تشریح معیارهای مدل تعالی منابع انسانی (مطالعه موردی شرکت فولاد خوزستان)

استقرار تعالی سازمانی در فولاد خوزستان,پروژه تحلیل معیارهای تعالی سازمانی,پروژه کارشناسی تعالی سازمانی,پروژه مدل تعالی نیروی انسانی,تشریح معیارهای تعالی در سازمان,دانلود پروژه تعالی سازمانی,مدل تعالی سازمانی منابع انس,مدل تعالی منابع انسانی
دانلود فایل تشریح معیارهای مدل تعالی منابع انسانی (مطالعه موردی شرکت فولاد خوزستان)

دانلود فایل

مقدمه:در محیط پرتنش کسب وکار امروزی، مدیران سازمان ها با چالش های متعددی روبه رو هستند. آنها باید سازمان خود را به گونه ای هدایت و رهبری کنند که در برابر رقبای سرسخت بتوانند دوام آورند. تغییرات تکنولوژیک و نوآوری در محصول از یک سو و پیچیدگی مدیریت بر سازمان از سویی دیگر، راهی جز تکیه بر سرمایه های اصلی باقی نمی گذارد: منابع انسانی.اهمیت کارکنان روز به روز بیتر شناخته می شود. نگاه ابزاری به نیروی کار، دوران خود را سپری کرده است. انسان های کارامد، ارزش خود را بازیافته اند و مدیران دریافته اند که برای جذب ونگهداری آنها باید تلاش فراوانی به عمل آورند. تکنولوژی، سیستم های و ابزارهای نوین مدیریتی را نیز به کار گرفته اند. بدون این ابزارها نمی توان پایداری سازمان را حفظ کرد. اما به کارگیری این ابزارها خود نیازمند شناخت دقیق وانتخاب مناسبترین آنها با شرایط سازمان و از همه مهمتر یکپترچه سازی آنها با یکدیگر است. اطمینان از صحت انخاب فرایندهای مناسب و تلاش کافی برای استقرار آنها و سپس سنجش میزان اثربخشی آنها و در نهایت توجه به بهبود مستمر و حرکت در مسیر رشد ودستیابی به شاخص های برتر در مقایسه با بهترین سازمان ها از دیگر موضوعات با اهمبتی است که تمام رهبران سازمان های پیشرو به ان توجه خاص دارند و برای اطمینان از اینکه در مسیر درست حرکت می کنند وسازمان خود را به سمت اهداف استراتژیک رهنمون می شوند، از چارچوب های مدیریتی مناسب بهره می گیرند. امروزه مدل های تعالی سازمانی چنین نقشی را ایفا می کنند و به کمک رهبران سازمان ها می آیند تا آنها را قادر سازند که در مسیر تعالی حرکت کنند.این پژوهش تلاش دارد تا تعالی سازمان ها را از دید منابع انسانی مورد کنکاش قرار داده و به معرفی مدلی می پردازد که ضمن روشن کردن مسیر حرکت سازمان ها، امکان ارزیابی عملکرد و سنجش میزان موفقیت را نیز ممکن سازد.  امید است که بتواند نقش موثری در ارتفاء سطح مدیریت سازمان های کشورمان ایفا کند. فهرست مطالب:مقدمهمروری بر ادبیات پژوهش1- منابع انسانی در مدل دمینگاصول مدیریت کیفیت فراگیر دمینگ2- مدل منابع انسانی بالدریجمعیارهای مدل بالدریج3- مدل منابع انسانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)معیارهای مدل EFQM4- مدل منابع انسانی استاندارد ISO 9001:2008الزامات نظام مدیریت کیفیتتشریح مدل تعالی منابع انسانیمعیار1) رهبری منابع انسانیمعیار 2) استراتزی