مسابقه نقشه گنج

خب، رسيديم شيراز و ميريم باغ ارم.

حالا بايد اينجا چي كار كنم و امتياز جمع بكنم؟

آهان. يادم اومد.

اپليكيشن "دوجيم" رو از كافه بازار دانلود مي كنم. بعدش، مبداً و مقصدم رو مشخص مي كنم و بقيه ي امتيازها رو جمع مي كنم.

مطمئنم، من جايزه رو مي برم...