بررسي ميزان اثربخشي بازاريابي الكترونيكي بر ميزان فروش شركتهاي خدمات هواپيمائي

اثربخشي بازاریابی,ارزیابی اثر بخشی بازاریابی,بازاريابي الكترونيكي,بازاريابي اینترنتی,پایان نامه بازاريابي الكترونيكي,پایان نامه مدیریت بازرگانی,تاثیر بازاریابی بر فروش,تاثیر رضايتمندي مشتری,دانلود پایان نامه مدیریت
دانلود فایل بررسي ميزان اثربخشي بازاريابي الكترونيكي بر ميزان فروش شركتهاي خدمات هواپيمائي

دانلود فایل

چکیده:در عصر حاضر كه مفاهيم ارتباطات، رقابت، مشتري گرايي، تجارت و. .. با هم پيوندي ناگسستني دارند، بازاريابي الكترونيكي به عنوان عنصري از تجارت و كسب و كارهاي موجود، نقش محوري در حفظ و بقاء كسب و كارها از طريق جذب و حفظ مشتريان، شناساندن و معرفي محصولات و ايجاد انگيزه براي احساس نياز به خريد ايفا مي‌كند، چرا كه عناصر بازاريابي به عنوان يكي از ابزارهاي شناخته شده براي گسترش و نفوذ در بازار و ربودن گوي سبقت از رقباي تجاري محسوب مي‌شود. از آنجا كه بازاريابي واسطه بين توليد كننده (تأمين كننده، ارائه كننده) و مصرف كننده بوده و نقشي كليدي در رونق اهداف تجاري موسسات تجاري دارد و از طرفي رونق فروش (محصول يا خدمات) ، گسترش توليد وافزايش سطح درآمد ملي را همراه خواهد داشت. از طرفي ديگر، نهادهاي اقتصادي، تجاري و اجتماعي رسانه‌هاي جديد را به عنوان ابزاري براي گسترش حوزه نفوذ و جذب مخاطبان و مشتريان كالاها، محصولات، خدمات، انديشه‌ها و عقايد خود مورد حمايت قرار خواهند داد. و لذا بازاريابي الكترونيك   در قالب مجموعه فعاليتهاي بازاريابي از طريق شبكه جهاني اينترنت به عنوان گسترده‌ترين و با نفوذترين شبكه ارتباطي مطرح و مورد استفاده مي‌باشد و در حال حاضر افراد و شركتهاي بسياري از ريز و درشت وسرمايه‌هاي متفاوت در بستر شبكه اينترنت مشغول داد وستد كالا و خدمات هستند. تحقيق حاضر با عنوان اثربخشي بازاريابي الكترونيكي بر ميزان فروش خدمات شركتهاي هواپيمائي گرگان در صدد اثبات تأثير بازاريابي الكترونيكي بر ميزان فروش خدمات اين موسسات مي‌باشد.  اين تحقيق شامل قسمت كاربردي ـ ‌توصيفي است. بدين منظور از مطالعات كتابخانه‌اي (كتابهاي تأليف شده، مقالات و اينترنت) و ميداني (پرسشنامه) استفاده شده است. و با پرسشنامه طراحي شده شامل 30 سؤال و ارائه آن به متوليان شركتهاي هواپيمائي در حوزه گرگان كه تعداد آنها مشتمل بر 13 شركت مي‌شود نسبت به جمع آوري اطلاعات مبادرت و پس از تجزيه و تحليل داده‌ها فرضيه‌هاي اين تحقيق به اثبات رسيد و اثربخشي بازاريابي الكترونيكي بر ميزان فروش شركتهاي خدمات هوائي مورد مطالعه و حصول رضايتمندي مشتريان آشكار گرديد. اين پايان نامه شامل پنج فصل بوده و در فصل اول كليات پژوهش، فصل دوم مباني نظري، فصل سوم روش تحقيق، فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها و در فصل پنجم نيز نتيجه گيري تحقيق و پيشنهادات ارائه خواهد شد.