منابع انسانیمعیار3) برنامه ریزی وتامین منابع انسانیمعیار4) جبران خدماتمعیار5) توسعه منابع انسانیمعیار6) روابط کار و کارکنانمعیار7) نتایج ادراکی منابع انسانیمعیار8) نتایج عملکردی منابع انسانیمعیار9) نتایج سازمانیمطالعه موردی شرکت فولاد خوزستانپراكندگي جغرافياييمحصولات اصليمشتريان اصليبیانیه چشم انداز سازمان بیانیه ماموریت سازمان چشم انداز حوزه منابع انساني ماموریت حوزه منابع انساني فرايند توليدظرفيت توليد واحدهاي عملياتيمعیار1) رهبري منابع انساني1-1) رهبری منابع انسانی در فرآيند طراحی و استقرار استراتژی کسب و کار و استراتژی منابع انسانی مشارکت فعال دارد2-1) رهبری منابع انسانی شخصاً درتوسعه فرهنگ سازمانی نقش فعالی داردو بعنوان یک الگوی رفتاری عمل می نماید مشاركت رهبران در طراحي و استقرار ارکان جهت ساز سازمانیدر نظر گرفتن نیازهای ذینفعان در طراحی استراتژیها آسیب شناسی و تحلیل فرهنگ سازمانی 3-1) رهبری منابع انسانی شخصاً از اجرای کارا و اثربخش فرايندهاوخدمات منابع انسانی اطمینان حاصل می کندطراحی و استقرار فرآیندها و سیستمهای کیپارچه منابع انسانی كارايي و اثربخشي فرآيندها وخدمات منابع انساني بهره وری منابع انسانی 4-1) رهبری منابع انسانی شخصاً برای افزايش رضايت ،انگيزه و تعهد کارکنان بطور مؤثر ایفای نقش می کندآگاهي از نيازها و خواسته هاي كاركنان 5-1) رهبری منابع انسانی شخصاً فرآیند تغییر و تحول سازمانی را مدیریت می نماید درك محرك هاي داخلي و بيروني مؤثر در تغييرات و تحولات سازمانمعيار 2) استراتژي منابع انساني1-2) استراتژي منابع انسانی با توجه به شرایط و عوامل محیطی درونی و بیرونی سازمان طراحی و تدوین می شودتوسعه خلاقیت و نوآوري در طراحی و استقرار استراتژيها و زیرسیستمهاي منابع انسانی 2-2) استراتژي منابع انسانی ازطریق تع یین اهداف بلندمدت وکوتاه مدت و برنامه هاي عملیاتی مناسب بطوراثربخش استقرارمی یابدتدوین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت منابع انسانی 3-2) از روشهاي مناسب به منظور اطمینان از آگاهی و درك استراتژي منابع انسانی توسط مدیران و کارکنان و همچنین حفظ و ارتقاء تعهدو انگیزه آنان براي استقرار آن استفاده می شوداطلاع رساني و آگاه سازی مدیران و كاركنان از استراتژيهاي منابع انسانيمعيار 3) برنامه ريزي و تأمين منابع انساني1-3) برنامه ریزي مناسب براي برآورد منابع انسانی مورد نیاز سازمان انجام می شود.همسو ساختن ساختار سازمان در جهت پشتيباني از استراتژ يهاتعیین منابع انسانی مورد نياز سازمان2-3) فرآیندهای جذب و استخدام مناسب سازمان طراحی و استقرارمی یابندفرآیند انتخاب و جذب نیروی کار 3-3) فرآیند جامعه پذیري و بکارگماري افراد جذب شده طراحی و استقرار می یابندفرآیند جامعه پذیری و بکارگماری4-3) فرصتهاي پیشرفت شغلی براي کارکنان برنامه ریزي و مدیریت می شودفرصتهای پيشرفت شغلي 5-3) نیاز آینده سازمان به مدیران