بررسی جهش های ژن CFTR در مردان نابارور مبتلا به انواع مختلف آزوسپرمی انسدادی

آزوسپرمی انسدادی,بررسی,بررسی جهش ژن CFTR,بررسی جهش های ژن,بررسی جهش های ژن در مردان نابارور,بررسی ژنی انواع آزوسپرمی انسدادی,پایان نامه جهش ژنی,پایان نامه ژنتیک,جهش ژنی مردان نابارور,دانلود پایان نامه,ژن در مردان نابارور,مردان نابارور
دانلود فایل بررسی جهش های ژن CFTR در مردان نابارور مبتلا به انواع مختلف آزوسپرمی انسدادی

دانلود فایل

چکیده فارسی:سیستیک فیبروزیس (CF) یکی از شایع ترین بیماریهای اتوزومال مغلوب در سفیدپوستان ،با  بروز 1 در 2500 است ودر اثر نقص در  ژن CFTR  ایجاد می شود که این ژن، کد کننده پروتئینی است که به عنوان یک کانال کلرید در غشائ سلول های اپیتلیال، لوله های تنفسی، لوزالمعده، روده، غدد عرق و مجاری واز دفران واقع شده است. نقص در ژن CFTR باعث ایجاد غلظت غیر طبیعی کلرید در امتداد غشا سلول های اپیتلیال شده که منجر به بیماری ریوی پیشرونده،اختلال عملکرد پانکراس،افزایش کلریدعرق و ناباروری مردان می شود.در مطالعه حاضر فرکانس و ماهیت جهش ها و برخی از پلی مورفیسم ها ی ژن CFTR در مردان نابارور مبتلا به آزواسپرمی انسدادی ارزیابی شد.در مجموع از 76 بیمار و 50 مرد بارور ،یک پانل از 5 جهش شایع در CFTR با استفاده از تکنیک PCR – ARMS غربالگری شد همچنین اگزونهای داغ از نظر جهش( 7،10،11،20،21،4) در ژن CFTR با استفاده از روش PCR – SSCP و در پی آن با توالی یابی غربالگری شدند. 18 بیماربا آزواسپرمی و CBAVD ، 53 بیمار مبتلا به آزواسپرمی بدون CAVD (Non-CAVD) و 5 بیمار مبتلا به آزواسپرمی و CUAVD بیماران مورد مطالعه مارا تشکیل می دادند. طول ناحیه پلی T (آللهای 5T،7T و 9T) واقع در splice-acceptor site اینترون 8/اگزون9 و پلی مورفیسم M470V واقع در اگزون 10 با استفاده از روش PCR-RFLP مشخص شد.در 7 نفراز 18 بیمار مبتلا به CBAVD ، جهش CFTR یافت شد ، سه نفراز بیماران هرکدام دارای یک جهش ΔF508بودند. آلل5T  در سه نفر از این بیماران یافت شد. در یک بیمار ، آلل 5T با جهشی غیر ازΔF508 همراه بود. در بیماران با CUAVD فقط یک جهش CFTR مشاهده شد. جهش های شایع CFTR در 9 نفر از 53بیمارمبتلا به Non-CAVD ، یافت شد و پنج نفر ازاین بیماران دارای یک جهش ΔF508بودند. آلل5T  در پنج مورد از این بیماران یافت شد. در دو بیمار ، آللT5 با ΔF508 همراه نبود و در هشت بیمار حامل آلل 5T هیچیک از جهش های شایع یافت نشدند . در بیماران  مبتلا به  CBAVD ، Non-CAVD و CUAVD فراوانی آلل5Tبه ترتیب22 ٪ ،14 ٪ (معنی دار نسبت به گروه کنترل)و10 ٪ (غیر معنی دار نسبت به گروه کنترل) بدست آمد.جهش آلل5Tبا طیف وسیعی از تظاهرات بالینی و فرکانس بالا در بیماران CBAVD مشاهده شد.ژنوتیپ 5T/M470 به ترتیب در 3 ، 5 و 1 نفرو ژنوتیپ 5T/V470 . به ترتیب در 0،1 و  0 نفرو 5T همراه با فرم هتروزیگوت M470V به ترتیب در 5،8و0 نفراز بیماران CBAVD ، غیر CAVD و CUAVDیافت شد.