تحقیق کامل استفتائات قضايي

استفتائات حقوقی,استفتائات قضايي,انواع استفتائات قضايي,بررسی استفتائات در حقوق,تحقیق استفتائات حقوقی,تحقیق استفتائات فقهی,تحقیق استفتائات قضايي,تحقیق برریس استفتائات قضايي,دانلود استفتائات قضايي,دانلود تحقیق استفت,دانلود تحقیق کامل استفتائات
دانلود فایل تحقیق کامل استفتائات قضايي

دانلود فایل

بخشی از مقدمه:مجموعه اى كه پيش روست هر چند كتاب فتوايى است كه با هدف بيان احكام شرعى فراهم آمده، اما ويژگى موضوع، وزانت علمى و شيوه پاسخگويى، آن را از سطح يك كتاب عمومى، به يك اثر فقهى فتوايى درآورده، تا راهگشاى صاحب نظران، كارشناسان، دست اندكاران قضا و حقوق، بويژه قضات عالى قدر باشد. از اين رو و به فراخور خوانندگان فرهيخته، چند نكته به عنوان پيشگفتار ارائه مى شود: …فهرست مطالب:مقدمهيكم: اجتهاد، حيات اسلامدوم: اجتهاد جواهرىسوم: بالندگى فقهچهارم: منطق و متانت اجتهاد شيعىپنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعىششم: اجتهاد و پرسش هاى نوهفتم: نقش فقه در قضا و حقوقهشتم: اصول و ملاك هاى حاكمنهم: شاخصه كارآمدى فقهدهم: ويژگى اين مجموعهبخش نخست: كليات قضا و راه هاى اثبات دعوافصل اوّل: شرايط و وظايف قاضىمبحث اوّل: شرايط قاضى1 . عدم شرطيت ذكوريت در قاضى2 . عدم شرطيت اجتهاد در قاضى3 . جواز قضاوت غير مجتهد و لزوم عمل حسب قوانين شرعيه مصوّبه4 . قاضى تحكيم5 . رجوع به قاضى غير شيعهمبحث دوم: وظائف قاضى1 . وظيفه قاضى در موارد سكوت قانون2. وظيفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور يا شرع    3 . مسئوليت قاضى در صورت اشتباه ( تقصير )4 . قانون حاكم در دعواى غير مسلمان5 . وضعيت رسيدگى به جرايم ايرانيان در خارج از كشور6 . فصل خصومت با انشاى كتبى    7 . دادرسى غيابى8 . مرور زمان در رسيدگى به دعاوى9 . تجديدنظر خواهى10 . حبس مدعى اعسار11 . حكم به زندان يا تبعيد به مدّت نامعيّنمبحث سوم: مسائل مرتبط1 . توقيف اموال بدهكار توسط برخى از طلبكارها2 . هزينه هاى دادرسى3. عدم جواز اجراى حكم در رسيدگى هاى خارج از صلاحيت دادگاه4 . هديه به قاضىفصل دوم: راه هاى اثبات دعوامبحث اول: اقرار1 . اقرار از روى تهديد2 . استفاده از نوار، فيلم، فاكس و… در اثبات دعوامبحث دوم: شهادت1 . معيار در استماع شهادت شاهد2 . شهادت از روى عدم آگاهى3 . آثار شهادت از روى اكراه4 . تساوى زن و مرد در شهادت5 . شهادت غير شيعه و اهل كتاب6 . اداى شهادت با كتابت7 . اعتبار نوشته هاى غير رسمى8 . نظريه كارشناس9 . احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ11 . راه اثبات اعسارمبحث سوم: علم قاضى1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضىمبحث چهارم: سوگند1 . اثبات حق با سوگند2 . جايگاه سوگند در دعاوى كيفرى3 . لفظ سوگند4 . شرطيت اذن مدعى در احلاف منكر5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »بخش دوم : حدودفصل اول: كليات حدود1 . اجراى حدود در عصر حاضر2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء3 . مجازات حدّى در صورت انكار بعد از اقرار4 . نفى بلد و امكان تبديل به مجازات ديگر5 . جمع بين اعدام و ساير مجازاتها6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام7 . اجراى مجدد حكم اعدام، در صورت زنده ماندن محكوم به اعدام8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى9 . اجراى حكم بر بيمار10 . تأخير اجراى حدّ زن شيرده11 . تخفيف مجازات افراد زير هجده سال12 . توبه مسقط حدّفصل دوم: حدّ زنا1 . تعريف حدّ زنا2 . عدم تأثير استفاده از وسايل پيشگيرى كننده در تحقق زنا3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ    4 . حكم زناى اكراهى5 . تقصير قبلى زن در تحقق اكراه6 . عدم تأثير رضايت بعدى زن در صدق زناى عنفى7 . ادعاى اكراه در زنا8 . عدم تفاوت حكم قتل در زناى به عنف بين مسلمان و غيرمسلمان9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف10 . شرايط احصان    11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع12 . موضوعيت داشتن اقارير اربعه براى اجراى حدّ زنا13 . عدم نفوذ اقرار تلقينى14 . تبديل رجم به نوع ديگرى از قتل15 . فرار از حفره در مجازات رجم16 . سقوط حدّ زنا از شخص ديوانه17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج18 . حكم ضغث در ساير مجازاتها    فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط2 . عدم حدّ لواط در اشخاص ديوانه3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى4 . اكراه در قوّادى و محاربهفصل چهارم: حدّ قذف و مسكر1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرارفصل پنجم: حدّ محاربه1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرايمى نظير هواپيما ربايى و…2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن3 . تشديد مجازات تبعيد به حبس در محلّ تبعيد4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم كننده در مجازات صلب5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازاتفصل ششم: حدّ سرقت1 . معيار طلا يا نقره مسكوك در نصاب حدّ سرقت2 . سرقت اطلاعات سرّى كد شده و رمزدار3 . سرقت از مال مشاع4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى يا سارق6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده7 . لزوم يا عدم لزوم مطالبه در قطع يد8 . تعدّد سرقت و مجازات آن9 . مجازات جايگزين حدّ سرقت10 . استفاده از داروى بى حس يا بى هوش كننده، هنگام اجراى مجازات    11 . نقش عفو در سرقت حدّى12 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در سرقتفصل هفتم: حدّ  ارتداد1 . تعريف مرتد و قلمرو آن2 . شرايط اجراى حكم مرتد3 . توبه مرتد بخش سوم: قصاصفصل اول: تعيين نوع قتل1 . ارتكاب قتل با فعل مادى2 . ارتكاب قتل با فعل غير مادى3 . خطاى در تطبيق در قتل نفس4 . شركت و معاونت در قتل5 . اكراه در قتل6. ايراد ضرب و جَرْح يا قتل با رضايت مجنّى عليهفصل دوم: شرايط قصاص    1 . حكم قتل غير مسلمان توسط مسلمان2. اسلام آوردن كافر پس از ارتكاب قتل مسلمان3 . قتل فرزند توسط پدر يا مادر4 . قتل فرزند نامشروع5 . قصاص پدر توسط فرزند6 . قتل كودك نامشروع7 . سقط و قتل جنين8. قتل از روى ترحم    9 . قتل در اثر دفاع10. قتل مهدور الدم11 . قتل اسير12 . قتل در فراش13 . جهل به حكم در قتل عمدى14 . اذن حاكم شرع در قصاص15 . عدم كفايت علم اجمالى نسبت به قاتلفصل سوم: راههاى ثبوت قتلمبحث اول: اقرارمبحث دوم: شهادتمبحث سوم: قسامه1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه2 . قلمرو قسامه    3 . مقدار قَسامه    4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم5 . كاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتيان قَسامه توسط اولياى دم و عدم ردّ آن به متهم7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه8 . لزوم اتيان قَسامه از روى يقين9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتيان قَسامه توسط مدّعى عليه10 . نصاب قَسامه در جنايت بر اطرافمبحث چهارم: نقش قرعه در تعيين قاتلمبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دمفصل چهارم: كيفيت استيفاى قصاص1 . اولياى دم2 . حدود اختيارات ولىّ دم3 . وظيفه قاضى در صورت صغير يا كافر بودن اولياى دم يا عدم دسترسى به آنان4. تساوى زن و مرد در استيفاى قصاص5. حكم فاضل ديه در قتل چند زن توسط يك مرد6. انتخاب كننده نوع ديه در فاضل ديه7 . پرداخت فاضل ديه از بيت المال8 . ملاك در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس9 . جمع بين قصاص و ساير مجازاتها10 . نحوه اجراى حكم قصاص11 . استفاده از داروهاى بى هوش يا بى حس كننده هنگام اجراى مجازات12 . مدت بقاى حقّ قصاص13 . تأخير اولياى دم در اجراى قصاص14 . حدود اختيار حاكم شرع در استيفا يا تبديل قصاص يا عفو15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى عليه16 . عفو قاتل هنگام اجراى حكم17 . تبديل قصاص نفس به قصاص عضو18 . خودكشى پس از ارتكاب قتل عمدى19 . ظهور علايم حياتى پس از اجراى حكم اعدام يا قصاص20 . فروش اعضاء قبل از قصاص21 . كفّاره قتل عمدى22 . جواز تعزير قاتل عمدى در صورت عدم قصاصفصل پنجم: قصاص عضو    1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف2 . تبعيض در قصاص اطراف3 . تسرى حكم قصاص دست به ساير اعضاى زوج بدن4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پيوند5 . حدود اختيارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغير6 . هزينه درمان پس از اجراى قصاص اطراف يا حد7 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در قصاص8.