وعناصرکلیدي برآوردوبراي تأمین وپرورش آنهابراساس مدلهاي شایستگی برنامه ریزي می شودشناسايي دانش وشايستگيها الگوی تدوین شایستگ یهای مدیرانمعيار4) جبران خدمت1-4)پرداخت ثابت به کارکنان متناسب با مقتضیات خاص سازمان طراحی و اجرا می شود بيشينه نظام جبران و خدمات در فولاد خوزستان نظام جبران و خدمات طرح هاي پرداخت متنوع 2-4) پرداختهاي متغیر مبتنی بر عملکرد و مزایا و تسهیلات رفاهی متناسب با مطلوبیتهاي گروههاي مختلف کارکنان طراحی و اجرا می شودطرحهاي انگيزشي مبتني بر عملكرد توجه به مطلوبيتهاي گروه هاي مختلف كاركنان در نظام جبران خدمات 3-4) برنامه هاي توسعه و بهبود مستمر سطح سلامت ، بهداشت و ایمنی در سازمان طراحی و اجرا   می شودمديريت بهداشت ، درمان ، ايمني و محيط زيست کشف و تحلیل علل حوادث ، آسیب ها و بیماری های شغلی و پیش گیري از وقوع احتمالی آنها رويكردهاي مشاوره ، اطلاع رسانی وآموزش کارکنان بمنظور ارتقاء سلامت جسمی و روانی آنان معيار5) توسعه منابع انساني1-5) دانش سازمان مبتنی بر مدلهای متناسب با مقتضیات درونی و محیطی سازمان مدیریت می شودنظام مدیریت دانش سيستم جامع اطلاعاتي فولاد 2-5) برنامه های آموزش و يادگيری در سطح فردی ، تيمی و سازمانی طراحی و به طور مؤثر اجرا می شودمحورهای آموزش نيازسنجي آموزشي برنامه ريزي آموزشي 3-5) مدیریت عملکرد منابع انسانی بر اساس اهداف فردی،تيمی و واحدی که طی دوره های مختلف با مشاركت ذينفعان تدوين میشود اجرا می شودنظام مديريت عملكرد فولاد خوزستان و همسويي اهداف فردي و واحدي با اهداف سازماني معيار 6) روابط کار و كاركنان1-6) ارتباطات کار و كاركنان برنامه ريزی و مديريت می شوداهداف و سیاستهای ارتباطی طراحی و استقرار برنامه و کانالهای ارتباطی مناسب تحليل تأثير روابط كار و كاركنان 2-6) از روشها و برنامه های مدون براي توسعه مشارکت خلاق ، تفویض اختیار و افزایش تعهد و اعتماد کارکنان و مديران استفاده می شودروشهای جلب مشارکت خلاق كاركنان در شركت فولاد خوزستان نظام پيشنهادات نظام فعاليت هاي گروه هاي بهبود كارWIT) )اشاعه فرهنگ كار مشاركتي و روشهای ترویج خلاقیت و نوآوریرويكردهاي ايجاد اعتماد و تعهد در كاركنان ايجاد فرصتهاي برابرتفويض اختيار واگذاری سهام رسيدگي بموقع به شكايتها و تخلفات صندوق رسيدگي به شكايات هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداریبرقراري ارتباط با ذينفعان و جلب مشاركت آنها معیار7) شاخص هاي ادراکی منابع انساني 1-7) نتایج ادراكي تعهد سازماني2-7) نتابج ادراكي رضایت شغلي8) شاخصهاي عملکردی منابع انساني1-8) نتايج عملكردي برنامه ريزي و تامين منابع انساني2-8) نتايج عملكردي جبران خدمات منابع انسانی3-8) نتايج عملكردي توسعه منابع انساني4-8) نتايج عملكردي روابط كار و کارکنان معیار9) نتايج سازمان1-9) دستاوردهاي كليدي عملکرد سازمان2-9) شاخص هاي عملكردي سازمان3-9) نتایج مشتریان و جامعه