مشاهدات ما نشان داد که ژن CFTR در روند اسپرماتوژنز و یا در آسیب شناسی دستگاه تناسلی نقش دارد.در بیماران بر خلاف گروه کنترل فرکانس آلل M470بالاتر از آللV470  بود واین نشان می دهد که آلل M470 با نقص پروتئین CFTRمرتبط است.اگر مرد مبتلا به CBAVD ، Non-CAVD و CUAVD باشد حتی با وجود سابقه خانوادگی منفی. از نظر CF غربالگری جهش CFTR قبل از درمان ناباروری ضروری خواهد بودکلمات کلیدی:جهش CFTR ، CBAVD ، آزواسپرمی انسدادی ، تکنیک PCR-ARMS-فهرست مطالب:چکیده فارسی         فصل اول        1-1 . مقدمه   1- 2.  ناباروری         1-2-1 . ناباروری در مردان     1-2-1-1 . عوامل مؤثر در ناباروري مردان     1-2-1-1-1. اختلالات ژنتيكي 1-2-1-1-1-1.كروموزوم Y      1-2-1-1-1-1-1. بازوي كوتاه كروموزوم Y  (YP)       1-2-1-1-1-1-2. بازوي بلند كروموزوم Y (Yq)         1-2-1-1-2. انواع ناهنجاري‌هاي اسپرمي در مردان نابارور  1-2-1-1-2-1.انواع آزوسپرمی         1-3 . ژن CFTR         1-3-1 . ساختار پروتئین CFTR        1-3-2 . عملکرد پروتئین CFTR        1-3-3 . ارتباط جهش ژن CFTR وبیماری      1-3-4 . ساختار ژن CFTR     1-3-5.  ساختار mRNAاي ژن CFTR 1-4 . سیستیک فیبروزیس(فیبروز کیستیک)1-5.  تشخیص پیش از تولد  1-6.ضرورت انجام تحقيق      1-7.اهداف تحقيق     1-8.سؤالات و فرضیه ها       فصل دوم       2-1.تاریخچه ومروری بر مطالعات گذشته     2-2. تاثير پلی مورفیسم هاي ژن CFTR      2-3.ارتباط جهش در ژن CFTRوآزواسپرمی  فصل سوم      3-1.نمونه گيري        3-1-1.نمونه هاي خوني       3-2.استخراج DNAاز نمونه هاي خون         3-3.تعيين غلظت DNA        3-3-1. مراحل انجام روش اسپکتروفتومتري 3-3-2. بررسي کيفي DNA استخراج شده به روش الکتروفرز روي ژل آگارز        3-4. واکنش های زنجیره ای پلی مرازی(PCR)       3-4-1. مواد اوليه واكنش PCR         3-4-2. سيكلهايPCR          3-4-3.روش انجام PCR         3-5.مواد و محلولهای مورد نیاز برای الكترو فورز ژل آگارز    3-6.تهيه ژل آگارز5/1%        3-7. الکتروفرز محصولات PCR بر روي ژل پلي اکريل آميد    3-7-1.مواد و محلول های مورد نیاز برای تهیه ژل پلی اکریل آمید 3-7-2. تهيه ژل پلي اكريل 3-7-3.PCR-RFLP      3-7-4.تهيه ژل SSCP  3-8. رنگ آميزي ژل پلي آکريل آميد به روش نيترات نقره    3-8-1. مواد و محلول هاي مورد نياز براي رنگ آميزي نیترات نقره 3-8-2.روش انجام رنگ آميزي نيترات نقره    3-9.انجام SSCP        3-10.طراحی پرایمر   3-11.نحوه آماده سازي پرایمرها      3-12 PCR-RFLP.   3-12-1.انجام PCR-RFLP    3-13. ARMS-PCR..         3-14.توالی یابیDNA(DNA Sequencing)   3-15.مراحل خواندن توالي    3-16.آنالیز آماری      فصل چهارم    کلیات  4-1.