,تحقیق ایمنی جوشکاری,تحقیق بررسی جوشکاری,تحقیق جوشکاری,تحقیق در مورد جوشکاری,جوشکاری,دانلود پروژه جوشکاری,دانلود تحقیق انواع جوشکاری,دانلود تحقیق جوشکاری,مقاله جوشکاری,مقاله در مورد جوشکاری دانلود فایل تحقیق پیرامون جوشکاری دانلود فایل بخشی از متن:چون احتیاجات بشر ، اتصال و جوش در همه…

 • پایان نامه خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن

  پایان نامه خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن رفتن به سایت اصلی مقدمه :از نظر اسلام ، انسان ، برترين موجود عالم است كه خداوند از روح خود در او دميده و فرشتگان را…

 • تحقیق بررسی روش اجرا، بهره برداری و تعمیرات خطوط لوله گاز طبيعي

  تحقیق بهره برداری خطوط لوله گاز,تمیز کردن داخل لوله گاز,جزوه تعميرات خط,جزوه نگهداری خطوط لوله گاز,روش اتصال خطوط لوله گاز,روش اجرای خطوط لوله گاز طبيعي,روش تخلیه هوا در خطوط لوله گاز,روش تزریق گاز در خطوط لوله گاز,روش تميز كردن خطوط…

 • پاورپوینت بررسی فرایندهای پس از برداشت گیاه دارویی رزماری

  اسانس گیری از رزماری,پاورپوینت رزماری,پاورپوینت گیاه داوریی رزماری,روش عصاره گیری از رزماری,عصاره رزماری,عصاره گیری از رزماری,فراوری دارویی رزماری,فراوری رزماری,فرایند های پس از برداشت رزماری,قسمت های دارویی رزماری دانلود فایل پاورپوینت بررسی فرایندهای پس از برداشت گیاه دارویی رزماری دانلود فایل…

 • رويکرد نوين اندازه گيری عملکرد در سازمانهای دانش بنيان

  ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد سازمان,تحقیق رایگان مدیریت,دانلود تحقیق مدیریت,دانلود مقاله مدیریت,رويکرد نوين اندازه گيری عملکرد,سازمان دانش بنیان,سازمانهای دانش بنيان,عملکرد مدیریت,مدیریت عملکرد,مقاله رایگان مدیریت دانلود فایل رويکرد نوين اندازه گيری عملکرد در سازمانهای دانش بنيان دانلود فایل مقاله مدیریت، رويکرد نوين اندازه…

 • طراحی چوب لباسي

  SOLID WORKS,پروژه SOLID WORKS,پروژه چوب لباسي در SOLID WORKS,پروژه سالیدورک,پروژه طراحی چوب لباسي,چوب لباسي,سالیدورک,طراحی چوب لباسي,طراحی چوب لباسي در SOLID WORKS,طراحی چوب لباسي در سالید ورک,طراحی سالیدورک,طراحی سه بعدی چوب لباسي دانلود فایل طراحی چوب لباسي دانلود فایل طراحی شده…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بجنورد (واقع در استان خراسان شمالی)

  استان خراسان شمالی,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بجنورد,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بجنورد (واقع در…

 • بررسی رابطه بین وفاداری به مارک و برند با مقطع تحصیلی مصرف کنندگان

  رابطه تحصیلات مصرف کنندگان و وفاداری,رابطه وفاداری مشتری و مقطع تحصیلی,عوامل بین وفاداری به برند,عوامل بین وفاداری به مارک و,عوامل موثر بر وفاداری به برند,مقاله پیرامون رضایت مشتری,مقاله در مورد وفاداری به برند,وفاداری مشتری به برند دانلود فایل بررسی رابطه…

 • کتاب ناخن جویدن کودکان

  کتاب ناخن جویدن کودکان رفتن به سایت اصلی  کتاب ناخن جویدن کودکان   این کتابچه با این هدف نوشته شده که به شما اعتماد به نفس کافی برای برخورد کردن با شرایط دشواری را بدهد که در تربیت فرزند تان…

 • Corporate governance and strategic human resource management: Four archetypes and proposals for a ne

  Corporate governance and strategic human resource management: Four archetypes and proposals for a ne رفتن به سایت اصلی Corporate governance and strategic human resource management: Four archetypes and proposals for a new approach to corporate sustainabilityn this paper we develop…

 • تحقيق تاریخ ادبیات

  اصول ادبیات,پیدایش ادبیات,تاريخ ادبيات,تاريخچه تاريخ ادبيات,تحقيق رشته ادبيات,تحقیق پیرامون ادبیات,دانلود تحقيق ادبيات,كار تحقيقي ادبيات,مفاهیم ادبیات دانلود فایل تحقيق تاریخ ادبیات دانلود فایل بخشی از متن:ابتدای مرحله انسانیت را باید هنگام پیدایش کلمه و کلام دانست و با همین وسیله بود…

 • بررسی توسعه تكنولوژي هوشمند براي منسوجات و پوشاك

  تحقیق توسعه تكنولوژي منسوجات,تحقیق فناوری نساجی,تحقیق نساجی هوشمند,تکنولوژی در منسوجات و پوشاك,تکنولوژی نساجی هوشمند,تکنولوژی هوشمند منسوجات پوشاك,تکنولوژی هوشمند نساجی,تکنولوژی هوشمند نساجی هوشمند,توسعه فناوری منسوجات و پوشاك دانلود فایل بررسی توسعه تكنولوژي هوشمند براي منسوجات و پوشاك دانلود فایل بخشی از…