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
مدل تعالی منابع انسانی پروژه مدل تعالی نیروی انسانی پروژه کارشناسی تعالی سازمانی دانلود پروژه تعالی سازمانی استقرار تعالی سازمانی در فولاد خوزستان تشریح معیارهای تعالی در سازمان پروژه تحلیل معیارهای تعالی سازمانی مدل تعالی سازمانی منابع انس

 • گزارش كارآموزي مکانیک، تعميرگاه مکانیک خودرو

  پروژه کارآموزی تعمیر خودرو,پروژه کارآموزی مهندسی مکانیک,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی تعمیرگاه ماشین,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی تعمیر,کارآموزی رشته مکانیک,کارآموزی مکانیک,گزارش کارآموزی رشته مکانیک,گزارش کارآموزی مکانیک خودرو دانلود فایل گزارش كارآموزي مکانیک، تعميرگاه مکانیک خودرو دانلود فایل قسمتی از متن:يك سيستم جرقه زني…

 • تحقيق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران

  تحقيق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران,تحقیق در مورد قانون حراج,تحقیق رشته حقوق,حراج به جهت تغيير شغل,حراج در حقوق ايران,حراج دولتي,دانلود تحقیق,شرايط انعقاد و اعتبار حراج,شرایط حقوقی حراج,قواعد حاكم بر حراج,قواعد حراج در ايران,قوانین حراج دانلود فایل تحقيق قواعد…

 • بررسی رابطه بین بلوغ اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشجویان عادی و مشروط

  بررسی رابطه بین بلوغ اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشجویان عادی و مشروط رفتن به سایت اصلی هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بلوغ اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشجویان عادی و مشروط دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشد. بلوغ اجتماعی در…

 • خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی

  خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی رفتن به سایت اصلی نحوه تصمیم گیری در سازمان ها، نوع تبلیغات آنها، فرآیند قیمت گزاری، سیستم توزیع، مزایده ها و مناقصه هایی که شرکت ها در آن شرکت می کنند و نحوه دادن بهترین قیمت…

 • طراحی فیلتر گفتار(سخن گو) به صورت کامل بامتلب

  طراحی فیلتر گفتار(سخن گو) به صورت کامل بامتلب رفتن به سایت اصلی به صورت کامل فیلتر توضیح داده شده   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: طراحی فیلتر گفتار(سخن گو) صورت کامل بامتلب

 • پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه

  آموزش و پرورش کارآمد,آموزش و پرورش نوین,آموزش و پرورش و توسعه پایدار,پاورپوینت توسعه آموزش,پاورپوینت توسعه پایدار,تاثیر آموزش و پرورش در,تاثیر آموزش و پرورش در اقتصاد,تاثیر آموزش و پرورش در توسعه,دانلود پاورپوینت,نقش آموزش و پرورش در توسعه دانلود فایل پاورپوینت آموزش…

 • قالب استفاده نشده جوملا

  joomla,جوملا,دانلود قالب,دانلود قالب جوملا,دانلود قالب فارسی جوملا,دانلود قالب وبلاگ,قالب joomla,قالب جوملا,قالب جوملا فارسی,قالب حرفه ای جوملا,قالب سازمانی جوملا,قالب شرکتی جوملا,قالب فارسی شده جوملا,قالب فونت فیس شده دانلود فایل قالب استفاده نشده جوملا دانلود فایل توضیحات:این قالب بسیار زیبا و با…

 • هر کجای ایران

  هر کجای ایران رفتن به سایت اصلی لیستی از همه شهرها و روستاها و اقصی نقاط ایران در قالب اکسل همراه با لینک موقعیت آن نقطه روی نقشه   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: اسامی شهرها روستاها موقعیت روستاها…

 • پاورپوینت آموزش فیزیک دبیرستان

  پاروپوینت آموزش آموزش فیزیک,پاروپوینت آموزش فیزیک 1,پاروپوینت آموزش فیزیک 2,پاروپوینت آموزش فیزیک 2 تجربی,پاروپوینت آموزش فیزیک 2 ریاضی,پاروپوینت آموزش فیزیک 3,پاروپوینت آموزش فیزیک پیش دانشگاهی,پاروپوینت آموزش فیزیک هنرستان دانلود فایل پاورپوینت آموزش فیزیک دبیرستان دانلود فایل توضیحات:این فایل که به…

 • شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های کل - مهران

  دانلود شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های کل,شیپ فایل محدوده حوضه های آبریز,شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,لایه GIS حوضه های آبریز اصلی,لایه مرز حوضه های آبریز اصلی,مرز حوضه های آبریز,نقشه ی مرز حوضه های…

 • مجموعه 213 لوآدینگ (Loading Gitf) مختلف و کاربردی با فرمت GIF

  مجموعه 213 لوآدینگ (Loading Gitf) مختلف و کاربردی با فرمت GIF رفتن به سایت اصلی توضیحات:موضوع : مجموعه 213 لوآدینگ مختلف و کاربردی با فرمت GIFفرمت : GIF   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: لوآدینگ لوآدینگ متحرک لوآدینگ جی…