بررسی و نگهداری نمونه های حاصل از استخراج DNAژنومی 4-2. نتایج بررسی جهش های شایع ΔF508، G542X، N1303K و W1282X       4-3. نتایج بررسی جهش شایع W1282X با استفاده از روشSingle ARMS PCR  4-4. نتایج بررسی جهش R117H    4-5. نتایج بررسی اگزون10 ژن  CFTRبا استفاده ازتکنیک SSCP – PCR   4-6. نتایج بررسی اگزون21 با استفاده ازتکنیک PCR-SSCP        4-7. نتایج بررسی پلی مورفیسم پلیT ژن CFTRبا استفاده ازتکنیک PCR-RFLP.، آنزیم Hpa1 و پرایمرهای CFT5،CF9RRو CFT7،CF9RR 4-8.نتایج بررسی پلی مورفیسم M470V ژن CFTRبا استفاده ازتکنیک PCR-RFLP. و آنزیم Hph1 و پرایمرهای اگزون10        فصل پنجم     5-1.بحث وتفسير      5-2.نتیجه گیری نهائی        5-3.پیشنهادها         6. منابع          چکیده انگلیسی    فهرست اشکال: شكل 1-1. پروتئين CFTR    شكل 1-2.فرد مبتلابه CFو شجره نامه مربوطه      شكل2-1.مراحل لقاح خارج رحمي از نوع ميكرو اينجكشن (ICSI) شکل 3-1. توالي ژن CFTR را نشان مي دهد        شکل 3-2. مرحله اول خواندن توالي          شکل 3-3. مرحله دوم از خواندن توالي       شکل 3-4. مرحله سوم خواندن توالي        شکل3-5. .مرحله چهارم خواندن توالي      شکل 3-6. .مرحله پنجم خواندن توالي       شکل 3-7. .مرحله پاياني خواندن توالي     شکل 1-4. .نتایج حاصل از استخراج DNA   شکل 4-2. تعیین جهش های شایع ΔF508، G542X، N1303K     شکل 4-3. تعیین جهش W1282X با استفاده از روش ARMS-PCR          شکل 4-4. شناسایی جهش R117H با استفاده از روش PCR-RFLP .     شکل 4-5-1. نمونه ای از ژل SSCP در مورد اگزون 10 ژن CFTR    شکل4-5-2.نتیجه توالی یابی جهش حذف(∆F508)در اگزون 10 ژن CFTR         شکل 4-6-1. نمونه ای از ژل SSCP در مورد اگزون 21 ژن CFTR    شکل 4-6-2. تغییر نوکلئوتیدی)  3933T>G (S1311R در اگزون 4 ژن CFTR        شکل 4-7. شناسایی پلی مورفیسم پلیT          شکل 4-8. شناسایی پلی مورفیسم   M470V      شکل5-1. پروتئين CFTR       شكل 5-2.تاثير آللهاي ويژه روي مقدار پروتئين CFTRداراي عملكرد            فهرست جدولها:جدول 2-1. انواع جهش های رایج ژن CFTR و توزیع جهانی آنها    جدول3-1.پارامترهای  مایع منی و خون بیمارانCAVD Non          جدول3-2.پارامترهای  مایع منی و خون بیماران  CBAVD   جدول3-3.پارامترهای  مایع منی و خون بیماران  CUAVD   جدول.3-4.برنامه PCR براي تکثیر اگزون های7،10،11،20،21ژنCFTR     جدول.3-5.برنامه PCR براي تکثیر اگزون 4ژن CFTR جدول.3-6.شرایطPCR براي تکثیر اگزون های7،10،11،20،21،4 ژنCFTR  جدول3-7.توالی پرایمرهای اگزونهای Hot spot      جدول3-8. برنامه PCR جهت PCR-RFLP   جدول.3-9.شرایطPCR براي PCR-RFLP     جدول3-10. توالی پرایمر های اگزون 9/اینترون8 جهت تشخیص  پلی مورفیسم  پلیT  جدول3-11.