 • پنهان سازی متن در تصویر (استیگانوگرافی)

  steganography,پروژه steganography,پنهان کردن با دلفی,پنهان کردن متن درتصویر,تحقیق استیگانوگرافی,تحقیق رمزنگاری درتصویر,تحقیق رمزنگاری متون در تصویر,روش های استیگانوگرافی,نهان نگاری صوت دانلود فایل پنهان سازی متن در تصویر (استیگانوگرافی) دانلود فایل چکیده:امروزه که تبادل اطلاعات گسترش یافته یکی از هدف های ارسالهای…

 • شیپ فایل شهرستان های استان اردبیل

  GIS,township,استان اردبیل,دانلود شهرستان ها,شیپ فایل شهرستان,شیپ فایل شهرستان ها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرستان ها,نقشه شهرستان ها دانلود فایل شیپ فایل شهرستان های استان اردبیل دانلود فایل مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree…

 • بررسی آمار استفاده از اينترنت

  آمار استفاده از اينترنت,آمار اینترنت,آمار بازدید اینترنتی,آمار بينندگان سايت,آمار بينندگان هر سايت,تحقیق آمار بازدید از اینترنت,تحقیق آمار بازدید از سایت,تحقیق آمار بازدید وبسایتها دانلود فایل بررسی آمار استفاده از اينترنت دانلود فایل بخشی از متن:متخصصين فعال در دنياي تجارت الكترونيك،…

 • بررسي تطبيقي اثري از كمال الدين بهزاد با شعري از بوستان سعدي

  بررسي تطبيقي آثار نقاشی بهزاد در سعدی,بررسي تطبيقي اشعار سعدی در آثار بهزاد,پایان نامه اثار استاد بهزاد,پایان نامه تجلی شعر در نقاشی,تاثیر تخیّل در نقاشی,تحقیق بررسي تطبيقي اثري,دانلود پایان نام,عناصر بصری و لفظی در نقاشی,نگارگری استاد بهزاد دانلود فایل بررسي…

 • گاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  Catia,solidworks,پروژه CATIA,پروژه NX,پروژه PRO,پروژه SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,سالیدورک گاری,طراحی سه بعدی گاری,طراحی گاری,گاری در کتیا دانلود فایل گاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل توضیحات:گاری طراحی شده در سالیدورک و کتیاقابل مشاهده در…

 • پاورپوینت عوامل فيزيکي زيان آور محيط کار

  پاور پوینت عوامل زیان آور شغلی,پاورپوینت ایمنی و بهداشت کار,پاورپوینت عوام,پاورپوینت عوامل فيزيکي زيان آور محيط کار,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت ایمنی,عوامل زیان آور محیط کار,عوامل فيزيکي زيان آور محيط کار,عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار دانلود فایل پاورپوینت عوامل فيزيکي زيان…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان پاوه (واقع در استان کرمانشاه)

  استان کرمانشاه,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان پاوه,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان پاوه دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان پاوه (واقع در استان کرمانشاه) دانلود فایل توضیحات:-…

 • تحلیل محتوای کتاب تاریخ معاصر ایران در دورۀ متوسطه

  پروژ خبره فرهنگیان,پروژه تحلیل کتاب تاریخ معاصر,پروژه خبره الگوی تدریس,پروژه خبره تحلیل کتاب تاریخ معاصر,پروژه خبره دبیر تاریخ,تجربیات تحلیل کتاب تاریخ معاصر,تحقیق ارتقا فرهنگیان,تحقیق خبره دبیر تاریخ,مقاله خبره فرهنگیان,مقاله خبره و عالی دانلود فایل تحلیل محتوای کتاب تاریخ معاصر ایران…

 • پروژه حسابداری مالی

  پروژه حسابداری مالی رفتن به سایت اصلی مقدمه:تئوری را می توان در قالب مجموعه ای از مفروضات ، مفاهیم و اصول عملی تعریف کرد که چارچوبی عمومی برای مراجعات پاسخ جویانه در اختیار می گذارد . حسابداری به شدن نیازمند…

 • گزارش ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي

  ایستگاه هواشناسی اقدسیه,بررسی ایستگاه هواشناسی اقدسیه,دانلود پروژه هواشناسی,سازمان هواشناسی,کارآموزی اداره هواشناسی,کارآموزی سازمان هواشناسی,گزارش ايستگاه هواشناسي اقدسيه,گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی,گزارش کامل سازمان هواشناسي دانلود فایل گزارش ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي دانلود فایل بخشی از متن:ايستگاه هواشناسي اقدسيه در شمال…

 • نقشه های اجرایی قالب تزریق پلاستیک کاور موبایل طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  Catia,solidworks,پروژه سالیدورک,پروژه کتیا,پروژه کتیا کاور موبا,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه اجرایی قاب موبایل,نقشه کاور موبایل,نقشه های اجرایی قالب تزریق پلاستیک کاور موبایل دانلود فایل نقشه های اجرایی قالب تزریق پلاستیک کاور موبایل طراحی…

 • پایان نامه فایروال های برنامه های تحت وب (WAF)

  پایان نامه فایروال های برنامه های تحت وب (WAF) رفتن به سایت اصلی چکیده:تمام برنامه های کاربردی تحت وب که در سال های اخیر رشد بسیاری داشته اند، مورد هدف حمله هکرها واقع شده اند. هکرها از روش-هایی استفاده می…

 • نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان سمیرم سفلی (واقع در استان اصفهان)

  استان اصفهان,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان سمیرم سفلی,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود فایل نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان سمیرم…

 • دستورالعمل تنظیمات آی سی AVR

  دستورالعمل تنظیمات آی سی AVR رفتن به سایت اصلی AVR Instruction Set   دانلود برچسب ها: AVR Instruction Set دستورالعمل تنظیمات آی سی AVR دیتا شیت انگلیسی مربوط به آی سی Atmega 16 دانلود رایگان دیتا شیت دیتا شیت ای…