 • طرح توجیهی تولید ورق پلی کربنات

  امکان سنجی تولید ورق پلی کربنات,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی تولید پلی کربنات,طرح توجیهی ورق پلی کربنات,طرح کارآفرینی تولید ورق پلی کربنات,طرح کسب و کار تولید ورق پلی کربنات,طرح کسب و کار ورق پلی کربناتی,کارآفرینی تولید ورق پلی کربنات دانلود…

 • گزارش کارآموزی در تراشکاری

  گزارش کارآموزی در تراشکاری رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: گزارش کارآموزی تراشکاری

 • بررسی مقایسه‌ای ده زبان برنامه‌نویسی با ده معیار مختلف

  بررسی مقایسه‌ای ده زبان برنامه‌نویسی با ده معیار مختلف رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: بررسی مقایسه‌ای زبان برنامه‌نویسی معیار مختلف

 • زمانبندی بهینه و روش کنترل ولتاژ زمان واقعی برای سیستم‌های توزیع نامتعادل

  زمانبندی بهینه و روش کنترل ولتاژ زمان واقعی برای سیستم‌های توزیع نامتعادل رفتن به سایت اصلی عنوان انگلیسی مقاله:Optimal scheduling and Real Time Voltage ControlMethod for Unbalanced Distribution Systemsعنوان فارسی مقاله:زمانبندی بهینه و روش کنترل ولتاژ زمان واقعی برای سیستم‌های…

 • گزارش كارآموزي اجرای ساختمان

  اجرای ساختمان تیرچه بلوک,پروژه کارآموزی ساختمان تیرچه بلوک,دانلود کارآموزی اجرای ساختمان,کارآموزی ساختمان بتنی,کارآموزی ساختمان تیرچه بلوک,کارآموزی عمران اجرای ساختمان,گزارش كارآموزي ساختمان,گزارش کارآموزی ساختمان بتنی دانلود فایل گزارش كارآموزي اجرای ساختمان دانلود فایل بخشی از متن:براي مهارتيرچه ها در زير تيرچه…

 • راهنمای تعمیر و نگهداری خودروی MVM 110

  آموزش تعمیرات MVM 110,تعمیرات الک,تعمیرات سوخت رسانی MVM 110,تعمیرات گیربکس MVM 110,تعمیرات گیربکس اتوماتیک MVM 110,تعمیرات موتور MVM 110,راهنمای تعمیر MVM 110,راهنمای تعمیرات MVM 110,راهنمای تعمیرات موتور MVM 110,کتاب راهنمای خودوری MVM 110 دانلود فایل راهنمای تعمیر و نگهداری خودروی…

 • پایان نامه بررسی سبک رهبري در اداره كل ورزش و جوانان

  پایان نامه بررسی سبک رهبري در اداره كل ورزش و جوانان رفتن به سایت اصلی چکیده:در این پژوهش مدیران و کلیه کارکنان ورزش وجوانان پنج شهرستان استان همدان به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد که از میان آنان 29…

 • پاورپوینت معماری خانه اعرابی ها

  بررسی خانه اعرابی ها,بررسی کامل خانه اعرابی ها,پاورپوینت پیرامون خانه اعرابی ها,پاورپوینت خانه اعرابی ها,پاورپوینت درباره خانه اعرابی ها,پاورپوینت معماری خانه اعرابی ها,پروژه معماری خانه اعرابی ها,تحقیق پیرامون خانه اعرابی ها دانلود فایل پاورپوینت معماری خانه اعرابی ها دانلود فایل…

 • ارزيابي كار و زمان تلويزيون هاي پارس الكتريك

  ارزيابي كار و زمان,پایان نامه مدیریت صنعتی,پایان نامه مدیریت کار و زمان,پروژه ارزیابی کار و زمان,پروژه کار و زمان,پروژه مدیریت شرکت پارس الکتریک,تحقیق کار و زمان پارس الکتریک,کار و زمان تلويزيون پارس الكتريك دانلود فایل ارزيابي كار و زمان تلويزيون…