توالی پرایمر های اگزون 4 جهت تشخیص  جهش R117H     جدول3-12. توالی پرایمر های مخصوص ARMS PCR         جدول3-13.برنامه Multiplex براي تشخيص جهش هاي F508,G542X,N1303K جدول3-14. برنامه Single ARMS PCR براي تشخيص جهش      جدول3-15. برنامه Single ARMS PCR براي تشخيص جهش        جدول.3-16.شرایطPCR براي ARMS-PCR    جدول 4-1. نحوه شناسایی جهش R117H با استفاده از روش PCR-RFLP         جدول4-2.نتايج تكنيك ARMS PCR بيماران Non-CBAVD Obstructive Azoospermia مورد مطالعه         جدول4-3. فركانسهاي آللي و ژنوتيپي بيماران Non-CBAVD Obstructive Azoospermia مورد مطالعه   جدول4-4.نتايج تكنيك ARMS PCR براي بيماران CBAVD Obstructive Azoospermia      جدول4-5.نتايج تكنيك ARMS PCR براي بيماران CUAVD Obstructive Azoospermia      جدول4-6. فركانسهاي آللي و ژنوتيپي در بيماران CBAVD Obstructive Azoospermia    جدول4-7. فركانسهاي آللي و ژنوتيپي در بيماران CUAVD Obstructive Azoospermia   جدول4-8.نتايج تكنيك PCR-RFLP براي بيماران Non-CBAVD Obstructive Azoospermia          جدول4-9.نتايج تكنيك PCR-RFLP براي بيماران CBAVD Obstructive Azoospermia       جدول4-10.نتايج تكنيك PCR-RFLP براي بيماران CUAVD Obstructive Azoospermia          جدول4-11.فرکانس ژنوتیپهای پلیT در بیماران CUAVDبا تکنیک  PCR-RFLP     جدول4-12.فرکانس آللهای پلی T در بیماران CUAVDبا تکنیک  PCR-RFLP        جدول4-13.فرکانس ژنوتیپهای پلی مورفیسم  M470V در بیمارانCUAVD  با تکنیک  PCR-RFLP جدول4-14.فرکانس آللهای پلی مورفیسمM470Vدربیماران CUAVD با تکنیک PCR-RFLP   جدول4-15.نتايج تكنيك PCR-RFLP پلی مورفیسمهای پلی Tو M470Vدرافراد شاهد     جدول4-16.فرکانس ژنوتیپهای پلیT در بیماران CUAVDبا تکنیک  PCR-RFLP     جدول4-17.فرکانس آللهای پلیT در بیماران CUAVDبا تکنیک  PCR-RFLP         جدول4-18.فرکانس ژنوتیپهای پلی مورفیسمM470Vدربیماران CBAVD با تکنیک  PCR-RFLP جدول4-19.فرکانس آللهای پلی مورفیسمM470Vدربیماران CBAVD با تکنیک PCR-RFLP  جدول4-20.فرکانس ژنوتیپهای پلیT در بیمارانCAVD Non-با تکنیک  PCR-RFLP جدول4-21.فرکانس آللهای پلیT در بیمارانCAVD Non-با تکنیک  PCR-RFLP    جدول4-22.فرکانس ژنوتیپهای پلی مورفیسمM470Vدر بیماران Non-CAVD با تکنیک  .PCR-RFLP       جدول4-23.فرکانس آللهای  پلی مورفیسمM470V در بیماران  Non-CAVD با تکنیک  PCR-RFLP جدول4-24.جهش ها و پلی مورفیسم های شناخته شده در 152ژنCFTRدر بیماران مورد مطالعه 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسی جهش ژن CFTR جهش ژنی مردان نابارور بررسی ژنی انواع آزوسپرمی انسدادی بررسی جهش های ژن مردان نابارور بررسی جهش های ژن در مردان نابارور آزوسپرمی انسدادی ژن در مردان نابارور دانلود پایان نامه پایان نامه ژنتیک پایان نامه جهش ژنی بررسی