عدم امكان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى عليهوحاضرنشدن متخصصين فن براى اجراى قصاصبخش چهارم: دياتفصل اول: ماهيت ديه و اَرشْ و برخى موارد آنها1 . ماهيت ديه و برخى موارد آن2 . ماهيت اَرشْ و برخى موارد آنفصل دوم: مقدار ديه قتل نفسمبحث اول: ديه انسان و موضوعيّت نداشتن اعيان سته ديات1 . مقدار ديه انسان2 . تساوى زن و مرد در ديه و اَرشْ3 . تساوى ديه مسلمان با غير مسلمان4 . موضوعيّت نداشتن اعيان ستّه دياتمبحث دوم: محاسبه ديه و نحوه پرداخت آن    1 . معيار محاسبه براى پرداخت ديه2 . عدم تداخل ديه كم در ديه زياد3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غيرجسمى )4 . لزوم جبران ساير آسيبهاى وارده همراه با ضايعه اصلى5 . تأثير درمان و پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه6 . حكم اَرشْ زنان در بيش از ثلث ديه7 . انتخاب كننده نوع ديه8 . نحوه تقسيم ديهمبحث سوم: تغليظ ديه و قلمرو آنمبحث چهارم: خسارات زايد بر ديهمبحث پنجم: مهلت پرداخت ديه و اَرشْفصل سوم: مسئول پرداخت ديه1 . مسئول پرداخت ديه در موارد علم اجمالى2 . مسئوليت جمعى در صورت شركت در ايجاد ضرب و جرح3 . مسئوليت اشخاص حقوقى در پرداخت ديه    4 . مسئوليت كارفرما در پرداخت ديه5 . تعريف عاقله و مسؤوليت آن در پرداخت ديه6 . پرداخت ديه از بيت المال7 . ضامن بودن صبّى مميّز8 . اعسار در پرداخت ديه9 . خوددارى عاقله از پرداخت ديه10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت ديه11 . حدود اختيارات ولىّ يا قيّم در ديه، قصاص و عفو    12 . رضايت مجنّى عليه در عمليات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )13 . عدم تأثير عفو مجنّى عليه نسبت به ايجاد خسارات جديد بر اثر سرايتفصل چهارم: موجبات ضمان (مباشرت، تسبيب، اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب)1 . قتل ديگرى در حال خواب2 . مسئوليت پزشك در برابر آزمايشهاى پزشكى روى بيمار3 . اشتراك در جنايت و مسئوليت تناسبى4 . تسبيب در جنايت5 . اجتماع سبب و مباشر و يا اجتماع چند سبب6 . درجه تقصير يا تأثير در ميزان مسئوليتفصل پنجم: ديه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنين و جنايت بر مردهمبحث اول: ديه يا ارش اعضا1 . ديه مو ( ديه تراشيدن موى سر زن و مرد )2 . ديه چشم ( اَرشْ به دليل پارگى قرنيه چشم )3 . ديه انداختن دندان طفل4 . ديه بندهاى انگشتان دست و نحوه محاسبه آن5 . عدم تأثير ميزان كارايى و ارزش عضوى در تعيين ديه انگشتان6 . ديه و اَرشْ صدمه بر بيضه7 . نحوه تعيين اَرشْ ازاله بكارت8 . ديه حسّ بويايى9 . عدم تفاوت بين اعضاى ظاهرى و باطنىمبحث دوم: ديه استخوانها1 . شكستگى استخوان و جدا شدن تكّه اى از آن2 . ديه شكسته شدن استخوان درشتْ نى و نازكْ نى3 . شكسته شدن استخوان ساق پا همراه با خونريزى4 . ديه شكستگى استخوان همراه با نقص عضو5 . جرح و شكستگى در محلهاى متعدّد6 . عدم تفاوت بين شكسته شدن ستون فقرات و جدا شدن آنها    7 . ديه يا اَرشْ در استخوان كف دست يا پا8 . ديه شكسته شدن استخوان كتف و بازو9 . ديه شكستن استخوان بينىمبحث سوم: ديه جراحات و لطمات1 . تفاوت ديه سر و صورت با ديه ضربات وارده با ساير جاهاى بدن2 . ديه سمحاق3 . صدمات وارده به زير چانه و ترقوّه4 . خسارات حاصله در گوش ، زير چانه، زير لب، داخل بينى و دهان5 . ديه جراحت گردن6 . ديه جراحتى كه به درون بدن انسان وارد مى شود7 . ديه تغيير رنگ8 . اَرشْ نقص زيبايى و تغيير در لحن گفتار    9 . موضوعيت نداشتن شتر و دينار در ديه جراحاتمبحث چهارم: سقط جنين1 . مقدار ديه سقط جنين    2 . ديه سقط جنين نامشروع3 . ديه سقط جنين غيرمسلمانمبحث پنجم: ديه جنايت بر مردهبخش پنجم: تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده1. ملاك تعزير توسط حكومت2. قلمرو تعزير3. نوع و مقدار تعزير4. روش رسيدگى در جرايم موجب تعزيرات حكومتى5. مبادله محكومين به حبس بين كشورها6. معاونت و مشاركت در خودكشى7. معاونت در جرم8. عفو در جرايم تعزيراتى9. تعزير در جرايم حقّ النّاسى على رغم گذشت شاكى10. تسرّى قاعده درء و تسرّى عدم قسم در حدّ به تعزيرات11. شرطيت بلوغ يا تميز در مسئوليت كيفرى    12. اقدام تأمينى براى جلوگيرى از جرم