 • بررسی آمار بیکاری

  آمار بیکاری,آمار نرخ بیکاری,بررسی آماری بیکاران,بررسی نرخ بیکاری در ایران,پروژه آمار,پروژه آماری کار و بیکاری,پروژه آماری نرخ بیکاری,پروژه بررسی آمار بیکاری,تحقیق آمار بیکاری,دانلود تحقیق آمار,نرخ بیکاری دانلود فایل بررسی آمار بیکاری دانلود فایل بخشی از متن:درصدی از افراد در نیروی…

 • نقشه اتوكد منطقه 14 تهران بصورت قطعه بندي

  اتوکد مناطق تهران,اتوکد منطقه 14,دانلود نقشه اتوکدی تهران,مناطق تهران,نقشه اتوکد تهران,نقشه اتوکد قطعه بندی تهران,نقشه اتوکد منطقه چهارده تهران,نقشه تهران,نقشه قطعه بندی تهران,نقشه منطقه 14 دانلود فایل نقشه اتوكد منطقه 14 تهران بصورت قطعه بندي دانلود فایل توضیحات:نقشه اتوكد منطقه…

 • مقاله درباره اصل استصحاب

  احکام استصحاب,استصحاب,استصحاب بقاء,اصل استصحاب در اسلام,اصل استصحاب در فقه,تحقیق پیرامون استصحاب,تحقیق در مورد اصل استصحاب,دانلود تحقیق استصحاب,شرایط حقوقی استصحاب,قوانین استصحاب,کاربرد استصحاب,مقاله پیرامون اصل استصحاب دانلود فایل مقاله درباره اصل استصحاب دانلود فایل مقدمه:مطالعه و تحقیق در خصوص اصول و قواعد…

 • پایان نامه بررسی نقوش قالی در دوره صفوی

  بررسی انواع نقش قالی,بررسی نقش های فرش ایران,پایان نامه رشته هنر,پایان نامه نقوش قالی,پایان نامه نقوش قالی ایرانی,پروژه بررسی نقش های قالی,دانلود پایان نامه گرافیک,نقوش فرش ایران,نقوش فرش صفویه,نقوش قالی در صفویه,نقوش قالی دوره صفوی دانلود فایل پایان نامه بررسی…

 • پلان اجرايي ساختمان 2 طبقه، زير بنا 100 متر

  پلان اتوکد ساختمان,پلان اتوکد ساختمان 2 طبقه,پلان اتوکد مسکونی,پلان اجرايي 2 طبقه با زير بنا 100 متر,پلان اجرایی مسكوني 2 طبقه,دان,دانلود پلان اجرایی معماری,دانلود پلان ساختمان,دانلود نقشه آماده,دانلود نقشه اتوکد,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی دانلود فایل پلان اجرايي ساختمان 2 طبقه،…

 • تحقیق انواع پروتکل ها و پروتکل های مسیریابی

  MOS Protocol,Telnet,الگوریتم های مسیریابی,الگوریتم‌های مسیریابی,انواع پروتکل,پروتکل cmos,پروتکل mos,تحقیق انواع پروتکل مسیریابی,تحقیق پروتکل مسیریابی,شبکه‌های خودمختار,مزاياي CMOS,معماری MOS دانلود فایل تحقیق انواع پروتکل ها و پروتکل های مسیریابی دانلود فایل بخشی از متن:اصطلاح Routing protocols اشاره به پروتکل‌هایی مثل OSPF و RIP…

 • بررسي رابطه شيوه هاي تربيتي در گرايش به مد در بين دانشجويان دختر

  بررسي رابطه شيوه هاي تربيتي,بررسی علل گرايش به مد,پایان نامه روانشناسي گرایش به مد,تاثی,تاثیر تربیت به گرایش به مد,تاثیر خانواده در گرایش به مد,عوامل تربیتی گرایش دختران به مد,عوامل موثر خانوادگی در گرایش به مد,گرایش به مد در دانشجويان دختر…

 • گزارش کارآموزی در واحد MDF شركت مخابرات

  پروژه کارآموزی رشته ب,دانلود کارآموزی شرکت مخابرات,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی برق,کارآموزی رشته کامپیوتر,کارآموزی رشته مخابرات,کارآموزی مخابرات,کارآموزی مخابرات MDF,گزارش کارآموزی برق,گزارش کارآموزی رشته مخابرات,گزارش کارآموزی مخابرات دانلود فایل گزارش کارآموزی در واحد MDF شركت مخابرات دانلود فایل بخشی از متن:MDF سالنی می…