 • پاورپوینت-اصول بتن ریزی زیر آب- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt

  پاورپوینت-اصول بتن ریزی زیر آب- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt رفتن به سایت اصلی در بسیاری از پروژه های دریایی بتن ریزی زیر آب یک فناوری مورد تقاضا و دشوار بوده که عمدتاَ در برنامه زمان بندی پروژه یک مسیر بحرانی تلقی…

 • اثرات افت خواص مغناطیسی هسته روی دمای مبدل توان ایزوله شده با روغن خنک قدیمی

  اثرات افت خواص مغناطیسی هسته روی دمای مبدل توان ایزوله روغن خنک قدیمی,افت خواص مغناطیسی,افت خواص مغناطیسی هسته,تحقیق رشته مکانیک,خواص مغناطیسی هسته,دانلود تحقیق مکانیک,دانلود مقاله,دانلود مقاله مکانیک,دمای مبدل توان دانلود فایل اثرات افت خواص مغناطیسی هسته روی دمای مبدل توان…

 • پاورپوینت بيماريهاي ناشي از عوامل زيست شناختي محيط كار

  بيماريهاي محیط کار,بیماری های میکروبی محیط کار,بیماری های ناشی از ارگونومی,پاورپوینت بهداشت حرفه ای,پاورپوینت بیماریهای محیط کار,تحقیق عوارض ناشی ارگونومی,دانلود پاورپوینت عوارض ارگونومی,عوامل زيست شناختي محيط كار دانلود فایل پاورپوینت بيماريهاي ناشي از عوامل زيست شناختي محيط كار دانلود فایل…

 • گزارش کارآموزی عمران، ساختمان بتنی

  پروژه کارآموزی عمران,دانلود پروژه کارآموز,دانلود کارآموزی رشته عمران,دانلود کارآموزی عمران,دانلود گزارش کارآموزی سازه بتنی,کارآموزی اجرای ساختمان بتنی,کارآموزی شرکت بهینه سازان شرق,گزارش کارآموزی اجرای ساختمان,گزارش کارآموزی ساختمانی بتونی دانلود فایل گزارش کارآموزی عمران، ساختمان بتنی دانلود فایل بخشی از متن:محل كار…

 • مجموعه سمپل اتوكد بيمارستان

  اتوكد,اتوکد بيمارستان,بيمارستان,دانلود اتوکد بيمارستان,دانلود سمپل اتوکد,سمپل اتوکد,مجموعه سمپل بيمارستان دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد بيمارستان دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد بيمارستان   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: اتوكد مجموعه سمپل بيمارستان دانلود اتوکد بيمارستان سمپل اتوکد دانلود سمپل اتوکد…

 • بررسی و شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان دختر

  بررسی بد حجابی دانش آموزان دختر,بررسی عوامل بد حجابی,پایان نامه بدحجابی دختران,شناخت عوامل بد حجابی,علل بدحجابی دانش آموزان,عوامل بدحجابی دختران,عوامل دختران بد حجاب,عوامل مؤثردر بد حجابی دانلود فایل بررسی و شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان دختر دانلود فایل…

 • بررسی سیستم GPS و کاربردهای آن

  GPS چيست,اصول GPS,انواع کاربرد GPS,بررسی کامل GPS,پروژه GPS,تحقیق GPS,سیستم GPS,کاربرد GPS,کاربردهای GPS دانلود فایل بررسی سیستم GPS و کاربردهای آن دانلود فایل بخشی از متن:اختراع تلفن نيز مانند هر اختراع مهم ديگر مبتنی بر کوشش‌ها و تجربيات گذشتگان و نتيجه…

 • پروژه امنيت در شبكه هاي بي سيم

  WPA در امنیت شبکه,استاندارد WPA,استاندارد امنیت شبکه بی سیم,امنيت شبكه بي سيم,امنیت شبکه بیسیم,امنیت شبکه های بی سیم,انواع امنیت در شبکه بی سیم,پایان نامه امنیت شبکه,پروژه امنیت در شبکه بی سیم,تحقیق امنیت شبکه بیسیم دانلود فایل پروژه امنيت در شبكه…

 • نقش زنان و دختران در دفاع مقدس و جنگ نرم

  نقش زنان و دختران در دفاع مقدس و جنگ نرم رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: نقش زنان دختران دفاع مقدس جنگ نرم