فهرست مطالب:چكيده           فصل اول: كليات پژوهش1-1. مقدمه   1-2. تشريح و بيان مسأله      1-3. اهداف تحقيق    1-4. اهميت و ضرورت پژوهش          1-5. سابقه و پيشينه تحقيق  1-6. سئوالات تحقيق  1-7. فرضيه‌هاي پژوهش        1-8. قلمرو تحقيق      1-9. تعريف واژه‌هاي پژوهش   فصل دوم: مباني نظري تحقيق2-1. مقدمه   2-2. بازاريابي  2-3. مديريت بازاريابي 2-4. آميخته بازاريابي (آميزه بازاريابي)           2-4-1. فرآورده (محصول)       2-4-2. قيمت (بهاء ـ في)     2-4-3. توزيع (مكان)  2-4-4. ترويج  2-5. آميخته بازاريابي خدمات  2-6. تحقيقات بازاريابي         2-7. شبكه و شبكه اينترنت چيست ؟ 2-7-1. اهداف شبكه2-7-2. تقسيم بندي شبكه‌ها از لحاظ مقياس جغرافيايي       2-7-3. تجهيزات لازم براي شبكه كردن         2-7-4. انتخاب تكنولوژي براي شبكه  2-8. كسب و كار الكترونيك     2-9.  تجارت الكترونيك2-9-1. تعاريف تجارت الكترونيك         2-9-2. تفاوت كسب و كار الكترونيك و تجارت الكترونيك2-9-3. تاريخچه تجارت الكترونيكي      2-9-4. سه جهش تاريخي در تجارت الكترونيكي        2-9-5. تجارت الكترونيك و فن آوري اطلاعات    2-9-6. تجارت الكترونيك مزايا و معايب  2-9-6-1. مزاياي تجارت الكترونيك براي كسب و كارها  2-9-6-3. مزاياي تجارت الكترونيكي براي مصرف كنندگان2-9-6-3. معايب تجارت الكترونيك        2-10. نيازهاي تجارت الكترونيك          2-10-2. سطوح تجارت الكترونيك        2-10-3. تأثير گذاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح مختلف تجارت     2-10-4. تجارت الكترونيك و چرخه تجاري        2-10-5. فروشگاههاي الكترونيكي (فروشگاه اينترنتي)2-10-6. مؤلفه‌هاي پرداخت الكترونيك در تجارت الكترونيك       2-10-7. تجارت الكترونيك مدلهاي پرداخت الكترونيكي  2-11. مدلهاي كسب و كار     2-12. بازاريابي الكترونيك       2-13. مزايا و معايب بازاريابي الكترونيك          2-14. نيازهاي بازاريابي نوين   2-15. ابزارهاي بازاريابي الكترونيك      2-16. مدل استراتژي بازاريابي الكترونيك        2-17. تكنيكهاي عملي بازاريابي الكترونيك      2-18. تكنيكهاي علمي بازاريابي الكترونيك      2-19. تركيب بازاريابي الكترونيك         2-20 عوامل موفقيت در بازاريابي الكترونيكي   2-21. چرخه بازاريابي الكترونيك2-22. فوايد بازاريابي الكترونيك 23-2. ده دليل قانع كننده استفاده از اينترنت دراستراتژي بازاريابي      2-24. تفاوت آميخته بازاريابي سنتي و بازاريابي اينترنتي        2-25. اصول، قواع دو قوانين بازاريابي الكترونيكي       2-26. تعاريف اوليه درمورد وب2-27. 