بندر آفتاب


شماره تلفن بندر آفتاب بشرح زير است :


ساعات اداري ( از 0800 الي 1600)

 44285040  076.
 

ساعات غير اداري ( از 1600. الي. 0800. روز بعد )
44285047  076

اين تخفيف فقط شامل متقاضيان محترم رالي تور كه در سايت ثبت نام فرمودند ميباشد.