بررسی و مطالعه میزان شیوع عفونت مخفی با ویروس هپاتیت G در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز

پایان نامه زیست شناسی,پایان نامه عفونت مخفی کبدی,پایان نامه میکروبیولوژی,پیوند کبد,پیوند کبدی مبتلا به سیروز کریپتوژنیک,دانلود پایان نامه,سیروز کریپتوژنیک,عفونت گیرندگان پیوند کبد,میزان شیوع عفونت مخفی کبدی,ویروس هپاتیت G
دانلود فایل بررسی و مطالعه میزان شیوع عفونت مخفی با ویروس هپاتیت G در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز

دانلود فایل

چکیده:ویروس هپاتیت G متعلق به خانواده فلاوی ویریده است و عفونت این ویروس را با بروز آسیب های کبدی ، عملکرد غیر عادی کبد و بد خیمی های کبدی مرتبط می دانند. مطالعات گذشته پیشنهاد دادند که یکی از علل بروز بیماری های کبدی با عامل نا مشخص یا کریپتوژنیک ممکن است ابتلا به عفونت ویروس هپاتیت G باشد. بنابراین در این مطالعه میزان شیوع عفونت ویروس هپاتیت G از طریق روش های مولکولی در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز کریپتوژنیک در مقایسه با سیروز با علت مشخص مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه مقطعی 283 بیمار گیرنده پيوند کبد به 2 گروه مبتلایان به سیروز کریپتوژنیک (122 نفر) و مبتلایان به سیروز با علت مشخص (161 نفر) مورد ارزیابی قرار گرفتند . ابتدا از نمونه های بافت کبد برش های مورد نظر تهیه و پس از استخراج ژنوم ویروس هپاتیت G و سنتز  cDNA از آن با استفاده از روش Nested-RT-PCR راه اندازی شده امکان وجود عفونت با  ژنوم ویروس هپاتیت G در نمونه های بافت مورد نظر مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین میزان نقش فاکتورهای خطر ساز  بالینی و آزمایشگاهی در افزایش بروز عفونت ویروس هپاتیت G، با نسخه 15نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از میان کل بیماران مورد مطالعه ( 283 نمونه) 22 نفر یا 8/7 درصد از این بیماران از نظر وجود ژنوم ویروس هپاتیت G مثبت بودند. در میان مبتلایان به سیروز کریپتوژنیک (9 نفر از 122 نفر، 4/7 درصد) مبتلا به عفونت این ویروس بودند. همچنین از میان مبتلایان به سیروز با علت مشخص (13 نفر از 161 نفر، 1/8 درصد) مبتلا به عفونت ویروس هپاتیت G بودند. از میان فاکتورهای خطرساز تنها میان دامنه سنی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص ارتباط معنی دار مشاهده گردید. از طرف دیگر یک نفر از مبتلایان به سیروز با علت مشخص و همچنین تنها یک نفر از مبتلایان به سیروز کریپتوژنیک بطور همزمان مبتلا به عفونت سیتو مگالو ویروس بودند. از نتایج حاصل از این مطالعه چنین برداشت می شود که میزان شیوع عفونت ویروس هپاتیت G  در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز کریپتوژنیک و هم مبتلایان به سیروز با علت مشخص بالا می باشد. بنابراین تعیین میزان شیوع عفونت این ویروس در زمان قبل از پیوند در هر دو گروه مبتلایان به سیروز می تواند در مدیریت بالینی عوارض کبدی ایجاد شده بوسیله این ویروس در زمان های پس از دریافت پیوند کبد مؤثر باشد.