4ws    2-28. انتقال اطلاعات و مبادلات بين مشتري و سازمان         2-29. CRM با مشتريان در خطوط هوايي       2-30. رضايت مشتريان          2-31. انواع مختلف مشتريان  2-32. انتظارات مشتريان        2-33. عوامل مؤثر بر انتظارات مشتري2-34. فلسفه به حداكثر رساندن رضايت مشتري       2-35. هفت دستور طلائي براي جلب رضايت مشتري2-36. ارزش مشتري  2-37. مدل سطح سوراخ دار Leaky Bucker Model   2-38. مزاياي رضايت مشتري  2-39. فرآيند ريزش مشتري    2-40. مزاياي گسترش فروش بليت هواپيما از طريق اينترنت ‌   بخش دوم : مروري بر پيشينه تحقيق   2-41. تاريخچه بازاريابي الكترونيك در خدمات هواپيمائي كشورفصل سوم: روش تحقيق3-1. مقدمه   3-2. تحقيق    3-3. جامعه آماري      3-4. روش تحقيق      3-5. فرآيند انجام تحقيق (بكارگيري مدل)       3-6. مراحل اصلي تحقيق      3-7. نمونه و تعيين حجم آن    3-8. ابزار تحقيق و روش اندازه گيري   3-9. روايي  و پايايي  تحقيق اعبتار دروني پرسش نامه          3-9-1. روايي  3-9-2. روايي و اعتبار دروني پرسش نامه       3-10. پايايي   3-11. متغيرهاي تحقيق        3-11-1. متغيرهاي مستقل    3-11-2. متغير وابسته3-11-3. متغيرهاي مداخله گر 3-12. روشهاي آماري مورد استفاده   3-13. ملاحظات اخلاقي        فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده‌ها4-1. مقدمه   4-2. سيماي آزمودني‌ها        4-2-1. توصيف وضعيت جنسيت افراد پاسخ دهنده     4-2-2. توصيف وضعيت تحصيلات افراد پاسخ دهنده     4-2-3. توصيف وضعيت نوع شركت افراد پاسخ دهنده  4-2-4. توصيف وضعيت نوع محصول عرضه شده         4-2-5. توصيف وضعيت نمايندگي شركتها افراد پاسخ دهنده             4-2-6. توصيف وضعيت ميزان آشنايي با بازاريابي و بازارگرايي افراد پاسخ دهنده 4-2-7. توصيف وضعيت نوع تبليغات با ايميل در پيشبرد فروش موسسات         4-2-8. توصيف وضعيت نوع تبليغات با اينترنت در پيشبرد فروش موسسات       4-2-9. توصيف وضعيت نوع تبليغات با اينترنت در پيشبرد فروش مؤسسات       4-2-10. جدول آماره‌هاي توصيفي سن آزمودني‌ها (مدير موسسه)    4-2-11. جدول آماره‌هاي توصيفي سابقه فعاليت موسسه     4-2-12. جدول آماره‌هاي توصيفي تعداد كاركنان واحد نمونه    4-3. تحليل كيفي بر اساس داده‌هاي پرسشنامه       4-3-1. سئوال 1. بين طراحي سايت و افزايش فروش رابطه معنادار وجود دارد   4-3-2  سئوال 2: بين مديريت ارتباط با مشتري و افزايش فروش رابطه معنادار وجود دارد.      4-3-3.  سئوال 3: بين روانشناسي رنگها و افزايش فروش رابطه معنادار وجود دارد.      4-3-4.  سئوال 4: بين امنيت اطلاعات و افزايش فروش رابطه معنادار وجود دارد.     4-3-5.  سئوال 5: بين به روز بودن اطلاعات و افزايش فروش رابطه معنادار وجود دارد.      4-4. جدول آماره‌هاي توصيفي تحقيق به تفكيك جنسيت مدير مؤسسه 4-5. جدول آماره‌هاي توصيفي تحقيق به تفكيك سطح تحصيلات مدير موسسه         فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات5-1. مقدمه   5-2. نتيجه گيري       5-3. نتيجه ترسيمي   5-4. پيشنهادات        5-5. تحقيقات بيشتر   5-6. محدوديت تحقيقمراجع منابع فارسي  منابع لاتين     ضمائم ضميمه 1: پرسش نامه        ضميمه 2: پايايي     