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تحقیق استفتائات قضايي دانلود استفتائات قضايي تحقیق برریس استفتائات قضايي استفتائات قضايي تحقیق استفتائات حقوقی دانلود تحقیق کامل استفتائات بررسی استفتائات در حقوق تحقیق استفتائات فقهی استفتائات حقوقی انواع استفتائات قضايي دانلود تحقیق استفت

 • تحقیق ارزش تكنيك هاي چند متغيره در تحليل اطلاعات

  تجزیه چند متغیره,تحقیق تحلیل اطلاعات,تحلیل اطلاعات در بازاریابی,تحلیل خوشه ای,تحلیل داده چند متغیره,تحلیل فاكتوری با رگرسیون چندگانه,تكن,روش های تحلیل اطلاعات,شیوه آماری در تحلیل خوشه ای,طبقه بندی شیوه های چند متغیره,كاربردهای تحلیل خوشه ای دانلود فایل تحقیق ارزش تكنيك هاي چند…

 • پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش

  ارزیابی دانش,ارزیابی مدیریت دانش,استفاده دانش,بکارگیری دانش,پرسشنامه آماده مدیریت,پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه مدیریت دانش,تثبیت دانش,تشخیص مدیریت دانش,دانلود پرسشنامه,کسب دانش,مبادله دانش,مدیریت دانش دانلود فایل پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش، به وسیله بوکوتیز و ویلیامز در سال 1999 ایجاد شده…

 • طرح توجیهی کارگاه موزائیک سازی

  طرح توجیهی کارگاه موزائیک سازی رفتن به سایت اصلی مقدمه:با توجه به نیاز مبرم وروز افزون جامعه به ساخت وسازو مسکن وزیاد شدن مسکن سازی طبیعی است که نیاز به مصالح ساختمانی افزایش پیدا می کند.موزائیک هم به عنوان یکی…

 • پرسشنامه استرس شغلی اویانگ

  استرس شغلی,پرسشنامه آماده مدیریت,پرسشنامه استرس شغلی,پرسشنامه استرس شغلی اویانگ,پرسشنامه استرس کاری اویانگ,پرسشنامه اویانگ,پرسشنامه مدیریت,دانلود پرسشنامه دانلود فایل پرسشنامه استرس شغلی اویانگ دانلود فایل توضیحات:این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در سال ۲۰۰۹ توسط اویانگ مورد استفاده قرار گرفته…