فهرست مطالب:چکیده فصل اول: کلیات        1)مقدمه            1-1)هپاتيت‌ ويروسي      2-1)ویروس هپاتيت  G1-2-1)تاريخچه1-2-2) ساختمان ويروس1-2-4) راه‌هاي انتقال عفونت1-2-5) علايم باليني1-2-6) تشخيص آزمايشگاهی1-3) تاریخچه پیوند کبد1-3-1) معرفی پیوند کبد1-3-2) فیزیولوژی و عملکرد کبد1-3-3)  انواع بیماریهای نیازمند پیوند کبد1-3-3-1) نقص کبدی مزمن 1-3-3-2) نقص کبدی حاد 1-3-3-3) سيروز كبد 1-3-3-4) سیروزصفراوي اوليه 1-3-3-5) كلانژيت اسكلروزان اوليه1-3-3-6) هپاتيت اتوايميون 1-3-3-7) سیروز الکلی 1-3-3-8) كارسينوم سلول كبدي 1-3-4) زمان انجام پیوند1-3-5) انواع عفونت در بیماران دریافت کننده پیوند کبد1-4) مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه عفونت ویروس هپاتیت G با سیروز کریپتوژنیک1-5) اهداف تحقیقهدف کلی1-6) فرضیه ها ی تحقیقفصل دوم: مواد و روش کار     2-1)  جمعيت مورد مطالعه 2-2) لوازم مصرفی 2-3) لوازم غیر مصرفی 2-4) آزمایش های انجام شده در این تحقیق 2-5) روش های ملکولی (Molecular Methods) 2-5-1) واکنش زنجیره ای پلیمراز (Polymerase Chain Reaction, PCR) 2-6) روش  HGV-RT-Nested-PCR   2-6-1) استخراج HGV-RNA از نمونه های بافتی با روش RNX-PLUS 2-6-2) طراحی پرایمرژنوم ویروس هپاتیت G 2-6-3) سنتز CDNA 2-7) آزمایش مرحله اول HGV-RT-PCR       2-7-1) تهیه مخلوط واکنش مرحله اول HGV-RT-PCR2-8) آزمایش مرحله دوم HGV-RT-PCR2-8-1) تهیه مخلوط مرحله دوم واکنش HGV-RT-PCR2-9) الكتروفورز و رنگ آمیزی محصولات PCR 2-10) طرز تهيه بافرها و محلول هاي مورد نياز برای الكتروفورز ژل آگاروز 2-10-1) طرز تهيه بافر TAE 2-10-2) طرز تهيه ژل آگارز 2-11) مشاهده محصولات PCR 2-12) آنالیز آماری فصل سوم: نتايج       3-1) تهيه پرسشنامه 3-2) معرفي گيرندگان پيوند کبد 3-2-1) بررسی وضعیت بیماریهای زمینه ای در گیرندگان پیوند کبد3-2-2) بررسی وضعیت سن گیرندگان پیوند3-2-3) بررسی وضعیت نهایی گیرندگان پیوند بعد از دریافت پیوند کبد 3-2-4) بررسی وضعیت گروه خونی گیرندگان پیوند3-2-5)  معرفی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص (Determined Cirrhosis)  3-2-6) معرفی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت نامشخص (Cryptogenic Cirrhosis)          3-2-7) تعیین فراوانی ژنوم ویروس هپاتیت  G در بافت گیرندگان پیوند کبد3-2-8) تعیین فراوانی ژنوم HBV در بافت گیرندگان پیوند کبد3-2-9) تعیین فراوانی HBsAg در بافت گیرندگان پیوند کبد 3-2-10) تعیین فراوانی عفونت سیتو مگالو ویروس (CMV) در بافت گیرندگان پیوند کبد3-2-11) بررسی عفونت همزمان ویروس هپاتیت G و سیتو مگالو ویروس در گیرندگان پیوند کبد3-2-12) تعیین میزان آنزیم کبدی ( AST) در گیرندگان پیوند کبد 3-3) بررسی