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بازاريابي اینترنتی بازاريابي الكترونيكي اثربخشي بازاریابی تاثیر رضايتمندي مشتری تاثیر بازاریابی بر فروش ارزیابی اثر بخشی بازاریابی دانلود پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت بازرگانی پایان نامه بازاريابي الكترونيكي

 • طرح کارآفرینی تولید اسيد كلريدريك (جوهر نمک)

  اسید کلرید ریک,پروژه کر آفرینی,جوهر نمک,دانلود طرح توجیهی,روش تولید HCl,طرح توجیهی,طرح توجیهی اسید کلریدریک,طرح توجیهی جوهر نمک,طرح تولید HCl,طرح تولید اسید کلریدریک,طرح کار آفرینی جوهر نمک,طرح کارآفرینی,طرح کارآفرینی اسید کلرید ریک دانلود فایل طرح کارآفرینی تولید اسيد كلريدريك (جوهر نمک)…

 • مقایسه مزامیر داود با قرآن کریم و روایات اسلامی

  بررسی مزامیر حضرت داود,تحقیق حضرت داوود,تحقیق مزامیر داوود,تحقیق مقایسه کتاب مزامیر با قرآن,مقاله مقایسه مزامیر داوود با قرآن کریم,مقایسه مزامیر با قرآن,مقایسه مزامیر داود با روایات اسلامی دانلود فایل مقایسه مزامیر داود با قرآن کریم و روایات اسلامی دانلود فایل…

 • پاورپوینت درباره زندگی نامه کمال و الملک و آثار

  پاورپوینت درباره زندگی نامه کمال و الملک و آثار رفتن به سایت اصلی مقدمه:محمّد غفــّاری مشهور به کمال الملک در سال 1224 هجری شمسی در کاشان و در خانواده ای هنردوست و هنرمند زاده شد.در واقع «نقـّاشی» پیشه ی اجدادی…

 • پروژه فانکشن ژنراتور کنترل شونده با میکرو کنترولر

  پروژه رشته برق,پروژه فانكشن ژنراتور,دانلود پروژه,فانكشن ژنراتور,فانكشن ژنراتور با ميكروكنترلر,فانكشن ژنراتور كنترل شونده,فانکشن ژنراتور کنترل شونده با میکرو کنترولر,كنترل شونده,کنترل فانكشن ژنراتور,موج سينوسي,ميكروكنترلر دانلود فایل پروژه فانکشن ژنراتور کنترل شونده با میکرو کنترولر دانلود فایل مقدمه: سیگنال ژنراتور( مولد پالس)…

 • دانلود پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در حسابداری

  دانلود پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در حسابداری رفتن به سایت اصلی عنوان دانلود پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در حسابداری رشته تعداد اسلاید 30 فرمت PPTX(پاورپوینت) قیمت(ریال) 6500 خرید و دانلود موضوع:دانلود پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در حسابداری این پاورپوینت شامل 30 اسلاید در…

 • فایل پاورپوینت توریسم و گردشگری شهر مقدس مشهد به دو زبان فارسی و انگلیسی

  فایل پاورپوینت توریسم و گردشگری شهر مقدس مشهد به دو زبان فارسی و انگلیسی رفتن به سایت اصلی این پاورپوینت در مورد شهر مشهد و جاذبه های آن اعم از گردشگری و توریسم و مذهبی و غیره... در 13 صفحه…

 • تحقيق شيمي و نانو تكنولوژي

  تحقيق رشته شيمي,تحقیق فناوری نانو,دانلود تحقيق,شيمي,شيمي و نانو تكنولوژي,فناوري نانو,فناوری نانو در جدا سازی ایزوتوپها,كار تحقيقي شيمي,کاربرد نانو در شیمی,کاربردهای نانو تکنولوژی,نانو تكنولوژي,نانو سیال,نانو سیالات دانلود فایل تحقيق شيمي و نانو تكنولوژي دانلود فایل درباره نانو تكنولوژي:در دو دهه اخير،…

 • گزارش کارآموزی حسابداری شرکت عطر بیک

  پروژه حسابداری بیک,پروژه کارآموزی حسابداری عطر بیک,دانلود کارآموزی حسابداری,دانلود کارآموزی عطر بیک,کارآموزی حسابداری شرکت بیک,کارآموزی حسابداری عطر بیک,کارآموزی شرکت عطر بیک,کارآموزی عطر بیک حسابداری,کارآموزی کارخانه عطر بیک دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری شرکت عطر بیک دانلود فایل بخشی از متن:هدف…

 • پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

  پایان نامه رشته حقوق,پایان نامه كن,پروژه پایانی حقوق,تبعیض علیه زنان,تحقیق در مورد تبعیض علیه زنان,حقوق تبعیض علیه زنان,دانلود پایان نامه,كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان,کنوانسیون رفع ابهام حقوقی,موارد نقض حقوق زنان با قوانين اسلامي دانلود فایل پایان نامه بررسي…

 • تحقيق خروج صغير از حجر

  اهميت استيفاء,اهميت تمتع,تحقیق رشته حقوق,تعريف اهليت و انواع آن,حجر و انواع آن,حدود حجر صغیر,خروج صغير از حجر,دانلود تحقیق,صغير و حدود حجر آن,علل حجر دانلود فایل تحقيق خروج صغير از حجر دانلود فایل مقدمه:موضوعي كه در اين مجموعه تلاش به بررسي…