 • برنامه ریزی و مدیریت منابع ERP

  ERP,اجرای سیستم ERP,برنامه ریزی منابع,برنامه ریزی منابع ERP,پروزه اجرای ERP,پروژه ERP,پروژه برنامه ریزی منابع,پیاده سازی ERP,تحقیق پیرامون ERP,دانلود پروژه,سیستم ERP,مدیریت منابع,مقاله در مورد ERP دانلود فایل برنامه ریزی و مدیریت منابع ERP دانلود فایل ديباچه:از آنجائيکه محيط کسب و کار…

 • روش‌ها و فنون مشاوره

  روش‌ها و فنون مشاوره رفتن به سایت اصلی   دانلود برچسب ها: مشاوره روانشناسی

 • ازدواج و مهریه در اسلام (پودمان حقوق خانواده - درس حقوق خانواده)

  ازدواج و مهریه در اسلام (پودمان حقوق خانواده - درس حقوق خانواده) رفتن به سایت اصلی مقدمه جامعه شناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی، امروزه از بروز پدیده‌ای خبر می‌دهند که دامن‌گیر زوج‌های جوان شده و گسترش آن سبب گردیده که زندگی…

 • جزوه زبان تخصصی رشته جغرافیا

  جزوه زبان تخصصی رشته جغرافیا رفتن به سایت اصلی جزوه زبان تخصصی رشته جغرافیا توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد…

 • طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گل چینی

  امکان سنجی آموزشگاه صنایع دستی,دانلود طرح توجیهی آموزشگاه گل چینی,طرح تاسیس آموزشگاه ساخت گل چینی,طرح توجیهی صنایع دستی,طرح کارآفرینی آموزشگاه,طرح کسب و کار آموزشگاه صنایع دستی,طرح کسب و کار ساخت گل چینی,کارآفرینی آموزشگاه ساخت گل چینی دانلود فایل طرح توجیهی…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان رباط کریم (واقع در استان تهران)

  استان تهران,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان رباط کریم,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رباط کریم دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان رباط کریم (واقع در استان تهران)…

 • بررسی تقلب و اشتباه در حسابرسی

  اشتباه در حسابداری,اشتباه در حسابرسی,اشتباهات در حسابداری,اشتباهات در حسابرسی,تحقیق اشتباهات حسابداری,تحقیق اشتباهات حسابرسی,تقلب در حسابداری,تقلب در حسابرسی دانلود فایل بررسی تقلب و اشتباه در حسابرسی دانلود فایل مقدمه:قصور یا کوتاهی حسابرس زمانی رخ میدهد که حسابرس کمترین دقتی که طبق…

 • آزمون فراصوتی (تست التراسونیک)

  آزمون التراسونیک,آزمون فرا صوتی,آزمون فراصوتی,آشنایی با UT,تحقیق تست التراسونیک,تحقیق تست غیر مخرب,تحقیق تست فراصوتی,تحقیق مکانیک,تست التراسونیک,تست غیر مخرب UT,تست فراصوتی,دانلود تحقیق,دانلود مقاله تست غیر مخرب دانلود فایل آزمون فراصوتی (تست التراسونیک) دانلود فایل مقدمه:آزمون فراصوتي (UT) به صورت گسترده ايي…

 • بررسی مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

  پایان نامه کاردانی حسابداری,پروژه بررسی دادرسی حسابداری,پروژه بررسی مالی جهاد کشاورزی,پروژه حسابداری سازمان جهاد کشاورزی,پروژه مالی کاردانی حسابداری,حسابداری جهاد کشاورزی,دادرسی حسابداری جهاد کشاورزی,دادرسی سازمان جهاد کشاورزی دانلود فایل بررسی مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی دانلود فایل بخشی از…

 • پایان نامه بررسي و تحليل روند شهر نشيني با تاكيد بر آپارتمان نشيني

  پایان نامه بررسي روند شهر نشینی,پایان نامه معماری شهرسازی,تحقیق پیرامون معماري شهرنشيني,تحقیق معماري شهرنشيني در یک کلان شهر,تحليل روند شه,تحلیل معماري آپارتمان نشینی,دانلود تحقیق معماري شهرنشيني,مباني نظري تحقيق,معماری شهری آپاتمان نشینی دانلود فایل پایان نامه بررسي و تحليل روند شهر…

