مسابقه طراحي خودرو

خب، اولين كاري كه مي كنم، ماشين رو با استيكر هاي جشنواره رالي تور خانوادگي دوجيم، طراحي مي كنم و به بدنه ي خودروم مي چسبونم تا وقتي رسيدم كيش، جلوي تالار شهر، عكس بگيرم و امتياز جمع كنم.

مطمئنم، من جايزه رو مي برم ...