 • سوالات آزمون استخدامی سازمان محیط زیست

  سوالات آزمون استخدامی سازمان محیط زیست رفتن به سایت اصلی توضیحات:نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان محیط زیست: این مجموعه شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان محیط زیست و سایر ارگانها میباشدمطمئناً مطالعه این نمونه سوالات شانس شما را جهت کسب…

 • پاورپوینت سیستم های پردازش اطلاعات

  پاورپوینت سیستم های پردازش اطلاعات رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پاورپوینت سیستم های پردازش اطلاعات

 • جزوه مصاحبه استخدامی دولتی

  جزوه مصاحبه استخدامی دولتی رفتن به سایت اصلی مصاحبه استخدامی دولتیتوضیحات:این جزوه شامل تمامی مطالب اصلی و مهم در استخدامی می باشد:1- مهم ترين مطالب عقيدتی سياسی مصاحبه استخدامیولايت فقيهشورای نگهبان، وظايف، اعضا، مصاحبه عقيدتی، سياسی استخدامیمراجع تقليد، مصاحبه عقدتی…

 • جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " ریاضی دهم انسانی"

  جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " ریاضی دهم انسانی" رفتن به سایت اصلی کتاب ریاضی دهم دبیرستان (رشته انسانی ) از 5 فصل تشکیل شده است. در این جزوه 109صفحه ای تدریس مصور 5 فصل کتاب به همراه…

 • تحقيق قرص های روانگردان

  اكستازي,انوع قرصهاي روان گردان,تاثیر قرص روانگردان بر مغز,تحقيق علوم اجتماعي,تحقیق قرص های روانگردان,دانلود تحقيق,روانشناسی قرص روانگردان,روانگردان,قرص MDMA,قرص اکس,قرصهاي روانگردان,قرصهای اکستازی,كار تحقيقي علوم اجتماعي دانلود فایل تحقيق قرص های روانگردان دانلود فایل بخشی از متن:99 گونه  از قرص های روان گردان…

 • ويروس ذهن

  امیر غلامی,دانلود داستان,دانلود رایگان کتاب,دانلود رمان,دانلود کتاب,ریچارد داوکینز,کتاب داستان,ويروس ذهن دانلود فایل ويروس ذهن دانلود فایل کتاب ويروس ذهن، نویسنده: ریچارد داوکینز، مترجم: امیر غلامی   دانلود برچسب ها: ويروس ذهن دانلود کتاب دانلود رمان دانلود داستان ریچارد داوکینز امیر…

 • پلان اجرايي ساختمان 5 طبقه

  پلان 5 طبقه,پلان اتوکد اجرایی مسکونی,پلان اتوکد ساختمان,پلان اتوکد ساختمان 5 طبقه,پلان اجرايي 5 طبقه,پلان مسكوني 5 طبقه,دانلود پلان,دانلود پلان اجرایی ساختمان,دانلود پلان معماری,دانلود نقشه آماده,دانلود نقشه اتوکد,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی دانلود فایل پلان اجرايي ساختمان 5 طبقه دانلود فایل…

 • سیستم چرخ زنجیر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  Catia,solidworks,پروژه CATIA,پروژه NX,پروژه PRO,پروژه SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,سالیدورک سیستم چرخ زنجیر,سیستم چرخ زنجیر در کتیا,طراحی سه بعدی سیستم چرخ و زنجیر,طراحی سه راهی برق دانلود فایل سیستم چرخ زنجیر طراحی شده در سالیدورک و کتیا…

 • متالوگرافی

  آشنایی با متالوگرافی,آلومینیم,اساس متالوگرافی,اصول متالوگرافی,تحقيق آماده,تحقيق متالوگرافی,تحقیق در مورد متالوگرافی,تحقیق متالورژي,چدن,دانلود تحقیق,فولادهای ابزار,فولادهای کربنی,متالوگرافی دانلود فایل متالوگرافی دانلود فایل توضیحات:در این فایل به مطالبی بسیار جامع و کامل در زمینه متالوگرافی پرداخته شده که در غالب 5 فایل word  به…