ارتباط عفونت ملکولی ویروس هپاتیت G با فاکتورهای خطرساز در کل گیرندگان پیوند کبد3-3-1) بررسی ارتباط عفونت ملکولی ویروس هپاتیت G با فاکتورهای خطرساز در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص (Determined Cirrhosis) 3-3-2) بررسی ارتباط عفونت ملکولی ویروس هپاتیت G با فاکتورهای خطرساز در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت نامشخص (سیروز کریپتوژنیک) 3-3-3) بررسی ارتباط عفونت مخفی ویروس هپاتیت G در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص در مقایسه با سیروز با علت نامشخص (سیروز کریپتوژنیک) 3-3-4) بررسی ارتباط میزان آنزیم های کبدی در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص در مقایسه با سیروز با علت نامشخص (سیروز کریپتوژنیک) 3-3-5) بررسی ارتباط میزان شیوع عفونت CMV در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص در مقایسه با سیروز با علت نامشخص (سیروز کریپتوژنیک) فصل چهارم:  بحث و نتیجه گیری     4-1) بحث4-2) بررسی عفونت همزمان ویروس هپاتیت G با سایر ویروس ها در گیرندگان پیوند کبد4-3)بررسی وضعیت عفونت ویروس هپاتیت G در مبتلایان به سیروز کریپتوژنیک 4-4) نتیجه گیری4-5) پیشنهادات منابع   چکیده فارسی        چکیده انگلیسی  فهرست جداولجدول1- 1: پارامترهای سرمی مفید برای ارزیابی بیوشیمیایی نکروز و فعالیت سلول های کبد    جدول 2-1: توالی آغازگرهای  بیرونی و درونی برای تشخیص ویروس هپاتیت G (GBV-C) جدول2-2: پروتکل سنتز  cDNA       جدول2-3:برنامه زمانی دستگاه ترموسایکلر برای سنتز  cDNA    جدول2-4: پروتکل مرحله اول          جدول2-5: برنامه زمانی دستگاه ترموسایکلر مرحله اول HGV-RT-PCR    جدول2-6:پروتکل مرحله دوم HGV-RT-PC   جدول2-7: برنامه زمانی دستگاه ترموسایکلر مرحله دوم HGV-RT-PCR   جدول 3-1 : پرسشنامه طرح بررسی میزان شیوع عفونت مخفی ویروس هپاتیت G  در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز کریپتوژنیک جدول3-2 : فراوانی گروه سنی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص      جدول3-3: فراوانی گروه خونی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت مشخص       جدول3-4: فراوانی گروه سنی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت نا مشخص    جدول3-5: فراوانی گروه خونی گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز با علت نامشخص     فهرست شکل هاشكل 1-1  : طبقه بندی عوامل ویروسی ایجاد کننده هپاتیت      شکل 1-2 : ساختمان شماتیک ویروس هپاتیت G شکل 1-3 : ساختمان ژنوم ویروس هپاتیت G        شکل 1-4 : نمای تغییرات سرولوژیک و ژنومی ویروس در خون مبتلایان به عفونت ژنوم ویروس هپاتیتG پایدار شكل  1-5 : الگوي استفاده و تفسير تست‌هاي آزمايشگاهي براي تشخيص عفونت ژنوم ویروس هپاتیتG   شکل 3-1 : الکتروفورز محصولات PCR و مشاهده HGV-DNA روی ژل آگاروز       