 • نقشه خطوط هم بارش استان بوشهر

  خطوط هم بارش,دانلود خطوط هم بارش,دانلود شیپ فایل خطوط هم بارش,شیپ فایل خطوط هم بارش بوشهر,شیپ فایل هم بارش,لایه GIS خطوط هم بارش استان بوشهر,نقشه هم بارش,نقشه هم بارش استان بوشهر,هواشناسی دانلود فایل نقشه خطوط هم بارش استان بوشهر دانلود…

 • ده هزار ایمیل فعال جهت بازاریابی هدفمند

  ارسال ایمیل انبوه,ایمیل انبوه,بانک ایمیل ایرانی,بانک ایمیل فعال,تبلیغات انبوه,دانلود ایمیل,دانلود بانک ایمیل,فروش محصولات اینترنتی,مجموعه ایمیل فعال دانلود فایل ده هزار ایمیل فعال جهت بازاریابی هدفمند دانلود فایل توضیحات:امروزه تبلیغات هدفمند، بدون شک یکی از راههای واقعی فروش محصولات و کسب…

 • طرح توجيهي تولید آهک هیدارته

  آهک هیدراته,پروژه کارآفرینی,دانلود طرح توجیهی,روش تولید آهک هیدراته,طرح توجيهي آهک هیدراته,طرح توجيهي توليد آهک آبدیده,طرح توجيهي توليد آهک هیدراته,طرح توجیهی,طرح تولید آهک هیدراته,طرح کارآفرینی,فرمول آهک هیدراته دانلود فایل طرح توجيهي تولید آهک هیدارته دانلود فایل کاربرد و مصارف:آهک آبدار شده…

 • طرح توجیهی تولید بیسکوییت ساده، میشکا و نان شیرینی

  پروژه طرح توجيهي توليد بيسكوييت,پروژه کار آفرینی تولید شیرینی,توليد بيسكوييت,دانلود پروژه كسب و كار,دانلود رايگان طرح كسب و كار و توليد,دانلود طرح توجیهی,طرح توجیهی,طرح توجیهی بیسکوئیت,طرح توجیهی تولید بیسکویت,طرح كسب و كار توليد بيسكوييت دانلود فایل طرح توجیهی تولید بیسکوییت…

 • بررسي تأثير خانواده و مدرسه در جامعه پذيري سياسي دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي

  پایان نامه رشد سیاسی نوجوانان,تاثیر,تاثیر خانواده بر رشد سیاسی,جامعه پذيري سیاست در دانش آموزان,جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان پيش دانشگاهي,دانلود پایان نامه هوش سیاسی,فرهنگ سياسي دانش آموزان,مدرسه و رشد سیاسی دانش آموزان,هوش سیاسی دانش آموزان دانلود فایل بررسي تأثير خانواده…

 • پاورپوینت آشنایی با تولید میلگرد

  بررسی فرایند تولید میلگرد,پاورپوینت درمورد میلگرد,تحقیق پیرامون تولید میلگرد,تحقیق تولید میلگرد,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت میلگرد,روش تولید انواع میلگرد,روش تولید میلگرد,روش ساخت میلگرد دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با تولید میلگرد دانلود فایل مقدمه:در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ارسنجان (واقع در استان فارس)

  استان فارس,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ارسنجان,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ارسنجان (واقع در استان…

 • كارآموزي در كارگاه سيم پيچي و نصب تابلو هاي برق

  كارآموزي در كارگاه سيم پيچي و نصب تابلو هاي برق رفتن به سایت اصلی مقدمه:برق در همه جا حتي در بدن انسان نيز وجود دارد زماني برق در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد كه بصورت الكتريسته جاري باشد هيچگاه…

 • جزوه صرف و نحو رشته عربی

  جزوه صرف و نحو رشته عربی رفتن به سایت اصلی جزوه صرف و نحو رشته  عربی توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  عربی ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی بخش اول صرف و…

 • بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر

  بررسي و مقايسه عزت نفس,تحقیق بررسي و مقايسه عزت نفس,عرت نفس دانشجويان ورزشكار,عزت نفس بين ورزشكاران و غير ورزشكاران,عزت نفس دانسجویان غير ورزشكار,عزت نفس دانشجویان پسر,عزت نفس دانشجویان دختر,مقایسه عزت نفس دانشجويان دختر و پسر دانلود فایل بررسي و مقايسه…