 • بردیا و گئوماتا در دوران هخامنشی

  بردیا دوران هخامنشی,بردیا و گئوماتا,بردیا یا اسمردیس,بررسی بردیا و گئوماتا هخامنشی,بررسی کمبوجیه در دوران هخامنشی,تحقیق بردیا و گئوماتا در هخامنشی,دانلود پروژه تاریخ,دانلود تحقیق تاریخ بردیا,هفت تن هخامنشی دانلود فایل بردیا و گئوماتا در دوران هخامنشی دانلود فایل چکیده:موضوع درباره بردیا…

 • پاورپوینت-کنترل جمعیت و تنظیم خانواده- در 130 اسلاید-powerpoin-ppt

  پاورپوینت-کنترل جمعیت و تنظیم خانواده- در 130 اسلاید-powerpoin-ppt رفتن به سایت اصلی تعريف: üتنظیم خانواده به زنان کمک میکند تا خودشان را از حاملگی نا خواسته محافظت کنند.تنظیم خانواده در سراسر دنیااز 400 میلیون حاملگی ناخواسته پیشگیری کرده است.üتنظیم خانواده از…

 • رابطه اخلاق کار اسلامی با تعلق خاطر کاری

  اخلاق سازمانی,اخلاق کار اسلامی,اخلاق کاری,تعلق خاطر کاری,تعلق سازمانی,تعلق کاری,چالش ها و راهکارها,دانلود مقاله,مقاله اخلاق کاری,مقاله تعلق کاری,مقاله مدیریت دانلود فایل رابطه اخلاق کار اسلامی با تعلق خاطر کاری دانلود فایل توضیحات:این مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و…

 • آدمک متحرک برای پاورپوینت (سری پنجم)

  آدمک متحرک,آدمک متحرک برای پاورپوینت,آدمک های متحرک,آدمک های متحرک برای پاورپوینت,اشکال متحرک برای پاورپوینت,انیمیشن متحرک برای پاورپوینت,تصاویر متحرک برای پاورپوینت,دانلود تصاویر متحرک برای پاورپوینت,عکس متحرک,عکس متحرک برای پاورپوینت دانلود فایل آدمک متحرک برای پاورپوینت (سری پنجم) دانلود فایل توضیحات:مجموعه حاضر…

 • ليست شركتهاي پخش مشهد

  اطلاعات شرک,اطلاعات شرکت های پخش,اطلاعات شرکتهای پخش مشهد,پخش استان خراسان رضوي,دانلود لیست شرکت های پخش,شركتهاي پخش خراسان رضوي,شرکت های پخش مشهد,شرکتهای پخش در خراسان رضوی,ليست شركتهاي پخش مشهد,لیست اطلاعات شرکتهای پخش,لیست شرکت های پخش دانلود فایل ليست شركتهاي پخش مشهد…

 • مقاله رابطه بین بهبود تصمیم گیری و اتوماسیون اداری

  مقاله رابطه بین بهبود تصمیم گیری و اتوماسیون اداری رفتن به سایت اصلی چكيده:هدف اصلي ازاين تحقيق بررسی اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است روش تحقيق علي – مقايسه اي مي باشد روش…

 • تحقیق بررسي احساس امنيت اجتماعي مردم در شهرستان کوهدشت و عوامل اجتماعي موثر برآن

  امنیت اجتماعی,پايگاه اقتصادي اجتماعي,تحقیق احساس امنيت اجتماعي,تحقیق امنيت محل سکونت,تحقیق امنیت اجتماعی,تحقیق امنیت و پوشش مناسب,تحقیق امنیت و حمایت اجتماعی,تحقیق حمايت اجتماعي,عوامل امنیت اجتماعی,عوامل موثر بر امنیت دانلود فایل تحقیق بررسي احساس امنيت اجتماعي مردم در شهرستان کوهدشت و عوامل…

 • پاورپوینت نقش ارتباطات در مدیریت رفتار سازمانی

  ارتباطات سازمانی,پاورپوینت ارتباطات سازمانی,پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته,تاثیر ارتباطات رفتار سازمانی,دانلود پاورپوینت مدیریت,رفتار سازمانی,مدیریت رفتار سازمانی,مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته,نقش ارتباطات در مدیریت دانلود فایل پاورپوینت نقش ارتباطات در مدیریت رفتار سازمانی دانلود فایل مقدمه:مدیری که با انواع مختلف ارتباطات آشنا…