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
میزان شیوع عفونت مخفی کبدی ویروس هپاتیت G عفونت گیرندگان پیوند کبد پیوند کبدی مبتلا به سیروز کریپتوژنیک پایان نامه عفونت مخفی کبدی ویروس هپاتیت G پیوند کبد سیروز کریپتوژنیک دانلود پایان نامه پایان نامه زیست شناسی پایان نامه میکروبیولوژی

 • پروژه مالی سيستم انبار و خريد در شركت تجهيزات ايمني راهها

  پروژه حسابداری شركت تجهيزات ايمني راهها,پروژه مالی انبارداري,پروژه مالی تجهيزات ايمني راهها,پروژه مالی سيستم خريد,پروژه مالی شركت تجهيزات ايمني راهها,دانلود پروژه شركت تجهيزات ايمني راهها,گزارش حسابداری شركت تجهيزات ايمني راهها,گزارش مالی ش دانلود فایل پروژه مالی سيستم انبار و خريد…

 • پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

  پروژه تولید باتری خودرو,پروژه کارخانه مونتاژ باتری خودرو,پروژه مونتاژ باتری خودرو,طرح توجیهی باتری خودرو,طرح توجیهی تولید باتری خودرو,طرح توجیهی مونتاژ باتری خودرو,کارآفرینی باتری خودرو,کارآفرینی تولید باتری خودرو,کارآفرینی مونتاژ باتری خودرو دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو دانلود فایل…

 • آموزش نرم افزار اکسس 2010

  آموزش نرم افزار اکسس 2010 رفتن به سایت اصلی توضیحات:اکسس یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای بسته ی مایکروسافت آفیس است. این نرم افزار می تواند به خوبی پایگاه داده هایی ایجاد کند که تمامی نرم افزار ها…

 • بررسي چكونگي عملكرد سيستم باركد خوان

  اتصال بارکد خوان به PC,اتصال بارکد خوان به پورت سريال PC,بارکد خوان,بررسي دستگاه بارکد خوان,پروژه باركد خوان,پروژه طراحی بارکد خوان,چگونگی عملكرد سيستم بارکد خوان,ساخت دستگاه باركد خوان دانلود فایل بررسي چكونگي عملكرد سيستم باركد خوان دانلود فایل پيش گفتار:پروژة دستگاه…

 • تحقیق بازاریابی (Marketing)

  ابعاد مارکتینگ,ارکان بازاریابی,اصول بازاریابی,انواع,بازاریابی,تحقیق پیرامون بازاریابی,تحقیق در مورد بازاریابی,تفاوت بازاریابی با تبلیغات,تفاوت بازاریابی با فروش,روش های بازاریابی,کارکرد بازاریابی,مقاله انواع بازاریابی دانلود فایل تحقیق بازاریابی (Marketing) دانلود فایل بخشی از مقدمه:بسیاری از مردم در مورد اصطلاح بازاریابی اشتباه کرده، آن را…

 • بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC

  انتقال انرژی با خطوط HVDC,انواع خطوط HVDC,بررسی خطوط انتقال انرژی,بررسی کامل خطوط HVDC,خطوط HVDC,خطوط انتقال انرژی,خطوط انرژی HVDC,دانلود کتاب HVDC,کتاب تحلیل خطوط HVDC دانلود فایل بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC دانلود فایل توضیحات:کتاب الکترونیکی  بررسی انتقال انرژی به…

 • تحقیق بررسی روش های گوگرد زدایی

  پروژه پتروشیمی و نفت,پروژه روش های گوگرد زدایی,پروژه گوگرد زدایی از نفت,پروژه مهندسی شیمی,پروژه مهندسی نفت,تحقیق دانشگاهی گوگردزدایی,تحقیق مهندسی شیمی,دانلود پروژه گوگردزدایی,دانلود تحقیق گوگرد زدایی,گوگردزدایی,مقاله گوگرد زدایی دانلود فایل تحقیق بررسی روش های گوگرد زدایی دانلود فایل بخشی از متن:گوگرد…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر انزلی (واقع در استان گیلان)

  استان گیلان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر انزلی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر انزلی (واقع…

 • شیپ فایل زمین لغزش های استان کرمانشاه

  GIS,landslide,استان کرمانشاه,دانلود نقشه زمین لغزش ها,شیپ فایل زمین لغزش ها,شیپ فایل زمین لغزش و مرز,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی زمین لغزش ها,لایه زمین لغزش و مرز استان,محدوده سیاسی,محدوده سیاسی و زمین لغزش,نقشه زمین لغزش ها دانلود فایل شیپ…