 • پاورپوینت عملیات حرارتی آلیاژ Cu-Al

  alloy,آلیاژ آلومینیوم,آلیاژهای کوپر آلومینیوم,پاورپوینت آلیاژهای Al,پاورپوینت عملیات حرارتی,پاورپوینت متالوژی,تحقیق عملیات حرارتی,دانلود پاورپوینت,عملیات حرارتی,عملیات حرارتی آلیاژ Al,عملیات حرارتی آلیاژ cu Al دانلود فایل پاورپوینت عملیات حرارتی آلیاژ Cu-Al دانلود فایل توضیحات:در این پاورپوینت عملیات حرارتی آلیاژ  Cu- Al  مورد بررسی و…

 • پاورپوینت حکایت های مدیریتی

  پاورپوینت حکایت در مدیریت,پاورپوینت مدیریت,حکایت های مدیریتی,داستان های مدیریت,دانلود پاورپوینت,قصه های مدیریتی,مثال های مدیریتی دانلود فایل پاورپوینت حکایت های مدیریتی دانلود فایل بخشی از متن:يك مشاور مي‌ميرد و در آن دنيا در صفي كه هزاران نفر جلوي او بودند براي…

 • گزارش کارآموزی رشته عمران احداث ساختمان

  دانلود پروژه ک,دانلود کارآموزی احداث ساختمان,دانلود گزارش کار احداث ساختمان,دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران,دانلود گزارش کارآموزی ساختمان,کارآموزی احداث ساختمان,کارورزی احداث ساختمان,گزارش کارآموزی احداث ساختمان,گزارش کارآموزی عمران ساختمان دانلود فایل گزارش کارآموزی رشته عمران احداث ساختمان دانلود فایل بخشی از متن:در…

 • پلان ساختمان 2 طبقه، هر واحد 180 متر

  پلان 2 طبقه هر واحد 180 متر,پلان اتوکد ساختمان 2 طبقه,پلان ساختمان 2 طبقه,دانلود پروژه اتوکد,دانلود پروژه معماری,دانلود پلان ساختمان 2 طبقه,دانلود پلان معماری,دانلود نقشه اتوکد,دانلود نقشه ساختمان,نقشه اتوکد ساختمان 2 طبقه,نقشه اجرایی2 طبقه دانلود فایل پلان ساختمان 2 طبقه،…

 • پاورپوینت بررسی پرورش شتر

  آشنایی با پرورش شتر,آموزش پرورش شتر,بررسی پرورش شتر,پاورپوینت آموزش پرورش شتر,پاورپوینت اصول پرورش شتر,پاورپوینت پرورش شتر,پرورش شتر در ایران,تحقیق پرورش شتر دانلود فایل پاورپوینت بررسی پرورش شتر دانلود فایل بخشی ازمتن:براساس نظرات دانشمندان، شتر یک کوهان حدود 4000 سال قبل…

 • طرح درس روزانه جغرافیای ایران، دوم دبیرستان

  الگوی,الگوی تدریس جغرافیای ایران,الگوی درسی جغرافیای ایران,الگوی طرح درس روزانه,دانلود الگوی تدریس,دانلود جدول طرح درس,دانلود طرح درس جغرافی,طرح درس جغرافی دوم دبیرستان,طرح درس جغرافی موضوع آبها,طرح درس جغرافیای ایران,طرح درس روزانه جغرافی دانلود فایل طرح درس روزانه جغرافیای ایران، دوم…

 • شناخت مواد مخدر (تریاک)

  شناخت مواد مخدر (تریاک) رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: شناخت مواد مخدر (تریاک)

 • پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن سنگ فلدسپات

  پروژه کارآفرینی استخراج سنگ فلدسپات,پروژه کارآفرینی سنگ فلدسپات,پروژه کارآفرینی معدن سنگ فلدسپات,طرح توجیهی استخراج سنگ فلدسپات,طرح توجیهی سنگ فلدسپات,طرح توجیهی معدن سنگ فلدسپات,طرح کا,طرح کارآفرینی سنگ فلدسپات,طرح کارآفرینی معدن سنگ فلدسپات دانلود فایل پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن سنگ…