 • بررسی تصفیه و شیرین سازی گاز طبیعی با استفاده از روش غربال مولکولی

  اسفنج آهنی,انواع گاز طبیعی,پروژه مهندسی شیمی,دانلود پروژه صنایع پالایش,روش غربالگری در تصفیه گاز,روشهای بیولوژیکی,روشهای شیرین سازی گاز طبیعی,روشهای مختلف شیرین سازی گاز,غربال گری,غشا های پلیمری در شیرین سازی گاز,مضرات گوگرد و ترکیباتش دانلود فایل بررسی تصفیه و شیرین سازی گاز…

 • پاورپوينت ميکرومتر

  پاورپوينت ميکرومتر رفتن به سایت اصلی پاورپوينت کامل دستگاه ميکرومتر ، به همراه تصاوير کامل براي هر عنوانعناوين :تاريخچه و نام دستگاهميکرومتر  خارجياجزاء مختلف ميکرومترخارجيجغجغهقفل ميکرومتر دقت ميکرومترهاميکرومتريونيورسالخواندن ميکرومترميکرومترهاي خارجي ورنيه دارميکرومتر اينچيتنظيم صفر ميکرومترتست تنظيمصفرکردن پوسته وغلافروش اندازه گيرياندازه…

 • پایان نامه بررسي تأثير رنگها بر روي يادگيري كودكان

  پایان نامه تاثیر رنگ در کودکان,پایان نامه تاثیر نقاشی بر کودکان,پایان نامه روانشناسی رنگ در کودک,تاثیر رنگ در یادگیری کودک,تاثیر رنگها بر یادگیری,تاثیر نقاشی بر یادگیری کودک,دانلود پایان نامه روانشناسی رنگ,نقش رنگها در دانش آموزان دانلود فایل پایان نامه بررسي…

 • شبيه سازي و آموزش کولیس ساعتی 1.64 اینچی

  آموزش اندازه گیری در فلش پلیر,آموزش اندازه گیری در مکانیک,آموزش کولیس ساعتی اینچی,آموزش کولیس ساعتی با Flash Player,اندازه گیری در مهندسی مکانیک,شبيه سازي آموزش کولیس ساعتی اینچی,شبیه سازی کولیس ساعتی اینچی,کولیس ساعت,کولیس ساعتی Flash Player دانلود فایل شبيه سازي و…

 • نرم افزار تحت وب تحليل پوششي داده ها (DEA)

  DEA,DEAOS,تحقیق رایگان مدیریت,تحليل پوششي داده ها,دانلود تحقیق مدیریت,دانلود مقاله مدیریت,مقاله رایگان مدیرت,نرم افزار DEA,نرم افزار DEAOS,نرم افزار تحت وب,نرم افزار تحلیل پوششی داده دانلود فایل نرم افزار تحت وب تحليل پوششي داده ها (DEA) دانلود فایل چكيده:تحليل پوششي داده ها…

 • نصب و مستند سازی امکانات Snort

  پروژه IDS,پروژه NIDS,پروژه packet logger,پروژه packet sniffer,پروژه Snort,پروژه تشخیص نفوذ,پروژه نصب امکانات Snort,سامانه‌های تشخیص نفوذ,مستند سازی امکانات Snort دانلود فایل نصب و مستند سازی امکانات Snort دانلود فایل چکيده:سامانه‌های تشخیص نفوذ وظیفه شناسایی و تشخیص هر گونه استفاده غیرمجاز به…

 • تحقیق بررسی رابطه هیجان خواهی با پرخاشگری و معدل در دانش آموزان

  پایان نامه علل پرخاشگری,پرخاشگری,پرخاشگری و معدل دانش آموزان,تاثیر پرخاشگری بر دانش آموزان,تاثیر هیجان بر دانش آموزان,تحقیق عوامل هیجان خواهی,رابطه هیجان خواهی با پرخاشگری,علل پرخاشگری دانش آموزان,هیجان خواهی,هیجان خواهی وپیشرفت تحصیلی دانلود فایل تحقیق بررسی رابطه هیجان خواهی با پرخاشگری و…