 • نقشه منحنی های هم تبخیر استان خراسان شمالی

  استان خراسان شمالی,خطوط هم تبخیر,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه هم تبخیر,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,منحنی های هم تبخیر,نقاط هم تبخیر خراسان شمالی,نقشه,هم تبخیر,هواشناسی دانلود فایل نقشه منحنی های هم تبخیر استان خراسان شمالی دانلود فایل - خطوط هم تبخیر، خطوطی که نقاط…

 • استاندارد جوشكاري خطوط لوله نفت، گاز و پتروشيمي

  ISO 3834 1,ISO 3834 2,ISO 3834 3,ISO 3834 4,استاندارد جوشکاری,دانلود استاندارد جوشکاری دانلود فایل استاندارد جوشكاري خطوط لوله نفت، گاز و پتروشيمي دانلود فایل استاندارد جوشكاري مربوط به خطوط توليد لوله نفت ، گاز و پتروشيميISO-3834-1ISO-3834-2ISO-3834-3ISO-3834-4   پرداخت و دریافت…

 • تحقیق روتکیت و امنیت در سیستم عامل

  rootkit,امنیت سیستم عامل,بدافزار,پروژه rootkit,تحقیق امنیت سیستم عامل,تحقیق بدافزار در سیستم عامل,تحقیق پیرامون روتکیت,تحقیق روتکیت سیستم عامل,روتکیت,سیستم عامل دانلود فایل تحقیق روتکیت و امنیت در سیستم عامل دانلود فایل چکیده:امنیت کامپیوتر یک مشکل قدیمی است، که قدمتی به اندازه خود کامپیوتر…

 • رازهای موفقیت در زندگی

  رازهای موفقیت در زندگی رفتن به سایت اصلی رازهای موفقیت در زندگی در برابر افرادی که موجب نا امیدی و دلسردی می شوند ویا احساسات همدلانه را جدی نمی گیرند مقاومت کنید یا از انها دوری کنید. شما آفریننده شگفت…

 • ترجمه برنامه فناوری شهر شيکاگو Chicago technology plan

  ترجمه برنامه فناوری شهر شيکاگو Chicago technology plan رفتن به سایت اصلی حیاتی ترین شهرهای جهان شهروندان خود را به روز آمدترین فناوریهای  مشارکت ساز، آگاهی دهنده و توانمندساز مجهز می کنند.  چشم انداز شهردار امانوئل برای رسیدن به این…

 • تحقيق زبان (گرامر)

  تحقيق زبان (گرامر) رفتن به سایت اصلی قسمتی از متن:قبل از پرداختن به اين موضوع بايستي بدانيم که اسم چيست و نقش دستوري آن در جملات چگونه است . تعرف : اسم کلمه ايست که براي ناميدن اشخاص. اشياء، و…

 • بررسی آمار بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه

  آمار استفاده از کامپیوتر و عملکرد دانش آموزان,آمار رابطه استفاده از رایانه و عملکرد تحصیلی,آمار کیفیت تحصیل و رایانه,بررسی آماری رابطه رایانه و عملکرد تحصیلی,پروژه آمار استفاده از کامپیوتر و تحصیل,دانلود پر,دانلود پروژه آمار,دانلود تحقیق آمار دانلود فایل بررسی آمار…

 • پلان معماري ويلاي شيك و زيبا

  dwg,اتوكد,پلان ساختمان,پلان ساختمان ويلاي شيك,پلان معماري,پلان معماري ويلاي شيك و زيبا,دانلود پلان معماری ويلاي زيبا,دانلود نقشه ويلاي شيك و زيبا,معماري,نقشه اتوکد معماری ويلاي شيك,نقشه معماري,نقشه هاي اتوكد دانلود فایل پلان معماري ويلاي شيك و زيبا دانلود فایل توضیحات:دانلود پلان معماري…

 • گزارش كارآموزي اجرای ساختمان فلزی

  پروژه کار,پروژه کارآموزی رشته عمران,پروژه کارآموزی ساختمان فلزی,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کاراموزی ساختمان فلزی,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی رشته عمران,کارآموزی ساختمان فلزی,کارآموزی سازه فلزی,کارآموزی مهندسی عمران,گزارش کارآموزی عمران دانلود فایل گزارش كارآموزي اجرای ساختمان فلزی دانلود فایل توضیحات:دانلود گزارش كارآموزي رشته عمران ساختمان…