 • نرم افزاراندرویدافزایش سرعت دانلودتا9برابر

  نرم افزاراندرویدافزایش سرعت دانلودتا9برابر رفتن به سایت اصلی این نرم افزارسرعت دانلودهای شماراتا9برابرافزایش میدهد قیمت این نرم افزاردرسایت های دیگر1500تومان میباشدکه مااین نرم افزارراباقیمت 1000تومان دراختیارشماقرارداده ایم.   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلودمنیجر افزایش سرعت دانلود

 • مجموعه سمپل اتوكد ترسيم سينك ظرفشويي

  اتوكد,اتوکد ترسيم سينك ظرفشويي,ترسيم سينك ظرفشويي,دانلود اتوکد ترسيم سينك ظرفشويي,دانلود سمپل اتوکد,سمپل اتوکد,مجموعه سمپل ترسيم سينك ظرفشويي دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد ترسيم سينك ظرفشويي دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد ترسيم سينك ظرفشويي   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها:…

 • نقشه های اجرایی طراحی پروژه ساخت قسمت اول گیربکس (جعبه دنده) ماشین تراش

  پروژه ساخت گیربکس ماشین تراش,پروژه طراحی گیربکس ماشین تراش,پروژه گیربکس ماشین تراش,طراحی کتیا گیربکس ماشین تراش,طراحی ماشین تراش,طراحی نقشه های گیربکس ماشین تراش,نقشه کتیا ماشین تراش دانلود فایل نقشه های اجرایی طراحی پروژه ساخت قسمت اول گیربکس (جعبه دنده) ماشین…

 • 60000 ایمیل فعال ایرانی

  ارسال ایمیل گروهی,ایمیل مارکتینگ,بانک ایمیل ایران,بانک ایمیل ایرانی,بانک ایمیل گروهی,بانک فعال ایمیل,دانلود ایمیل های جدید,دانلود بانک ایمیل,دانلود بانک ایمیل جدید,لیست ایمیل های فعال,مجموعه ایمیل,مجموعه ایمیل فعال ایرانی دانلود فایل 60000 ایمیل فعال ایرانی دانلود فایل توضیحات:امروزه تقریبا همه شرکتها و…

 • پاورپوینت بازی های کامپیوتری

  اساس بازی های کامپیوتری,پاورپوینت بازی رایانه ای,پاورپوینت کامپیوتر,تحقیق بازی,تحقیق بازی های کامپیوتری,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت آماده,دانلود تحقیق آماده,شیوه ارائه,معایب بازی های کامپیوتری,مقاله بازی های کامپیوتری,مقاله کامپیوتری دانلود فایل پاورپوینت بازی های کامپیوتری دانلود فایل بخشی از متن:حتما همه شما تا به…

 • روانشناسی رشد کودکان

  بررسی رشد روانی کودکان,پروژه روانشناسی کودکان,تحقیق روانشناسی کودکان,روانشناسی رشد کودک,روانشناسی رشد کودکان,مراحل رشد روانی کودکان,مراحل روانشناسی کودکان دانلود فایل روانشناسی رشد کودکان دانلود فایل چکیده:روانشناسی کودک از نظر کلی بحث تازه و مستقلی است که درباره هشیاری و بیداری روان…

 • قدرت مولکول های آب

  Masaru Imoto,اعجاز آّب,اعجاز مولکولهای آب,پاور پوینت در مورد قدرت آب,دانلود پاورپوینت,قدرت,قدرت مولکول آب,مولکول های آب,نیروی آب دانلود فایل قدرت مولکول های آب دانلود فایل چکیده:محقق ژاپنی Masaru Imoto برای انتشار یافته های تحقیقات خود مدعی شد که مولکولهای آب نسبت…

 • امتحان نهایی اجزای ماشین سوم هنرستان به همراه پاسخنامه (خرداد 92)

  امتحان اجزای ماشین ساخت و تولید,امتحان نهایی اجزای ماشین,امتحان نهایی هنرستان,پاسخنامه آزمون نهایی سوم هنرستان,سوالات نهایی اجزای ماشین,سوالات نهایی به همراه پاسخنامه,سوالات نهایی سوم هنرستان,نمونه سوالات اجزای ماشین دانلود فایل امتحان نهایی اجزای ماشین سوم هنرستان به همراه پاسخنامه (خرداد…