 • برنامه حل معادلات ریاضی

  برنامه حل معادلات ریاضی رفتن به سایت اصلی نکته:با این برنامه تنها میتوان معادلات تایپی را حل کرد.توجه:لطفا از این برنامه برای تقلب در امتحانات استفاده نکنید.   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: معادلات ریاضی ریاضی

 • بررسی ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دختر با سابقه شکست تحصیلی

  پایان نامه عوامل شکست تحصیلی,خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی,علل خانوادگی شکست تحصیلی,عوامل اقتصادی شکست تحصیلی,عوامل شکست تحصیلی دختران,عوامل فرهنگی شکست تحصیلی,عوامل موثر در شکست تحصیلی,ویژگیهای اجتماعی شکست تحصیلی دانلود فایل بررسی ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دختر با سابقه…

 • تحقيق رموز ازدواج موفق

  ازدواج موفق,ازدواج موفق زناشويي,اصول مهم ازدواج,تاثیر مشاوره در ازدواج,تحقيقي,تحقیق پیرامون ازدواج,دانلود تحقيق,رابطه زناشویی موفق,رابطه هاي زناشويي,رموز ازدواج,رموز موفقيت ازدواج,مفهوم تعهد در ازدواج,نکات مهم ازدواج دانلود فایل تحقيق رموز ازدواج موفق دانلود فایل بخشی از متن:آيـا تصميم به ازدواج داريد؟ و…

 • پایان نامه اثر بخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت به شیوه گروهی بر کاهش نشانه های بحران هویت میانسالی

  بررسی اثر بخشی روان درمانی,پایان نامه روان درمانی,پایان نامه روان درمانی پویشی,روان درمانی افزایش,روان درمانی افزایش رضایت میان سالان,روان درمانی بحران هویت میانسالی,روان درمانی به شیوه گروهی,روان درمانی کاهش بحران هویت,روان درمانی کوتاه مدت دانلود فایل پایان نامه اثر بخشی…

 • جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته عربی

  جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته عربی رفتن به سایت اصلی  جزوه ترجمه عربی به فارسی و برعکس رشته  عربی توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  عربی ویژه کنکور - به همراه تست ها و…

 • نقشه بخش های شهرستان رفسنجان

  بخش های شهرستان رفسنجان,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان رفسنجان,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان رفسنجان,لایه جی آی اس بخشهای رفسنجان,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های رفسنجان,نقشه ی جی آی اس بخش های رفسنجان دانلود فایل نقشه…

 • پروژه کارآفرینی تولید ماست پاستوریزه

  پروژه تولید ماست پاستوریزه,پروژه کارآفرینی ماست پاستوریزه,دانلود طرح تولید ماست پاستوریزه,دانلود طرح ماست پاستوریزه,طرح توجیهی تولید ماست,طرح توجیهی ماست پاستوریزه,طرح کارآفرینی تولید ماست,طرح کارآفرینی ماست پاستوریزه دانلود فایل پروژه کارآفرینی تولید ماست پاستوریزه دانلود فایل مقدمه:ماست یکی از انواع لبنیات…

 • پروژه بررسی رابطه میان میزان انگیزش با تعهد سازمانی کارکنان

  بررسی انگیزش کارکنان آموزش پرورش,پایان نامه رابطه انگیزش با تعهد سازمانی,پروژه انگیزش کارکنان,تحقیق تعهد کارکنان,تحقیق تعهد کارکنان آموزش پرورش,دانلود پایان نامه مدیریت آموزشی,رابطه انگیزش و تعهد کارکنان,رابطه تعهد و انگیزش,سمینار ارشد مدیریت دانلود فایل پروژه بررسی رابطه میان میزان انگیزش…

 • پاورپوینت فیزیک جدید دکتر حسنقلی محمدی

  پاورپوینت فیزیک,پاورپوینت فیزیک جدید دکتر حسنقلی محمدی,پاورپوینت فیزیک مدرن,پرفسور رسول خدابخش,دانشگاه ارومیه,دانلود پاورپوینت,دکتر محمدی,سلز,فیزیک جدید دانلود فایل پاورپوینت فیزیک جدید دکتر حسنقلی محمدی دانلود فایل توضیحات:این محصول پاورپوینت جزوه ی فیزیک جدید آقای دکتر حسنقلی محمدی می باشد که در…

 • تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 (قتل در فراش)

  بررسی حقوقی ماده 630,بررسی فقهی حکم ماده 630,پروژه تبیین حکم قتل در فراش,پروژه حقوق قتل در فراش,پروژه حقوقی در باب حکم ماده 630,پروژه رشته حقوق حکم ماده 630,تحقیق حقوقی فقهی قتل در فراش,نظریات مختلف فقهی حکم قتل در فراش دانلود…

 • مجموعه روابط و فرمول های درس مکانیک سیالات 2 رشته مکانیک به صورت خلاصه

  مجموعه روابط و فرمول های درس مکانیک سیالات 2 رشته مکانیک به صورت خلاصه رفتن به سایت اصلی این فایل شامل 2 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس سیالات 2 به صورت دست نویس و در غالب…

 • سورس برنامه محاسبه اشتراک دو مجموعه لیست

  برنامه نويسي محاسبه اشتراک دو مجموعه,ساختار داده ای آرایه محاسبه اشتراک دو مجموعه,ساختار داده ای محاسبه اشتراک دو مجموعه,سورس برنامه نویسی محاس,محاسبه اشتراک دو مجموعه در C,محاسبه اشتراک دو مجموعه مبحث شي گرا,محاسبه اشتراک دو مجموعه مبحث كلاسها دانلود فایل…

 • تحقیق خواب و مرگ و مقايسه‌ي آن دو

  ارتباط روح و مرگ,بررسی علمی مرگ,تحقیق پیرامون مرگ,تشابه خواب و مرگ,تفاوت خواب و مرگ,جدايي روح از بدن در خواب,خواب از ديدگاه دين اسلام,علت مرگ,ماهيت مرگ در نگرش قرآني,مقاله مفاهیم مرگ,مقايسه‌ي خواب و مرگ,واكنش انسان‌ در برابر مرگ دانلود فایل تحقیق…

 • دانلود کتاب کاربرد قواعد فقه 1- بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت)- سید مصطفی محقق داماد- پیام نور- pdf

  دانلود کتاب کاربرد قواعد فقه 1- بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت)- سید مصطفی محقق داماد- پیام نور- pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب کاربرد قواعد فقه 1 بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت) سید مصطفی محقق داماد  پیام نورشامل 95 صفحه…

 • فیلم آموزشی ایجاد دریچه هواکش در نرم افزارهای سالیدورک و اینونتور

  فیلم آموزشی ایجاد دریچه هواکش در نرم افزارهای سالیدورک و اینونتور رفتن به سایت اصلی توضیحات:در این ویدئو نحوه مدلسازی دریچه هواکش در نرم افزارهای مدلسازی سالیدورک و اینونتور نشان داده شده است. به کمک دستور Vent در نرم افزار…

 • پروژه دسته بندی داده های Iris، glass، Wine و Heart

  پروژه دسته بندی داده های Iris، glass، Wine و Heart رفتن به سایت اصلی توضیحات:پروژه دسته بندی داده های Iris، glass، wine و heart در محیط متلب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان، الگوریتم نزدیکترین همسایه…

 • رباتيك و اساس آن در صنعت

  آشنایی با ربات ها,اساس ربات ها,اصول طراحی ربات,پروژه ربات,تحقیق ربات,دانلود,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,ربات,ربات صنعتی,رباتیک,رباتیک صنعتی,طراحی ربات,کاربرد ربات در صنعت,کاربرد ربات ها دانلود فایل رباتيك و اساس آن در صنعت دانلود فایل مقدمه:اتوماسيون در بخشهاي مختلف صنعت و كارهاي توليدي در چند…

 • سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی

  سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی رفتن به سایت اصلی توضیحات:قبل از هر چیز لازم است یاداوری کنیم این  پکیج بصورت فایل زیپ می باشد و شما بعد از دانلود آن  میتوانید از محتویات آن که بصورت فرمت پی دی اف…