 • طراحی معماری مرکز همایش های مشهد

  ایان نامه معماری,پایان نامه رساله معماری,پایان نامه معماری مرکز همایش,پروژه معماری مرکز همایش,رساله معماری,طراحی مراکز همایش,طراحی معماری مرکز همایش,معماری مراکز همایش,معماری مرکز همایش دانلود فایل طراحی معماری مرکز همایش های مشهد دانلود فایل بخشی از پیشگفتار:مشارکت به معنای عام خود…

 • دانلود کتاب ماشينها و تجهيزات ثابت زراعي- تالیف دكتر اسماعيل صيدي- پیام نور- pdf

  دانلود کتاب ماشينها و تجهيزات ثابت زراعي- تالیف دكتر اسماعيل صيدي- پیام نور- pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب ماشينها و تجهيزات ثابت زراعي تالیف دكتر اسماعيل صيدي انتشارات پیام نورشامل 60 صفحه با فرمت pdf   پرداخت و دریافت…

 • مبانی نظری کیفیت خدمات بر اساس مدل سروکوال

  پایان نامه کیفیت خدمات,پیشینه تحقیق کیفیت خدمات,تئوريهای کیفیت خدمات,دانلود مبانی نظری پایان نامه,مبانی مدل های کیفیت خدمات,مبانی نظری پایان نامه,مبانی نظری در کیفیت خدمات,مدل سروکوال کیفیت خدمات,نظريه های کیفیت خدمات دانلود فایل مبانی نظری کیفیت خدمات بر اساس مدل سروکوال…

 • پاورپوینت میزان استاندارد نویز در خطوط ADSL

  Line Attenuati,noise در اینترنت,SNR,استاندارد نویز در اینترنت,اندازه گیری SNR,پاورپوینت ADSL,پاورپوینت میزان نویز در adsl,خط رانژه,روش کاهش نویز اینترنت,شاخص SNR,شاخصهای نویز,میزان SNR در اینترنت,میزان نویز ADSL,نویز در اینترنت adsl دانلود فایل پاورپوینت میزان استاندارد نویز در خطوط ADSL دانلود فایل بخشی…

 • کتاب Wireless Communication Systems: Advanced Techniques for Signal Reception

  دانلود Wireless Communication Systems: Advanced Techniques for Signal Reception,دانلود رایگان کتاب,دانلود رایگان کتاب زبان اصلی,دانلود کت,دانلود کتاب,دانلود کتاب Wireless Communication Systems,دانلود کتاب زبان اصلی,دانلود کتاب سیستم ها بیسیم دانلود فایل کتاب Wireless Communication Systems: Advanced Techniques for Signal Reception دانلود…

 • شیپ فایل شهرستان های استان خوزستان

  GIS,township,استان خوزستان,دانلود شهرستان ها,شیپ فایل شهرستان,شیپ فایل شهرستان ها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرستان ها,نقشه شهرستان ها دانلود فایل شیپ فایل شهرستان های استان خوزستان دانلود فایل مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree…

 • نقشه خطوط همدمای استان بوشهر

  خطوط هدمان,دانلود خطوط همدما,دانلود شیپ فایل خطوط همدما,شیپ فایل خطوط همدمای بوشهر,شیپ فایل همدما,لایه GIS خطوط همدما استان بوشهر,نقشه همدما,نقشه همدمای استان بوشهر,هواشناسی دانلود فایل نقشه خطوط همدمای استان بوشهر دانلود فایل خطوط همدما، خطوطی که در روی نقشه های…