 • پاورپوینت درس 21 تاریخ ادبیات ایران و جهان

  ادبیات ایران و جهان,پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران و جهان,پاورپوینت درس بیست و یک,پاورپوینت درسی تاریخ ایران و جهان,دانلود پاورپوینت تاریخ و ادبیات,دانلود پاورپوینت درس 21 تاریخ ادبیات,درس 21 تاریخ ادبیات ایران,درس 21 تاریخ ادبیات ایران و جهان دانلود فایل پاورپوینت…

 • هارد به هارد کردن

  هارد به هارد کردن رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: هارد هارد کردن

 • فولاد H13

  بررسی H13,بررسی فولاد,بررسی فولاد H13,پروژه متالوژی,تحقیق پیرامون فولادگ,تحقیق متالورژی,خواص فولاد H13,دانلود تحقیق,فولاد H13,متالوژی فولاد H13 دانلود فایل فولاد H13 دانلود فایل توضیحات:پکیجی کامل که در آن به بررسی فولاد H13 پرداخته است که شامل 7 فایل PDF و 2 فایل…

 • بررسي و تحليل نظام ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي کشور و ارائه پيشنهادهاي بهبود

  ارزیابی عملکرد,بررسی نظام ارزیابی عملکرد,تحقیق رایگان مدیریت,تحلیل نظام ارزیابی,دانلود تحقیق مدیریت,دانلود مقاله,دستگاه های اجرایی کشور,راهکار بهبود ارزیابی عملکرد,عملکرد دستگاه های اجرایی,مقاله رایگان مدیریت دانلود فایل بررسي و تحليل نظام ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي کشور و ارائه پيشنهادهاي بهبود دانلود فایل…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان دورود (واقع در استان لرستان)

  لایه مدل رقومی ارتفاعی,لایه مدل رقومی ارتفاعی دورود,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان دورود,نقشه رستری DEM,نقشه رستری DEM دورود,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی دورود,نقشه ی رستری ارتفاع دورود دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان دورود (واقع در استان…

 • دانلود کتاب آشنایی با فقه -دکتر محمد حسین شعبانی- پیام نور- pdf

  دانلود کتاب آشنایی با فقه -دکتر محمد حسین شعبانی- پیام نور- pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب آشنایی با فقه دکتر محمد حسین شعبانی پیام نورمنبع رشته الهیاتشامل 154 صفحه pdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: آشنایی فقه…

 • پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و شیوه های مقابله با استرس با خودکارآمدی دختران

  پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و شیوه های مقابله با استرس با خودکارآمدی دختران رفتن به سایت اصلی پایان نامه ارشد روانشناسی، بررسی رابطه سبک های دلبستگی وشیوه های مقابله با استرس با خودکارآمدی دختران 18-14 سال منطقه 5…

 • دانلود کتاب خوشنویسی و طراحی حروف 2 - تالیف علی اصغر مقتدائی-پیام نور-pdf

  دانلود کتاب خوشنویسی و طراحی حروف 2 - تالیف علی اصغر مقتدائی-پیام نور-pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب خوشنویسی و طراحی حروف 2 تالیف علی اصغر مقتدائی انتشارات پیام نورشامل 104 صفحهpdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود…

 • پروژه کارسنجی و زمان سنجی بخش انبارداری شرکت خودروسازی

  پروژه انجام زمان سنجی,پروژه انجام کارسنجی,پروژه زمان سنجی,پروژه زمان سنجی انبارداری,پروژه زمان سنجی خودروسازی,پروژه کارسنجی,پروژه کارسنجی انبارداری,پروژه کارسنجی شرکت خودروسازی,رسم فلوچارت FPC,فلوچارت FPC کارسنجی دانلود فایل پروژه کارسنجی و زمان سنجی بخش انبارداری شرکت خودروسازی دانلود فایل بخشی از متن:شركت…

 • اصول فقه (بخش )1 رشته فقه ، الهیات

  اصول فقه (بخش )1 رشته فقه ، الهیات رفتن به سایت اصلی   اصول فقه (بخش )1  رشته  فقه ، الهیات    توضیحات محصول :جزوات و کتاب های رشته  فقه ، الهیات  -ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست…

 • تاریخ روانشناسی

  تاریخ روانشناسی رفتن به سایت اصلی این مقاله به تاریخ روانشناسی پرداخته و به صورت دقیق آن را مورد بررسی قرار می دهد در بخش دیگر به رابطه روانشناسی با فلسفه و تاثیر آن در علم روانشناسی می پردازد و…