 • مقاله معرفی نسخه نو یافته خطی از رشید الدین وطواط

  آثار خطی وطواط,تحقیق نسخه خطی وطواط,دانلود مقاله ادبیات,دانلود مقاله رشید الدین وطواط,رساله های چهار گانه وطواط,رشید الدین وطواط,مقاله نسخه نویافته خطی,نسخه خطی رشید وطواط,نسخه خطی نو یافته دانلود فایل مقاله معرفی نسخه نو یافته خطی از رشید الدین وطواط دانلود…

 • تحقیق اعجاز در قرآن

  اعجاز در قرآن,انواع اعجاز قرآن,بررسی معجزه های قرآن,تفسیر اعجاز قرآن کریم,تفسیر قرآن کریم,دانلود تحقیق اعجاز در قرآن,معجزه در قرآن,معجزه های قرآن,معجزه های قرآن کریم دانلود فایل تحقیق اعجاز در قرآن دانلود فایل بخشی از متن:قرآن از دو جنبه معجزه است:…

 • پاورپوینت طرح کارآفرینی توليد پوشك بچه

  پاورپوینت طرح توجیهی پوشک بچه,توجیه اقتصادی پوشک بچه,توجیه مالی پوشک بچه,تولید پوشک بچه,دانلود پاورپوینت,دانلود طرح توجیهی پوشک بچه,روش تولید پوشک بچه,طرح تولید پوشک بچه,طرح کارآفرینی پوشک بچه,فرایند تولید پوشک بچه,کارآفرینی توليد پوشك بچه دانلود فایل پاورپوینت طرح کارآفرینی توليد پوشك…

 • ارزیابی عملکرد اتوبوس رانی اصفهان

  ارزیابی عملکرد اتوبوس رانی اصفهان رفتن به سایت اصلی این پروژه را خودم انجام داده ام .با پخش کردن 750 پرسشنامه و آمار گیری برای درس حمل و نقل ..هم فیل ورد هم پاور پوینت..   پرداخت و دریافت فایل…

 • پاورپوینت تربیت بدنی و ورزش در قرون وسطی

  پاورپوینت تربیت بدنی,پاورپوینت ورزش در قرون وسطی,تاریخ ورزش قرون وسطی,تاریخچه ورزش در قرون وسطی,تحقیق پیرامون ورزش قرون وسطی,تحقیق ورزش قرون وسطی,دانلود پاورپوینت تربیت بدنی قرون وسطی,ورزش در قرون وسطی دانلود فایل پاورپوینت تربیت بدنی و ورزش در قرون وسطی دانلود…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جهرم (واقع در استان فارس)

  استان فارس,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جهرم,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جهرم (واقع در استان…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ورزقان (واقع در استان آذربایجان شرقی)

  استان آذربایجان شرقی,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان ورزقان,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ورزقان دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ورزقان (واقع در استان آذربایجان شرقی) دانلود…

 • جزوه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها (دکتر عارف آذر)

  جزوه پلیمر دکتر عارف آذر,جزوه پلیمر عارف آذر,جزوه خواص پلیمرهها,جزوه خواص فیزیکی پلیمرها,جزوه خواص فیزیکی مکانیکی پلیمر ها,جزوه خواص مکانیکی پلیمرها,خواص پلیمر ها,دانلود جزوه خواص پلیمرها,دانلود جزوه دکتر عارف آذر دانلود فایل جزوه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها (دکتر عارف…

 • طراحی دستگاه مداد تراش

  SOLID WORKS,پروژه SOLID WORKS,پروژه دستگاه مداد تر,پروژه سالیدورک,پروژه طراحی دستگاه مداد تراش,دستگاه مداد تراش,طراحی دستگاه مداد تراش,طراحی سالیدورک,طراحی سه بعدی دستگاه مداد تراش,طراحی مداد تراش در SOLID WORKS,طراحی مداد تراش در سالید ورک دانلود فایل طراحی دستگاه مداد تراش دانلود…

 • روش استفاده از متون علمی شیمی

  روش استفاده از متون علمی شیمی رفتن به سایت اصلی روش استفاده از متون علمی شیمی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: روش استفاده از متون علمی شیمی